Thursday , December 7 2023

6 miliarde de lei vechi, suma cheltuita cu podul de pontoane de la Dornesti

N ministrul Ap\r\rii, Gabriel Oprea, a declarat c\ banii provin din sponsoriz\ri, [i nu de la bugetul local n primarul comunei, Gheorghe Lu]\, spune c\ bugetul localit\]ii nu ar fi putut suporta o asemenea sum\

6 miliarde de lei vechi, aceasta este suma total\ aferent\ disloc\rii militarilor [i instal\rii podul de pontoane la Dorne[ti. Ministrul Ap\r\rii, Gabriel Oprea declara c\ banii provin din sponsoriz\ri [i nu de la bugetul local. Primarul comunei, Gheorghe Lu]\ ne-a declarat c\ armata [i-a f\cut pe deplin datoria at=t dup\ inunda]ii c=t [i `n perioada scurs\ p=n\ la ridicarea podului de pontoane, respectiv patru luni [i jum\tate.  El a spus c\ bugetul localit\]ii  nu ar fi putut suporta o asemena sum\  mai ales c\ inunda]iile au afectat sute de gospod\rii. “F\r\ sprijin nu am fi putut face pagubelor produse de inunda]ii. Armata, Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor, alte institu]ii precum [i oameni cu dare de m=n\ au fost al\turi de noi. Au fost solidari cu necazul oamenilor”, ne-a spus primarul comunei.
Trebuie precizat c\ la  Dorne[ti, militari din Batalionul 72 Geniu [i din Batalionul 17 Vîn\tori de Munte au construit un pod de pontoane peste r`ul Suceava, `n aval de cel rutier care a fost rupt de inunda]ii. Militarii au trimis [ase camioane cu alimente, `mbr\c\minte [i mobilier pentru sinistra]ii din Dorneşti. Potrivit reprezentan]ilor Ministerul Ap\r\rii, bunurile au fost donate de cadre militare [i salariaţi civili din unit\]ile Armatei Rom=ne. De asemenea, 20 de copii din Dorne[ti, înso]i]i de dou\ cadre didactice, au petrecut, `n perioada 15-30 iulie, o s\pt\m=n\ la munte [i una la mare. Oamenii afecta]i de furia naturii au primit dona]ii  const=nd `n 200 de seturi de îmbr\c\minte, 100 de paturi, cîte 500 de cear[afuri, foi de cort, rani]e, gamele, bidoane de ap\ [i 1.000 de prosoape. În urma calamit\]ilor produse la sf=r[itul lunii iunie [i începutul lui iulie, [eful statului, Traian B\sescu  a ajuns de mai multe ori în câteva localit\]i afectate din jude]ul nostru iar la Dorne[ti pre[edintele a fost `n vizit\ de [ase ori, fiind prezent incluisv la finalizarea ridic\rii podului de pontoane [I, mai apoi, la  finalizarea lucr\rilor la podul rutier de peste r=ul Suceava, care face leg\tura între R\d\u]i.
Podul de pontoane a fost  construit de 125 de militari din Batalionul 72 Geniu din Br\ila [i Batalionul 17 V=n\tori de Munte din Vatra Dornei. Podul a avut  o lungime de 100 de metri, iar accesul a fost  permis doar autovehiculelor cu greutatea de p=n\ la 7 tone pe osie. Podul a fost supravegheat de 26 de militari non-stop. Suma de 6 miliarde evaluat\ ca [i cheltuieli pentru podul de pontoane include `ntre altele, dislocarea tehnicii, transportul, diurna militarilor, `ntre]inerea , supravegherea [i dirijarea circula]iei precum [i  plata oamenilor. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Un ucrainean de 16 ani și 11 luni este cel mai tânăr student al USV. Constantin este în anul I la Drept şi Ştiinţe Administrative

Un adolescent ucrainean, care are acum 16 ani şi 11 luni, câștigătorul Olimpiadei de Limba …