Friday , December 9 2022

95% dintre medicii de familie suceveni nu vor semna contractul cu CAS de la 1 iunie

95% dintre medici sunt hot\r=]i s\ nu accepte prevederile Contractului-cadru `n forma lui actual\, care le-ar diminua veniturile pe cabinet cu 30% n cei care vor semna contractul, vor deveni `n scurt timp falimentari

Asocia]ia Jude]ean\ a Medicilor de Familie Suceava a anun]at `n mod oficial c\ 95% dintre medicii de familie din jude] nu vor semna Contractul-cadru de la 1 iunie. Pre[edinta AJMF Suceava, dr. Irina Franciuc, a declarat ieri c\ este vorba despre un procent cov=r[itor de medici de familie care sunt foarte hot\r=]i s\ nu semneze cu Casa de Asigur\ri de S\n\tate Contractul-cadru `n forma lui actual\. Exist\ posibilitatea de a renun]a la aceast\ decizie numai `n condi]iile `n care contractul va suferi unele modific\ri dintre cele propuse `n `nt=lnirile [i discu]iile amiabile care s-au desf\[urat la nivel na]ional `ntre Societatea Na]ional\ de Medicina Familiei, Colegiul Medicilor din Rom=nia, Federa]ia Na]ional\ a Patronatelor de Medicina Familiei [i reprezentan]ii structurilor implicate – Casa Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate [i Ministerul S\n\t\]ii. Dr. Franciuc a declarat c\ medicii de familie au [i sprijinul Asocia]iei Pacine]ilor, care au `n]eles c\ prevederile Contractului-cadru nu sunt constructive pentru acordarea unei asisten]i medicale de calitate la nivelul comunit\]ilor.
“Ceilal]i 5% dintre doctori care vor semna contractul cu CAS vor func]iona `n condi]iile contractuale `n jur de o lun\ sau dou\, dup\ care cheltuielile nu vor mai putea fi sus]inute. Din aceast\ situa]ie cel mai mult vor avea de suferit pacien]ii, pentru c\ 95% dintre medicii de familie nu vor mai putea elibera re]ete compensate sau trimiteri c\tre medicii speciali[ti, iar consulta]iile vor fi, probabil, contra-cost, a[a cum este `ntr-un sistem privat”, a explicat pre[edinta AJMF Suceava.
Probabilitatea ca ceva s\ se mai schimbe `n scurtul timp care a mai r\mas p=n\ la 1 iunie este destul de redus\, mai ales `n condi]iile `n care purt\torul de cuv=nt al AJMF, dr. Irina Badrajan, a comentat c\ prelungirea termenului de la 1 aprilie s-a f\cut `n primul r=nd din cauza spitalelor, care trebuiau clasificate `nainte de contractarea serviciilor, [i abia `n plan secund la insisten]ele medicilor de familie. Prevederile Contractului-cadru sunt, din punctul de vedere al medicilor de familie, `n propor]ie de 30% ilegalit\]i [i vor duce la o sc\dere cu aproximativ 30% a veniturilor pe cabinet, care se situeaz\ la momentul actual undeva la 2000 euro pe lun\. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Flutur: Sper ca în 2023 să putem trimite la finanțare tronsonul dintre Pașcani și Suceava al A7. Avem nevoie de această autostradă ca de aer

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a mers, joi, personal în zona unde urmează a …