Thursday , October 6 2022

Absenteism `n masa la primele doua probe orale ale bacalaureatului

Mai mult de o treime din candida]i nu s-au sinchisit s\ se prezinte `n fa]a comisiei pentru a sus]ine proba pentru care tot ei se `nscriseser\ anterior N examenul de bacalaureat continu\ ast\zi cu evaluarea competen]elor digitale

 
De[i sesiunea din toamn\ a bacalaureatului a fost considerat\ de drept o a doua [ans\ acordat\ repeten]ilor primei sesiuni `n vederea ob]inerii diplomei de bac, mul]i absolven]i s-au ar\tat total dezinteresa]i de examenul maturit\]ii, num\rul absen]ilor din cadrul celor dou\ probe orale desf\[urate p=n\ `n prezent fiind consistent.
~n zilele de mar]i [i miercuri s-a desf\[urat proba C de evaluare a competen]elor lingvistice `ntr-o limb\ de circula]ie interna]ional\ studiat\ pe parcursul `nv\]\m=ntului liceal, proba de `n]elegere a unui text audiat [i proba scris\ av=nd loc `n data de 23 august, iar ieri desf\[ur=ndu-se proba oral\. Din cei 329 elevi suceveni `nscri[i pentru a sus]ine aceast\ prob\, mai mult de o treime, respectiv 118 candida]i nici m\car nu s-au sinchisit s\ se prezinte `n fa]a comisiei, decizie destul de neinspirat\ judec=nd dup\ faptul c\ elevii nu pot pica aceast\ prob\, ci `n func]ie de r\spunsurile lor vor primi un calificativ care s\ reflecte nivelul lor de competen]\ `n- utilizator mediu, avansat sau experimentat.
La Colegiul Tehnic din R\d\u]i, unul din candida]i, absolvent al unui liceu din Siret a sus]inut proba C `n limba ucrainean\.
N num\r mare de absen]i `nregistrat [i `n prima zi a bacalaureatului
Pentru a sus]ine prima prob\ oral\ din cadrul sesiunii din toamn\ a bacalaureatului, cea de evaluarea a competen]elor lingvistice de comunicare oral\ `n limba rom=n\ s-au prezentat doar 218 din cei 301 de absolven]i `nscri[i, 83 absent=nd.
Examenul de bacalaureat continu\ ast\zi cu evaluarea competen]elor digitale. Graficul de desf\[urare al acestei probe este stabilit de fiecare unitate [colar\, `n func]ie de num\rul de elevi `nscri[i la fiecare liceu [i de num\rul calculatoarelor de care dispune institu]ia.
Competen]ele care sunt evaluate de c\tre comisie au `n vedere utilizarea computerului, verificarea unor concepte de baz\ privind sistemele de calcul, organizarea fi[ierelor, sistemele de operare, baze de date, re]eaua de internet sau procesoare de texte. ~n prim\ faz\, elevii au acces `n laboratoarele de informatic\, unde li se face un scurt instructaj privind desf\[urarea probei. Ace[tia au acces la internet doar `n primele 30 minute ale examenului, timp `n care sunt nevoi]i s\ rezolve subiectele care solicit\ aceast\ facilitate. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

CSU din Suceava a pierdut fără drept de apel la Constanța

CSU din Suceava a pierdut la scor, 25-37 (9-20), meciul disputat miercuri seară, pe terenul …

No comments

  1. S-a ajuns unde s-a dorit.