Sunday , September 25 2022

17 ani de `nchisoare, `n total, pentru patroana de la ELMONDO

Carmen Maria Negrea a primit c=te [ase ani de pu[c\rie pentru dou\ infrac]iuni de evaziune fiscal\, un an pentru falsuri `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\ [i `nc\ patru ani de `nchisoare pentru sp\lare de bani n conform legii, ea va trebui s\ execute pedeapsa cea mai grea, de [ase ani de pu[c\rie n dosarul ELMONDO a fost trimis `n judecat\ `n decembrie 2009 n procurorii DNA au stabilit  atunci c\ patroana firmei care a introdus `n ]ar\ ilegal peste 150.000 de pachete de ]ig\ri din Ucraina,  s-a sustras de la plata c\tre bugetul de stat a sumei de 4.807.630 RON reprezentând taxe [i impozite
Magistra]ii de la Tribunalul Suceava s-au pronun]at ieri `n cazul  Carmen Maria Negrea, fosta patroan\ de la SC ELMONDO COM SRL, trimis\ `n judecat\ `n luna decembrie a anului 2009 de c\tre procurorii DNA. Pe numele ei au fost pronun]ate patru condamn\ri – dou\ a c=te [ase ani de `nchisoare pentru evaziune fiscal\, un an  de `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\ [i patru ani de `nchisoare pentru sp\lare de bani. Conform legii, ea va trebui s\ execute pedeapsa cea mai grea, de [ase ani de pu[c\rie.
Carmen Maria Negrea a fost trimis\ `n judecat\ de Serviciul Teritorial Suceava al DNA  pentru comiterea infrac]iunilor de evaziune fiscal\ constând în aceea c\ în perioada februarie 2004 – iulie 2005 prin omisiunea eviden]ierii în actele contabile a opera]iunilor de import, de]inere [i comercializare de produse accizabile [i taxabile, precum [i prin omisiunea în tot a eviden]ierii veniturilor realizate din aceste activit\]i [i prin întocmirea de eviden]e contabile duble s-a sustras de la plata c\tre bugetul de stat a sumei de 4.807.630 RON reprezentând taxe [i impozite; instigare la fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\, constând în aceea c\ în luna noiembrie 2005 s-a prezentat la cabinetul avocatului Popescu Dimitrie, din R\d\u]i, c\ruia i-a solicitat redactarea cu date fictive a unei conven]ii de depozit intervenit\ între ea [i cet\]eana ucrainean\ Goncer Feodosia, persoan\ care nu a fost prezent\ [i care nu a semnat aceast\ conven]ie, semn\tura sa fiind efectuat\ în fals, înscris depus ulterior de Negrea Carmen Maria în mai multe dosare aflate în curs de solu]ionare pe rolul Judec\toriei [i Tribunalului Suceava [i sp\larea banilor, constând în aceea c\ a creditat SC AICAS SRL cu sumele de bani provenite din activitatea infrac]ional\, sume ce i-au fost restituite ulterior par]ial, parte din acestea fiind folosite de agentul economic  pentru achizi]ii de bunuri mobile sau imobile, a achitat în numele acestui agent economic precum [i în numele SC ELMONDO SRL debite c\tre diver[i furnizori de servicii, a achizi]ionat în nume personal imobile care ulterior au fost vândute c\tre acelea[i societ\]i, activit\]i prin care învinuita a introdus în circuitul juridic, creând impresia de provenien]\ legal\, suma de 202.796,74 RON.
În perioada februarie 2004 – iulie 2005 Carmen Maria Negrea,  asociat [i administrator la SC AICAS SRL [i SC ELMONDO COM SRL Suceava, s-a aprovizionat cu cantitatea de 1.516.477 pachete ]ig\ri de provenien]\ Ucraina [i Moldova, din care a comercializat cantitatea de 1.243.735 pachete, f\r\ a îndeplinii condi]iile de antrepozitar fiscal, [i f\r\ plata taxelor vamale [i impozitelor pe venit c\tre bugetul consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.807.630 RON reprezentând taxe [i impozite.
~n scopul sustragerii de la plata taxelor [i impozitelor c\tre stat, învinuita procedat la întocmirea unei eviden]e contabile duble, omi]ând, cu bun\ [tiin]\, s\ înregistreze în contabilitatea real\ orice opera]iune legat\ de comercializarea ]ig\rilor [i orice venit rezultat din aceast\ activitate.
Pentru a încerca s\ confere o not\ de legalitate activit\]ii infrac]ionale desf\[urat\ în perioada 2004 – 2005, Carmen Maria Negrea, în luna noiembrie 2005, s-a prezentat la Cabinetul individual de avocatur\ Popescu Dimitrie din R\d\u]i [i i-a solicitat acestuia întocmirea în fals a unui înscris, intitulat conven]ie de depozit, prin care se atesta, în mod fictiv, c\ între învinuit\ [i numita Goncer Feodosia, cet\]ean Ucrainean, în luna ianuarie 2005, ar fi intervenit o în]elegere cu privire la folosin]a depozitului din Suceava, Calea Unirii nr.32 în perioada ianuarie – august 2005, de c\tre aceasta din urm\. Din probele administrate în cauz\ a rezultat c\ aceast\ persoan\ nu a intrat niciodat\ în România.
Procedând la verificarea opera]iunilor financiare efectuate de Carmen Maria Negrea în perioada 2005-2006, s-a constatat c\ aceasta a realizat transferuri de valori (creditarea SC AICAS SRL cu sume de bani ob]inute în urma procedurilor evazioniste) [i de bunuri (cump\rarea – vânzarea de mobile [i imobile) în nume personal [i în numele societ\]ilor comerciale administrate, în scopul disimul\rii originii ilicite al acestora. (Neculai RO{CA)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …