Wednesday , November 30 2022

Abonamentele de transport pentru elevi ar putea fi subventionate de la 1 februarie

N primarul Ion Lungu a declarat c\ `n [edin]a de joi a Consiliului Local Suceava vor fi supuse aprob\rii un proiect de buget local [i mai multe proiecte de hot\r=re privind indicatori tehnico – economici ai unor investi]ii [i nivelul de subven]ii acordate pentru SC TPL SA Suceava
~ncep=nd cu data de 1 februarie, elevii suceveni vor putea s\ beneficieze de abonamente de c\l\torie subven]ionate, spre deosebire de luna ianuarie c=nd pre]ul acestora a trebuit achitat integral. Motivul a fost lipsa bugetului local care, potrivit prevederilor legale, nu putea s\ fie adoptat dec=t dup\ ce bugetul de stat era aprobat iar apoi se aprobau [i sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, dup\ care trebuiau s\ fie `ntocmit un proiect de buget local care timp de 15 zile s\ fie afi[at pentru dezbatere public\. Primarul Ion Lungu a anun]at c\ `n [edin]a de joi a Consiliului Local Suceava se va supune aprob\rii proiectul de hot\r=re al bugetului local. ~n aceea[i [edin]\ se vor dezbate [i alte proiecte foarte importante cum ar fi aprobarea nivelului de subve]ii ce se vor putea aloca de la bugetul local pentru societatea de transport public – TPL SA Suceava. Potrivit primarului Ion Lungu, bugetul de anul acesta al Prim\riei Suceava va fi unul `n care vor fi [i o serie de constr=ngeri de ordin financiar, `n sensul c\ se vor stabili o serie de priorit\]i [i la cheltuielile de investi]ii, cum ar fi cele la unit\]ile de `nv\]\m=nt iar `n func]ie de aceste priorit\]i se vor putea demara unele lucr\ri. Pe de alt\ parte, se are `n vedere [i aprobarea unor indicatori tehnico – economici pentru investi]ii publice `n municipiul Suceava, dar [i alocarea unor sume pentru continuarea unor investi]ii `n Suceava cum ar fi cea de la fostul cinematograf Modern. (Dan PRICOPE)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …