Thursday , February 2 2023

209 suceveni își continuă studiile în acest an, în cadrul Programului “A doua șansă”

Conform statisticilor, în anul școlar trecut 324 de persoane au renunțat la studii. Pentru a-i ajuta pe cei care au renunțat la studii, înainte de a finaliza cel puțin ciclul gimnazial de învățământ, să își continue studiile, a fost creat Programul ”A doua șansă”. In acest an școlar sunt înscrise în program 209 per­soa­ne din județul nostru, 82 urmând cursurile din ciclul primar și 127 pe cele din ciclul gimnazial

Statistica privind abandonul  școlar pentru anul școlar 2015-2016 arată că, la nivelul județului Suceava, dintr-un total de 117.220 de elevi și preșcolari, înscriși în instituțiile de învățământ, 324 au re­nunțat să mai frecventeze cursurile. Dintre aceștia 57 de elevi au renunțat la școa­lă încă din ciclul primar de învă­țământ, 173 de elevi au renunțat la școală după ce au început clasa a V-a, iar 94 de elevi au renunțat să mai frecventeze cursurile, după ce au fost admiși la liceu. Pentru a-i ajuta pe cei care au renunțat la studii înainte de a finaliza cel puțin ciclul gimnazial de învățământ să își continue studiile, a fost creat Programul ”A doua șansă”. Acesta se adresează ado­les­cen­ților, tinerilor, adulților, pro­veniți din me­dii sociale diverse și cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoa­ne posibilitatea con­ti­­nuării și fina­lizării învățământului obligatoriu fără a fi ne­voite să-și întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenate. Programul este structurat pe două niveluri: “A doua șansă” – învă­ță­mânt primar și “A doua șansă” – învă­ță­mânt secundar inferior – acesta din urmă având și o componentă de pregătire profesională. Nu există  limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiția este ca aceștia să fi depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și să se încadreze în una din următoarele situații: pentru programul “A doua șansă” – învățământ primar: nu au participat deloc la educația formală – școlară; au fost înscriși, dar au abandonat învățământul primar – indife­rent de momentul și motivele abandonului; nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învățământul primar; pentru programul “A doua șansă” – învățământ secundar inferior: au absolvit învățământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul A doua șansă) dar nu și-au continuat edu­cația mai departe sau: au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învă­țământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat școala pe parcursul acestui ciclu de învățământ – indiferent de momentul și motivele abandonului.

Programul “A doua șansă” este un pro­­gram flexibil, astfel încât să motiveze cursanții și să-i determine să-l finalizeze, să ofere mai multă autonomie școlilor în ceea ce privește implementarea lui, dar și sprijinul necesar tuturor celor implicați, prin programe de formare a personalului didactic și materiale educaționale pentru cursanți și pentru cadrele didactice. Prin intermediul programului s-au introdus ­ele­mente inovatoare în procesul educa­țional, cum ar fi: curriculumul modular și sistemul de credite pentru educația de ba­­ză, evaluarea, certificarea și recu­noaș­­terea competențelor dobândite anterior de către cursanți, asigurarea unui program de pregătire individualizat.

Inscrierea în programul “A doua șan­să” se poate realiza, în fiecare an, în două sesiuni: octombrie și februarie.

Programul are o durată flexibilă. Durata medie de școlarizare (de 2 ani pentru învățământul primar, respectiv de 4 ani pentru învățământul secundar inferior) se poate micșora pentru fiecare elev în par­te, în funcție de competențele dove­dite, atât în domeniul educației de bază, cât și în domeniul pregătirii profesionale.

Absolvenții au dreptul la conti­nuarea studiilor, conform prevederilor legii, astfel: absolvenții Programului “A doua șan­să” – învățământ primar pot urma stu­diile în învățământul gimnazial; iar absolvenții Programului “A doua șansă” – învățământ secundar inferior pot urma studiile în învățământul secundar superior (ciclul superior al liceului) sau pot parcurge stagiile de pregătire practică, în urma cărora au posibilitatea de a obține și un Certificat de calificare profesională nivel 3.

Sase unități de învățământ din județ vor derula Programul ”A doua șansă” în anul școlar 2017-2018

Unitățile școlare care vor derula Programul ”A doua șansă” în anul școlar 2017-2018 în județul Suceava sunt : Scoa­la Gimnazială ”Nicolae Stoleru” Baia – învățământ primar

Scoala Gimnazială Gulia – învă­țământ primar și gimnazial; Scoala Gimnazială “Dimitrie Păcuraru” Scheia – învățământ primar și gimnazial; Scoa­la Gimnazială Nr. 3 Vicovu de Sus – învățământ primar; Scoala Gimnazială “Grigore Ghica Vo­ievod” Suceava – în­vă­țământ primar și gimnazial; Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus – învățământ gimna­zial.

In anul școlar 2015-2016 au fost înscrise în program, la nivelul județului 243 de persoane, dintre care 92 la învă­țământ primar și 151 la învățământ gimnazial. In acest an școlar sunt înscrise în program 209 persoane din județul nostru, 82 urmând cursurile din ciclul primar și 127 pe cele din ciclul gimnazial.

Planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2017-2018 prevede 216 lo­curi pentru Programul ”A doua șansă”, din care 88 pentru învățământul primar și 128 pentru învățământul gimnazial. (Alexandra IONICA)

Vezi si

 Activități desfășurate de polițiștii suceveni pentru prevenirea violenței în mediul școlar (FOTO)

În perioada 30 ianuarie –  3  februarie 2023, polițiștii organizează o serie de activități suplimentare …