Sunday , December 4 2022

65% din notele modificate la bac `n urma contestatiilor au fost micsorate

C=]iva elevi suceveni care luaser\ ini]ial bacul, l-au picat dup\ ce tezele le-au fost recorectate N din cele 3.551 de note contestate la nivelul jude]ului nostru, doar 934 au fost modificate N cele mai multe modific\ri s-au f\cut `n dezavantajul examina]ilor, 607 candida]i ob]in=nd calificative mai mici  N `ncep=nd de luni `ncep `nscrierile pentru sesiunea din toamn\ a bacului
Rezultatele valul de contesta]ii depuse de elevii suceveni dup\ aflarea rezultatelor par]iale ale bacalaureatului au fost rezolvate de profesorii corectori, acestea fiind afi[ate `n cursul zilei de vineri la avizierele celor 20 de centre de examinare din jude].
65% din totalul num\rului de lucr\ri care au fost notate diferit `n urma contesta]iilor, au fost modificate `n dezavantajul elevilor, ace[tia ob]in=nd note mai mici. Potrivit purt\toarei de cuv=nt a Inspectoratului {colar Jude]ean, Laura Hacman, din cele 3.551 de contesta]ii `nregistrate la nivelul jude]ului nostru, notele a 2.582 de elevi nu au fost modificate întrucât diferen]a între nota ini]ial\ [i nota acordat\ de comisia de contesta]ie a fost mai mic\ de o jum\tate de punct. 607 de lucr\ri au fost notate cu un puntaj mai mic `n urma recorect\rii [i doar 327 de teze au avut notele majorate. Mai mult dec=t at=t, c=]iva elevi suceveni au reu[it s\ î[i modifice statutul din „promovat” în „nepromovat”, [i asta dup\ ce `[i puseser\ mari speran]e `n sesiunea de recorectare a lucr\rilor. Procentul de promovabilitate dup\ solu]ionarea contesta]iilor urmeaz\ s\ fie stabilit `n cursul zilei de s=mb\t\.
Reamintim c\ `n jude]ul Suceava s-au `nregistrat 3.515 contesta]ii, cei mai mul]i elevi suceveni (1.144) fiind nemul]umi]i de modul `n care le-au fost evaluate lucr\rile la Limba [i literatura rom=n\. Nici la Matematic\ rezultatele nu au fost tocmai pe m\sura a[tept\rilor, 1.067 de teze fiind recorectate la aceast\ disciplin\. {i la Biologie contesta]iile au fost numeroase, respectiv 619.
De[i num\rul celor care s-au bucurat de majorarea notei a fost destul de mic, diferen]e `ntre nota ini]ial\ [i nota ob]inut\ `n urma recorect\rii a fost chiar [i de un punct. „Am contestat nota de la geografie unde ini]ial am ob]inut 9:20. Dup\ recorectare am fost notat\ cu 9:80. Mi se par inadmisibile astfel de gre[eli comise de c\tre profesorii corectori, cele 60 de sutimi ob]inute put=nd face diferen]a `ntre un loc la facultate la buget [i unul taxabil. Probabil ar fi mul]i care se afl\ `ntr-o situa]ie similar\ dar le-a fost fric\ s\ conteste nota”, a m\rturisit Andrada Iftodeanu-Cr\ciun, absolvent\ a Colegiului Na]ional „Petru Rare[”.
O serie de candida]i respin[i au r\mas cu acela[i statut [i dup\ rezolvarea contesta]iilor, al]ii care au fost declara[i admi[i fie li s-a m\rit nota, fie li s-a sc\zut, `ns\ o centralizare exact\ a acestor date nu exist\ p=n\ `n momentul de fa]\.
~n cur]ile liceelor, elevi [i p\rin]i deopotriv\ a[teptau din nou cu sufletul la gur\ afi[area listelor cu rezultate, `ns\ din nefericire pentru ace[tia, nici de aceast\ dat\ notele nu au fost tocmai pe m\sura a[tept\rilor.
„Am depus contesta]ie [i la geografie [i la rom=n\, `ns\ notele au r\mas neschimbate. Am vazut cazurile unor colegi care au nota m\rit\ cu exact  un punct dup\ recorectare. Cred c\ profesorii corectori au uitat s\ ia `n calcul [i punctul din oficiu altfel nu-mi explic astfel de gre[eli”, ne-a declarat Ramona Andreea Dan, proasp\t bacalaureat\ a Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir”. Conform metodologiei, în situa]ia în care se constat\ diferen]e de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea ini]ial\ [i cele de la contesta]ii, pre[edintele comisiei de contesta]ii decide reevaluarea lucr\rilor respective de c\tre o a treia comisie, `ns\, `n acest\ sesiune nu s-au `nregistrat astfel de cazuri `n jude]ul nostru.
O dat\ ce `[i aflaser\ nota final\ a examenului maturit\]ii, proaspe]ii absolven]i `[i f\ceau socotelile cu privire la media de admitere necesar\ pentru a intra la facult\]ile pentru care au optat ini]ial.
N Mai mul]i elevi suceveni care luase bacul, au picat dup\ ce tezele le-au fost recorectate
C=]iva elevi suceveni au reu[it s\ î[i modifice statutul din „promovat” în „nepromovat”, [i asta dup\ ce `[i puseser\ mari speran]e `n sesiunea de recorectare a tezelor. Total neinspira]i `n decizia de a reclama nota ob]inut\, ace[ti candida]i s-au ales cu nota mic[orat\ dup\ ce teza de examen le-a fost reevaluat\. ~n pofida faptului c\ nota final\ ob]inut\ `n urma contesta]iilor nu a fost cu mult mai mic\ dec=t cea ini]il\, cele c=teva sutimi `n minus au fost suficiente ca dup\ afi[area rezultatelor de vineri, contestatarii s\ fie declara]i, mai nou, drept ‚respin[i’. Este [i cazul elevei Cristina-Viorica I., absolvent\ a Colegiului de Industrie Alimentar\, care, `n prim\ faz\, ob]inuse nota cinci la biologie, eleva contest=nd decizia comisiei de evaluare. Hot\r=rea s-a dovedit a fi una dezastruas\ pentru candidat\, `n urma reevalu\ri teza sa fiind evaluat\ cu calificativul 3,8, astfel pic=nd examenul de bac.
O alt\ elev\ care a sus]inut examenul de bacalaureat la Colegiul de Informatic\ „Spiru Haret” [i care fusese declarat\ admis\ a f\cut contesta]ie pentru m\rirea notei la informatic\, îns\ dup\ recorectare lucrarea sa a fost depunctat\ p=n\ la 3,70, iar eleva a picat bacalaureatul.
O situa]ie detaliat\ a notelor ob]inute de candida]ii suceveni transmis\ de Inspectoratul {colar al Jude]ului Suceava relev\ numeroase exemple `n acest sens, ‚victime’ fiind elevi de la Seminarul „Mitropolitul Dosoftei”, Colegiul Tehnic „La]cu Vod\” Siret, C.N. „Mihai B\cescu” F\lticeni, Grupul {colar „Oltea Doamna” Dolhasca, G.{. „Ion Nistor” Vicovu de Sus .
N de dou\ ori mai multe contesta]ii dec=t `n 2010
La nivel na]ional, num\rul de contesta]ii depuse la examenul de bacalaureat din sesiunea de var\ a fost dublu fa]\ de cel `nregistrat `n anul trecut. ~n toat\ ]ara s-au depus 80.160 de contesta]ii, dintre care, cele mai multe (26.850) la limba [i literatura rom=n\. În 2010 au fost înregistrate aproximativ 43.000 de contesta]ii iar dup\ rezolvarea acestora ponderea celor promova]i crescuse cu 2,01%, ajungând la 69,30%.
Pentru cei care `ns\ nu au reu[it s\ ob]in\ not\ de trecere nici dup\ runda de contesta]ii, exist\ o nou\ [ans\. Aceasta vine odat\ cu noua sesiune de bacalaureat planuit\ s\ debuteze `n toamn\.
Drept urmare, at=t cei care nu s-au putut prezenta la prima sesiune a examenului de bacalaureat, c=t [i cei care s-au prezentat dar nu au ob]inut media necesar\ ob]inerii diplomei, se pot înscrie pentru cea de-a doua sesiune între 11 [i 15 iulie. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

O femeie de 33 de ani, ajunsă în stare gravă l-a spital, le-a spus medicilor că s-a înjunghiat din greșeală în burtă în timp ce se certa cu soțul

O femeie în vârstă de 33 de ani din municipiul Suceava a ajuns, sâmbătă după-amiază, …