Thursday , December 8 2022

100 de controale efectuate de la inceputul anului de CAS Suceava

In urma ac]iunilor de control efectuate de CAS s-au constatat, la nivelul jude]ului Suceava, mai multe nereguli care au fost sanc]ionate corespunz\tor, `ntr-un cuantum total de aproape 59.000 lei de la `nceputul anului u cea mai drastic\ m\sur\ a fost aplicat\ unui medic specialist, c\ruia i s-a reziliat contractul pentru c\ nu a respectat drepturile pacien]ilor asigura]i t
De la `nceputul anului p=n\ la finalul lunii iunie Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava a efectuat 100 de controale la furnizorii de servicii medicale [i farmaceutice din jude]. Cele mai multe dintre aceste ac]iuni de control au vizat cabinetele medicilor de familie, `n num\r de 45, 15 s-au efectuat la farmacii, 17 la medicii de specialitate din ambulatorii [i zece la medicii stomatologi. Alte [apte controale au vizat furnizorii de servicii paraclinice, furnizorii de servicii de recuperare, spitalice[ti, prespitalice[ti [i de `ngrijiri medicale la domiciliu. De asemenea, cinci controale au fost realizate la spitalele din jude].
Un medic specialist a r\mas f\r\ contract pentru c\ nu a respectat drepturile pacien]ilor
Cele mai multe sanc]iuni au fost aplicate furnizorilor de asiten]\ medical\ primar\. Un medic de familie a fost sanc]ionat cu 5.000 lei pentru eliberarea unor certificate de concediu medical f\r\ respectarea prevederilor din actele normative, iar al]i cinci au primit numai avertismente. ~n cazul altor patru medici de familie s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat `n contractul cu CAS, motiv pentru care au pierdut 10% din punctul per capita pe luna `n care s-a constatat neregula. {ase medici de familie au fost sanc]iona]i cu diminuarea venitului pentru prescrieri nejustificate de medicamente, f\r\ existen]a scrisorilor medicale de la medici de specialitate sau `n baza unor scrisori medicale dep\[ite ca termen. {i `nscrierea eronat\ a CNP-ului pe re]ete a fost o problem\ identificat\ de reprezentan]ii CAS Suceava, motiv pentru care un medic de familie a trebuit s\ restituie contravaloarea compensat\ a re]etelor, `n cuantum de 186 lei.
O m\sur\ drastic\ a fost luat\ `n cazul unui medic specialist care nu a utilizat bilete de trimitere pentru investiga]ii paraclinice [i nu a recomandat astfel de investiga]ii pacien]ilor s\i, nu a utilizat formularul cu regim special de prescrip]ie medical\ [i nu a recomandat medicamente compensate pentru pacien]ii asigura]i. Reprezentan]ii CAS Suceava i-au reziliat din acest motiv contractul pe care medicul respectiv `l `ncheiase cu casa. Un alt medic specialist a fost sanc]ionat cu diminuarea venitului cu 20% pentru nerespectarea cerin]ei de completare corect\ [i la zi a formularelor de asigur\ri de s\n\tate.
Un medic stomatolog a pierdut 20% din contravaloarea serviciilor medicale aferente lunii martie pentru c\ nu a avut toate documentele la zi [i nu a afi[at `ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigur\ri cu care se afl\ `n rela]ie contractual\ [i datele de contact ale acesteia. Un alt medic stomatolog a raportat `n mod nejustificat servicii medicale care nu concordau cu cele din eviden]a primar\ a cabinetului. Pentru aceste servicii de medicin\ dentar\ medicul `n cauz\ a `ncasat f\r\ s\ i se cuvin\ `n jur de 157 lei.
O sum\ mult mai mare, de 4.508 lei, a fost stipulat\ farmaciilor din jude] care nu au verificat prescrip]iile medicale `n ceea ce prive[te datele obligatorii pe care acestea trebuie s\ le cuprind\. Farmaci[tii au raportat `n mod eronat `n format electronic datele `nscrise `n prescrip]iile medicale, ceea ce a dus la nedecontarea contravalorii medicamentelor respective.
Sanc]iunile de diminuare cu 10 sau 20 de procente a veniturilor lunare ale furnizorilor de servicii medicale [i sumele recuperate de CAS p=n\ la data de 29 iunie au totalizat 58.461 lei. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …