Thursday , September 28 2023

13 poduri rutiere afectate de inundatii vor fi reparate, costurile ridicandu-se la 10 milioane euro

N circa patru milioane de euro ar fi necesare pentru podurile de la Vere[ti [i Ro[cani, iar alte [ase milioane de euro sunt necesare pentru cinci poduri din comuna Todire[ti, dou\ poduri din comuna M\n\stirea Humorului [i c=te un pod din comunele Ostra, Ili[e[ti, Straja [i P=rte[tii de Jos n
Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat, `n [edin]a de ieri a deliberativului, studii de fezabilitate [i indicatorii tehnico-economici pentru un num\r de 13 poduri rutiere de pe drumuri jude]ene care au fost avariate de inunda]iile din luna iulie, iar `n prezent sunt nepracticabile. Potrivit hot\r=rii CJ Suceava, costurile estimate pentru refacerea celor 13 poduri rutiere sunt de peste 40 de milioane de lei, din care 16 milioane de lei doar pentru podurile de peste r=ul Suceava de la Ro[cani [i Vere[ti. Astfel, pentru repunerea `n func]iune a podurilor de la Vere[ti [i Ro[cani au fost estimate sume de 8,2 [i, respectiv, 7,9 milioane de lei.
Pe l=ng\ podurile de la Vere[ti [i Ro[cani, mai sunt pe list\ dou\ poduri din comuna M\n\stirea Humorului, situate peste p=r=ul Humor, cinci poduri `n comuna Todire[ti, situate pe drumul jude]ean 178A [i care trec peste p=raiele Valea Cajvanei, Pietroasa, Valea Popii, Solone] [i Ruscan. La acestea se adaug\ [i c=te un pod `n comunele Ostra, Ili[e[ti, P=rte[tii de Jos [i Straja.
Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT) va aloca fonduri pentru refacerea acestor poduri. El a spus c\, `ntr-o prim\ faz\, vor fi alocate 12,7 milioane de lei. Conform expunerii de motive, anexat\ proiectului de hot\r=re aprobat, ieri, de CJ Suceava, MDRT urmeaz\ s\ finan]eze prin Compania Na]ional\ de Investi]ii lucr\rile de interven]ie `n prim\ urgen]\ pentru repunerea `n circula]ie a celor 13 poduri. Documenta]iile `nso]ite de studiile de fezabilitate vor fi `naintate ministerului condus de Elena Udrea `n vederea aloc\rii fondurilor necesare. „Joi, `n [edin]a CTE al MDRT, se supun aprob\rii studiile de fezabilitate pentru cele 13 poduri”, a precizat, ieri, Gheorghe Flutur, `n [edin]a CJ Suceava.
Pagubele produse de inunda]iile de la sf=r[itul lunii iunie `n jude]ul Suceava se ridic\ la peste 357 de milioane de lei (aproximativ 83, 8 milioane de euro), potrivit unui raport al Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O licitație pentru lucrările la A7 va avea loc anul viitor. Variantă optimistă: autostrada de la Pașcani la Suceava va fi gata în 2027

Primăria Municipiului Suceava a organizat, marți, de la ora 16:30, dezbaterea publică a raportului privind …