2010, anul in care patronii de firme s-au cerut singuri in faliment

reportersite
24/01/11 ora:10:09pm

N de la Real Design la Casa Plus, de la Adicost la Oil D Negru, multe firme care ]ineau acum doi ani capul de afi[ al ini]iativei private sucevene s-au pr\bu[it `n 2010 n 1.000 de societ\]i comerciale din jude] au intrat `n ultimii doi ani `n insolven]\ sau faliment  n

Peste 1.000 de firme sucevene au intrat `n cei doi ani de criz\ parcur[i deja `n procedura insolven]ei sau `n faliment. Fie c\ declan[area acestor proceduri a fost cerut\ de creditori sau chiar de patronii ajun[i la cap\tul puterilor `n lupta cu economia de pia]\, aceast\ cifr\ vorbe[te de la sine despre impactul rea[ez\rii rela]iilor economice, financiare [i fiscale l-a avut asupra firmelor din jude].

Numai `n anul 2010, au fost `nregistrate la Tribunalul Suceava un num\r de 408 dosare care au avut ca obiect procedura insolven]ei. Cu mai bine de 200 mai pu]ine dec=t `n anul precedent, c=nd au fost `nregistrate 621 asemenea solicit\ri. Cifra `n descre[tere nu reprezint\ `ns\ un indicator pozitiv, consider\ reprezentan]i ai societ\]ilor care se ocup\ de lichidarea judiciar\ a firmelor ajunse `n aceast\ situa]ie, descre[terea num\rului de cereri de insolven]\ rezult=nd pur [i simplu din diminuarea num\rul agen]ilor economici care s-au `nc\p\]=nat s\ func]ioneze [i anul trecut, `n condi]iile `n care peste 5600 dintre ace[tia [i-au `nchis por]ile pur [i simplu, `n 2010, f\r\ a mai ajunge `n situa]ia delicat\ pe care o presupune procedura de insolven]\ – faliment.

Este de semnalat totodat\ faptul c\ `n cursul anului 2010, Tribunalul Suceava a solu]ionat un num\r de 439 de dosare de insolven]\ – faliment, care adunate la cele 578 solu]ionate cu un an `nainte, d\ de asemenea o dimensiune a activit\]ii pe care instan]a o are pe acest gen de spe]e.

~n majoritatea situa]iilor, Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava a fost creditorul care a cerut deschiderea procedurilor de insolven]\ pentru firmele cu datorii la bugetul consolidat al statului.

Au fost `ns\ cazuri `n care aceste solicit\ri au venit din partea b\ncilor care au acordat `mprumuturi pe care nu le-au mai putut recupera iar `n alte cazuri, partenerii de afaceri au depus la instan]\ cereri de deschidere a procedurii insolven]ei sau falimentului pentru c\ numai `n acest fel au crezut c\ `[i vor putea recupera datoriile de la firmele sucevene r\u platnice. ~n unele situa]ii chiar administratorii firmelor ajunse `n impas au cerut intrarea `n insolven]\. Unii dintre ei au cerut [i aprobarea unui plan de reorganizare a activit\]ii, `n speran]a c\ un administrator judiciar numit de instan]\ va putea gestiona mai bine afacerea dec=t ei, reu[ind s\ `i scoat\ din impas. Conform unei statistici triste, realizate de firmele de reorganizare lichidare, cel mult 10% din firmele pentru care se cere reorganizarea, scap\ de faliment.

~n Suceava a fost de notorietate `n anul care a trecut cazul Adicost – Fidelio, afacere coordonat\ p=n\ `n prim\vara lui 2010 de Costel Chelariu. Nereu[ind s\ `[i revin\ dup\ afacerea nereu[it\ cu lan]ul de magazine Fidelio, Chelariu a cerut, r=nd pe r=nd, declan[area procedurii de insolven]\ pentru mai toate firmele sale. Unele dintre acestea au intrat `n faliment, altele au intrat `n procedur\ de reorganizare judiciar\. R\m=ne de v\zut ce le va rezerva supravie]uitoarelor din grupul de firme coordonat de patronul suceavean, anul 2011.

Alte firme, precum cele gestionate de familia Negru, au reu[it s\ p\[easc\ `n noul an doar pentru a li se pune cruce chiar de c\tre administratori, cazul recent fiind cel al SC OIL D Negru SRL.

Au fost [i societ\]i comerciale altc=ndva de renume `n Suceava pentru care  administratorii  au decis anul trecut s\ depun\ cereri de declan[are a procedurii de insolven]\ `n ideea c\ o reorganizare judiciar\ ar putea s\ duc\ la rena[terea afacerii precum Real Design `n prim\var\ [i, `n toamn\, SC Casa Plus SRL, societ\]i cu datorii mari la b\nci. Instan]a va analiza `n perioada urm\toare `mpreun\ cu administratorii judiciari dac\ exist\  vreo [ans\ ca aceste firme s\ supravie]uiasc\, sau vor intra pur [i simplu, `n faliment. (Neculai RO{CA)