Tuesday , September 27 2022

570 angajati ai SC Termica se tem ca vor ram=ne `n strada


Angaja]ii Termica, `n cadrul unei [edin]e sindicale desf\[urat\, ieri, la Casa de Cultur\, [i-au manifestat `ngrijorarea despre situa]ia lor, ace[tia tem=ndu-se c\ vor r\m=ne f\r\ locuri de munc\

~n cursul zilei de ieri, la Casa de Cultur\ Suceava, sindicatul Prometeu a organizat o [edin]\ cu scopul de a clarificat situa]ia anagaja]ilor Termica. De men]ionat c\ la [edin]\ nu a participat directorul Silviu Gem\nari, acesta deleg=ndu-l pe Ovidiu Dumitrescu, fost director al Termica. Liderul de sindicat, Iord\nel Secrieru a cerut l\muriri din partea administra]iei, cu privire la viitorul societ\]ii. L\muririle au `nt\rziat `ns\ s\ apar\, inginerul Ovidiu Dumitrescu ferindu-se s\ dea un r\spuns concret. Acesta a sus]inut c\ nu se [tie `nc\ ce se va `nt=mpla pe viitor cu CET-ul, dac\ se va `nchide sau dac\ va func]iona `n continuare. El a ]inut s\-i lini[teasc\ pe cei prezen]i, spun=nd c\ `n prezent se fac demersuri ca SC Termica s\ nu se desfiin]eze. D=nsul a mai precizat c\ `n cazul `n care societatea ce asigur\ `n prezent c\ldura sucevenilor nu se va `nchide, se impune realizarea unor instala]ii noi. “Asta e situ]ia `n momentul de fa]\ [i trebui s\ ne `mp\c\m cu acest lucru. Nu trebuie s\ mai d\m vina unii pe al]ii, ci s\ c\ut\m solu]ii viabile. Nu conspir\ nimeni la Termica, nimeni nu dore[te falimentul societ\]ii sau s\ saboteze CET-ul. De asemnea, nu trebuie alimentat\ teoria conspira]iei conform c\reia cineva vrea s\ `nchid\ CET-ul, ca apoi s\-l v=nd\”, a declarat Dumitrescu.
~n ciuda asigur\rilor date de administra]ie, angaja]ii `ns\ se tem c\ `n viitorul apropiat vor putea r\m=ne f\r\ sluje. De men]ionat c\ `n prezent la Termica sunt anagaja]i `n jur de 570 de oameni, din care 230 lucreaz\ la termoficare. Ace[tia s-au declarat nemul]umi]i, dup\ terminarea [edin]ei, de negocierile purtate cu cei din conducere, `ntreb\rile lor r\m=n=nd f\r\ niciun r\spuns concret.
Conform liderului sindicatului, Iord\nel Secrieru, contractul colectiv de munc\ este valabil p=n\ la data de 31 decembrie 2013. Acesta a declarat c\ `n prezent se afl\ `n tratative cu [efii de la Termica pentru a rezolva aceast\ situa]ie dificil\.
“ Este foarte greu pentru oamenii care muncesc aici s\-[i g\seasc\ un loc de munc\ `n alt\ parte, av=nd `n vedere c\ mul]i dintre ace[tia lucreaz\ de o via]\ `ntreag\ la Termica, iar o reconversie profesional\ ar fi practic imposibil\. ~n prezent se fac demersuri [i ne afl\m `n tratative cu cei din conducere pentru acordarea unor pl\]i compensatorii `n cazul `n care Termica se va `nchide”, a ]inut s\ precizeze Secrieru. (Paul BONDAR)

Vezi si

O femeie din Ipotești, grav rănită într-un accident în Bulgaria, are nevoie de proteze pentru a putea merge și a-și crește fetița în vârstă de patru ani

Intreaga familie a trecut printr-un crunt accident de circulație, în Bulgaria, în timp ce voiau …