Monday , March 4 2024

149 de dosare privind venitul minim garantat au fost suspendate in judet, saptamana trecuta

.
în urma verific\rilor f\cute la 17 prim\rii din jude] a 678 de dosare, din totalul de 1.078, în topul nefericitului clasament privind suspendarea acord\rii venitului minim garantat se claseaza comuna P\tr\u]i, cu 119 din 310 dosare nici comuna R=[ca nu se situeaza bine la acest capitol, inspectorii de munca lu=nd decizia de a înceta pl\]ile pentru 18 din cele 37 de dosare verificate iar, în perioada urm\toare, vor mai fi analizate înca 76 de dosare din aceasta localitate “Trebuie sa fim aten]i, pentru ca unii, mai lene[i, ar putea fi motiva]i sa nu lucreze [i sa ob]ina u[or, din neaten]ia unora, un venit minim garantat”, a declarat directorul general al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava, Gabriel Harja
Echipe de control formate din inspectori de munca au efectuat controale la 17 prim\rii din jude]ul Suceava, fiind verificate 678 de dosare referitoare la “Venitul Minim Garantat” (VMG), dintr-un total de 1.078. În urma verific\rilor, au fost suspendate 149 de dosare, reprezent=nd aproximativ 22% din num\rul dosarelor verificate [i circa 14% din totalul acestora.
Verificarea dosarelor referitoare la “Venitul Minim Garantat” acordat în baza Legii 416/2001 este una din atribu]iile Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava. “Dosarele suspendate reprezinta un semnal ca toate dosarele trebuie completate [i puse în ordine, sa cuprinda documenta]ia completa [i astfel se vor evita posibilit\]ile de fraudare [i efectuarea de pl\]i necuvenite. Trebuie sa fim aten]i, pentru ca unii, mai lene[i, ar putea fi motiva]i sa nu lucreze [i sa ob]ina u[or, din neaten]ia unora, un venit minim garantat”, a declarat directorul general al ITM Suceava, Gabriel Harja.
Pentru alte 18 dosare s-a dispus sistarea pl\]ii. “Este cunoscut faptul c\, în aceasta perioada de criz\, inten]ia de baza este aceea de a face economii la bugetul de stat, de a evita posibilitatea de fraudare prin plata unor sume necuvenite. Astfel, [i prin stoparea pl\]ii unor sume aferente venitului minim garantat se fac economii [i se urm\re[te aplicarea corecta a legilor în vigoare”, a precizat Gabriel Harja.
Controalele la cele 17 prim\rii de pe raza jude]ului Suceava au fost efectuate pe parcursul s\pt\m=nii trecute, în intervalul 9 – 13 august. Este vorba de prim\riile comunelor Voitinel, Dorna Arini, Breaza, Bilca, Cioc\ne[ti, R=[ca, Bro[teni, Crucea, C=rlibaba, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, P\tr\u]i, M\n\stirea Humorului, Ad=ncata, {aru Dornei, Panaci [i Vatra Dornei. Prim\ria care a acordat cele mai multe dosare de venit minim garantat este cea a comunei P\tr\u]i. Potrivit unei situa]ii transmise de ITM Suceava, nu mai pu]in de 310 persoane din comuna P\tr\u]i beneficiau de VMG, iar toate dosararele acestora au fost verificate. Mai bine de o treime din dosarele respective, adica un num\r de 119, au fost suspendate în urma anchetei. Asta reflecta o dispropor]ie colosala între situa]iile g\site la celelalte 16 prim\rii, unde au fost suspendate, p=na în prezent, doar 30 de dosare din 368. În curs de verificare mai sunt înca 400 de dosare [i, în condi]iile în care s-ar respecta [i propor]iile de p=na acum în privin]a dosarelor VMG suspendate, înseamna ca P\tr\u]iul ar r\m=ne lider incontestabil al acestui nefericit clasament. Din celelalte 16 prim\rii, probleme mai aparte le are comuna R=[ca, unde inspectorii au dispus încetarea pl\]ilor în cazul a 18 beneficiari de VMG. Iar asta în condi]iile în care au fost verificate doar 37 din cele 113 dosare.
„De[i nu au fost identificate disfunc]ionalit\]i majore, totu[i, s-au constatat nereguli cauzate de num\rul insuficient de angaja]i de la compartimentele de Asisten]a Sociala din cadrul prim\riilor”, a afirmat directorul ITM Suceava. Astfel, în dosarele titularilor de ajutor social au fost identificate anchete sociale incomplete sau nerealizate în termenul prev\zut de lege, fi[e de calcul întocmite în conformitate cu modelul prev\zut în normele metodologice, dar care nu de]ineau viza de control financiar preventiv. De asemenea, men]ioneaza Gabriel Harja, s-au înregistrat situa]ii în care, la nivelul prim\riei, nu a fost întocmit planul de ac]iuni sau lucr\ri de interes local pentru repartizarea orelor de munca [i nu au fost afi[ate la loc vizibil listele cu beneficiarii de ajutor social, precum [i cu persoanele care urmeaza sa efectueze orele de munca în folosul comunit\]ii.
Men]ion\m ca obiectivele campaniei dusa de ITM Suceava au în vedere verificarea respect\rii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu complet\rile [i modific\rile ulterioare [i ale Hot\r=rii nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. S-au verificat modalit\]ile prin care s-a stabilit cuantumul ajutorului social, efectuarea pl\]ii ajutorului social [i respectarea obliga]iilor de c\tre beneficiarii de ajutor social. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …