Friday , March 1 2024

555 de absolventi de liceu nu vor sa sustina examenul de bacalaureat `n aceasta vara

Din cei 7.612 de absolven]i ai ciclului liceal, pentru sus]inerea examenelor de bac s-au `nscris 7057
Potrivit calendarului de desf\[urare a examenului de bacalaureat, candida]ii au avut la dispozi]ie perioada 23-27 mai pentru a se înscrie pentru sus]inerea bacului `n sesiunea iunie-iulie 2011.
Din cei 7.612 absolven]i de liceu ai promo]iei 2011, s-au `nscris pentru sus]inerea bacalaureatului un num\r de 7.057, 555 de absolven]i aleg=nd s\ nu sus]in\ examenul de bacalaureat. ~n plus fa]\ de cei 7.057 de `nscri[i vor mai fi examina]I `ncep\nd cu 6 iunie 405 de absolven]i ai seriilor anterioare.
N ~n jude]ul Suceava nu s-a `nregistrat din partea p\rin]ilor nicio cerere de `nscriere pentru observatori
~n ciuda faptului c\ membrii comitetului de parin]i au reclamat `n anii preceden]i caren]ele desf\[ur\rii examenului de bacalaureat [i, `n mod special, modul fraudulos `n care se deruleaz\ acesta `n unele unit\]i [colare, p\rin]ii suceveni nu s-au ar\tat interesa]i s\ se implice `n desf\[urarea bacului, de[i `ncep=nd cu acest an MECTS permite acest lucru. De[i perioada de `nscriere pentru reprezentan]ii societ\]ii civile ca observatori la examenul de bacalaureat (ONGuri, comitetul de p\rin]i) se `ncheie ast\zi, pe adresa inspectoratului nu a sosit nicio cerere `n acest sens.  Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului a trimis o not\ inspectoratului jude]ean prin care se comunica faptul c\ la bacalaureat pot participa `n calitate de observatori membrii ai societ\]ii civile, pe baza unei cereri depuse la ISJ. „De[i am transmit public de mai multe ori, toate informa]iile necesare cu privire la condi]iile de `nscriere pentru observatori, surprinz\tor, nu am primit nicio solicitare de acest gen”, a declarat inspectorul general al ISJ Suceava, Petru Carcalete.
~n acest caz, r\m=ne ca cei aproximativ 3.000 de profesori angrena]i `n derularea examenelor, s\ asigure desf\[urarea examenului `n bune condi]ii `n cele 20 de centre de sus]inere.
N ast\zi se d\ startul probelor de aptitudini, limbi moderne [i materne pentru absolven]ii claselor a VIII-a
{i unii absolven]i ai ciclului gimnazial `ntr\ de ast\zi `n febra examenelor. Este vorba de pretenden]ii la un loc `n clasele bilingve sau cele voca]ionale [i care vor sus]ine examenele de departajare `n perioada 1- 3 iunie.
Ast\zi `ncep=nd cu orele 9:00, Colegiul Na]ional „Petru Rare[” desf\[oar\ testul la limba german\, urm=nd ca vineri cei ce vor un loc `n clasa bilingv\ francez\ s\ sus]in\ examen la acest\ limb\. Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare” organizeaz\ examenul pentru aderarea la clasa de matematic\ informatic\ bilingv englez\, joi, 2 iunie, `ncep=nd cu orea 9:00.
Pentru departajarea elevilor care doresc un loc `n clasele Colegiului de Art\ „Ciprian Porumbescu, ace[tia vor sus]ine probe voca]ionale la sec]iunile muzic\, patrimoniu cultural [i artistic. Liceul cu Program Sportiv Suceava desf\[oar\ pe parcursul celor trei zile probe sportive iar la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” se desf\[oar\ `n aceast\ perioad\ probele pentru ocuparea locurilor pentru profilul pedagogic. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Bărbat rănit, după ce s-a răsturnat cu un tractor în fața casei

Joi seara, la ora 20:43, Poliția  Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 de către …