Sunday , April 14 2024

Romii repatriati intentioneaza sa plece înapoi în Franta cu prima ocazie

.

Romii repatria]i în România inten]ioneaz\ s\ plece înapoi în Fran]a cu prima ocazie, relateaz\ edi]ia online de sâmb\t\ a cotidianului britanic Daily Mail, care public\ un reportaj realizat vineri la Roman, unde au ajuns unii dintre romii evacua]i din taberele franceze.
Familia Cojocaru afirm\ c\ a primit de la guvernul francez 900 de euro pentru a p\r\si ]ara, dar inten]ioneaz\ s\ revin\ în Fran]a cu prima ocazie. Argentina Cojocaru, în vârst\ de 35 de ani, mam\ a trei copii, spune c\ familia a plecat în Fran]a cu un an în urm\, în c\utarea unei vie]i mai bune. “Nu ne puteam permite s\ tr\im aici. E atâta s\r\cie. Nu putem supravie]ui”, afirm\ ea.
“În România nu am avut niciodat\ oportunit\]i de munc\, dar am crezut c\ în Fran]a am avea cel pu]in o [ans\ pentru o via]\ mai bun\”, spune Argentina Cojocaru.
Via]a în Fran]a s-a dovedit a fi numai pu]in mai bun\. În imposibilitate de a g\si de lucru, familia Cojocaru a sfâr[it prin a cer[i pe str\zile din St. Etienne [i a locui într-un ad\post dintr-o tab\r\ de romi. În pofida dificult\]ilor, ei spun c\ situa]ia a reprezentat o îmbun\t\]ire fa]\ de via]a din România, afirm\ Daily Mail.
“Chiar dac\ nu aveam locuri de munc\ în Fran]a, eram într-o situa]ie mai bun\ decât ceilal]i din România”, spune so]ul Argentinei, Valentin, în vârst\ de 40 de ani. “Când a trebuit s\ plec\m, am fost obliga]i s\ spunem c\ nu ne mai întoarcem. Dar a[tept\m pân\ situa]ia se lini[te[te – [i atunci ne vom întoarce”, adaug\ el.
Opinia sa este împ\rt\[it\ [i de Dana, în vârst\ de 30 de ani, evacuat\ dintr-o tab\r\ de la Choisy-le-Roi. Ea face parte dintr-un grup de peste 50 de romi evacua]i [i ad\posti]i în sala de sport a unei [coli, care va trebui îns\ eliberat\ la începerea [colii. “Acas\ nu ne a[teapt\ nimic în afar\ de s\r\cie.Oricine vrea s\ fac\ ceva pentru via]a sa trebuie s\ se mute în str\in\tate. Tot ce vrem este s\ câ[tig\m bani de mâncare, nu mai mult. Dar acum suntem trata]i ca ni[te animale (…) Este rasim pur”, spune ea.
“Suntem cu to]ii cet\]eni europeni. Avem drepturile noastre, dar (pre[edintele francez, Nicolas) Sarkozy le ignor\. Este un tiran. Este atât de crud”, adaug\ Dana.
Daily Mail afirm\ îns\ c\ aceste cuvinte nu îl vor deranja pe pre[edintele francez [i nici nu vor stopa politica de evacuare a taberelor [i deport\ri. Al]i 283 de romi au fost repatria]i joi, îns\ ei au spus, la sosirea în România, c\ vor reveni în Fran]a. Alin, în vârst\ de 24 de ani, a cer[it în ultimele trei luni la Bordeaux [i afirm\ c\ “via]a era mult mai bun\ acolo”. “Câ[tigam 40 de euro pe zi, mai mult decât ob]inem în România într-o lun\”, spune el.

Vezi si

Biden spune că se așteaptă ca Iranul să atace Israelul în curând și avertizează: „Nu o faceți! ”

Președintele SUA, Joe Biden, a declarat vineri că se așteaptă ca Iranul să atace Israelul …