Sunday , January 29 2023

Putin, presedintele rusilor “simpli si provincializati”

Una dintre principalele motiva]ii ideologice pentru transformarea lui Vladimir Putin într-un pre[edinte pe via]\ al Rusiei o constituie faptul c\ acesta “este cerut de popor”. Adic\, Putin este pre[edintele ru[ilor simpli, din provincie, [i doar locuitorii “îmbuiba]i” ai marilor ora[e nu sunt mul]umi]i de revenirea sa în fotoliul preziden]ial.
Potrivit cotidianul rus Gazeta, problema este c\, în virtutea st\rii actuale a poporului rus, “pre[edinte popular” al Rusiei poate deveni absolut orice persoan\ impus\ de puterea în exerci]iu. În Rusia a fost înfiin]at\ o adev\rat\ “tâmpocra]ie” – puterea unor oameni absolut tembeliza]i, constat\ publica]ia men]ionat\.
Interviul pe care secretarul de pres\ al premierului Putin,Vladimir Peskov, l-a oferit de curând postului de televiziune “Dojd” s-a remarcat în primul rând prin apologia f\cut\ regimului Brejnev, [i mai hilar\ în condi]iile în care Peskov a recunoscut c\ fostul lider sovietic “nu s-a retras la timp”. Putin înc\ nu este Brejnev, îns\ în mod sigur el este un produs al epocii brejneviste. De aceea, în situa]ia în care Putin va mai r\mâne la putere al]i 12 ani, el este absolut capabil s\ duc\ Rusia în marasmul epocii brejneviste, subliniaz\ Gazeta.
În opinia lui Peskov, societatea moscovit\ este predispus\ la asemenea ra]ionamente, dar nu [i oamenii care nu locuiesc în marile ora[e ale Rusiei. Peskov a conturat exact electoratul lui Putin: “oameni preocupa]i de probleme mult mai practice, oameni de afaceri m\run]i sufoca]i de autorit\]ile locale, func]ionari regionali c\rora nu le ajung banii de la un salariu la altul, mame care nu-[i pot înscrie copiii la gr\dini]e”.
Potrivit Gazeta, caracterul p\gubos al logicii lui Peskov nu const\ atât în faptul c\ Putin va fi în continuare votat în mas\ atât timp cât va exista sufocarea businessului mic de c\tre autorit\]ile locale sau atât timp cât func]ionarilor din provincie nu le vor ajunge salariile. Adev\rul este cu mult mai trist: cei care sunt în mod real dispu[i s\ voteze din nou pentru Putin vor vota pentru orice alt\ persoan\ impus\ de la vârf. Dac\ din partea puterii ar fi candidat Medvedev – acesta ar fi fost votat f\r\ cârtire, dac\ ar fi candidat Boris Nem]ov – acesta ar fi devenit în mod sigur pre[edinte al ]\rii.
Problema nu const\ atât în inten]ia puterii de a falsifica voin]a poporului, ci în lipsa total\ a unei atare voin]e, constat\ ziarul moscovit. Tocmai pentru o rena[tere a obiceiului de a vota împotriva puterii, atât de util din punct de vedere al dezvolt\rii oric\rui stat, ar trebui restabilite alegerile prin vot direct pentru guvernatori, o concuren]\ politic\ normal\ la nivel federal, ar trebui demontat\ ma[in\ria propagandei de stat, prin transformarea ei în mijloace de comunicare în mas\ obiective.
Esen]a “tâmpocra]iei” este simpl\ ca bun\ ziua, continu\ Gazeta. Poporul din Rusia nu este subiect al puterii, ci, în pofida Constitu]iei, obiectul acestei puteri, un obiect de care aceasta se poate folosi dup\ bunul plac. Atât timp cât “oamenii simpli” consider\ c\ întreaga lor via]\ este format\ din probleme concrete, pe care ar trebui s\ le rezolve Putin, în Rusia nu se va schimba nimic. De aceea, scopul lui Putin este tocmai acela de a crea condi]ii în care cet\]enii nici s\ nu-[i poat\ rezolva singuri problemele.
Imediat cum oamenii simpli vor în]elege c\ între pre[edin]ia etern\ a lui Putin [i lipsa total\ de progres în solu]ionarea problemelor lor personale de zi cu zi – cum ar fi cozile la gr\dini]ele de copii sau lipsa unor [osele suportabile într-o ]ar\ cu mari venituri provenite din exportul de hidrocarburi – exist\ o leg\tur\ direct\, abia atunci va ap\rea o speran]\. F\r\ obi[nuin]a de a spune “nu” puterii nu poate exista o dezvoltare normal\ a ]\rii.
Actuala putere a avut suficient timp pentru a se etala în toat\ “splendoarea”. În acest r\stimp, puterea rus\ [i-a organizat în mod clar propria via]\, îns\ nu exist\ niciun semn c\ ea îi va permite s\ fac\ acela[i lucru electoratului, format din oameni simpli, din provincie. Pentru c\, dup\ toate eviden]ele, singura chez\[ie privind tr\inicia acestei puteri este aceea ca tot mai mul]i cet\]eni ru[i, indiferent de locul de trai, s\ r\mân\ “simpli [i provinciali”, conchide Gazeta.

Vezi si

Israel: Şapte morţi într-un atac armat la o sinagogă din Ierusalimul de Est

Un palestinian înarmat a împuşcat mortal şapte persoane vineri seară lângă o sinagogă din Ierusalimul …