Monday , December 5 2022

Clientii care s-au aventurat `n Galleria “au avut tendinta de a-si limita achizitiile la o ceasca de cafea în timp ce admirau marfurile în vitrine”

Eli Alroy, pre[edintele Global Trade Centre (GTC) – proprietarul mall-urilor Galleria din Rom=nia – [i-a dat demisia luni, în urma pierderilor mari suferite de compania sa u el a declarat pentru Financial Times c\, `n Rom=nia, criza puternic\ a afectat centrele comerciale ale GTC, lipsa v=nz\rilor for]ând compania s\ scad\ chiriile pentru comercian]ii lipsi]i de câ[tiguri cash

Eli Alroy, pre[edintele Global Trade Centre (GTC), unul dintre dezvoltatorii imobiliari de prim\ m\rime din Europa Central\, care [i-a dat demisia în mod nea[teptat luni, în urma pierderilor mari suferite de compania sa, a declarat în cadrul unei întrevederi finale cu reporterii c\ se a[teapt\ ca dup\ declinul actual s\ înceap\ o cre[tere în cele din urm\, în contextul în care România va cunoa[te o recuperare în aproximativ trei sau patru ani, scrie Financial Times (FT) pe blogul beyondbrics în edi]ia de luni. 
În opinia lui Alroy, criza din România a fost mai rea decât în Polonia, care a sc\pat re-lativ neafectat\. Pre[edintele demisionar a afirmat c\ românii care s-au aventurat în centrele comerciale ale GTC au avut tendin]a de a-[i limita achizi]iile la o cea[c\ de cafea în timp ce admirau m\rfurile în vitrine, for]ând compania s\ scad\ chiriile pentru comercian]ii lipsi]i de câ[tiguri cash.
Potrivit FT, GTC a avut o zi de luni foarte proast\, în contextul în care compania a dat publicit\]ii rezultate sumbre, iar pre[edintele ei a demisionat. Odat\ în valoare de peste 3 mi-liarde de dolari, GTC a fost afectat de recesiune, înregistrând o pierdere net\ de 338 mi-lioane de euro. Pre]ul ac]iunilor a sc\zut în continuare luni, în contextul în care Alroy, care a ajutat la construirea companiei, [i-a anun]at în mod nea[teptat plecarea din func]ie. 
Pierderile GTC, comparativ cu profitul de 29 milioane de euro în 2010, reprezint\ cel mai prost rezultat la care s-au a[teptat anali[tii. O parte din aceste pierderi provin din reevaluarea propriet\]ilor sale, în primul rând în Europa de Sud-Est.
“Nu am putut evita s\ nu fim lovi]i de criza european\”, a scris în scrisoarea sa de demisie Alroy. “Nu am putut prevedea turbulen]ele de pe pia]\ care au dus la pierderile mari, mai ales în 2011”.
În total, compania [i-a redus activele cu 296 milioane de euro în 2011, în contextul în care România [i Bulgaria au reprezentat 190 de mi-lioane din aceast\ sum\. Compania a anun]at, de asemenea, c\ preg\te[te o emisiune de ac]iuni de 100 de milioane de euro, care urmeaz\ s\ fie aprobat\ de autorit\]ile de reglementare [i ac]ionari.
Alroy a spus c\ plecarea sa a fost din motive personale, dar momentul ales este o lovitur\ pentru companie, subliniaz\ FT.
''Credem c\ vom vedea o reac]ie negativ\ a pie]ei ast\zi. De[i compania a avertizat deja asupra unor reevalu\ri ulterioare [i privind posibilitatea unei major\ri de capital prin noi ac]iuni, demisia lui Alroy a fost nea[teptat\ [i credem c\ este posibil ca acest lucru s\ dezam\geasc\ pie]ele”, a afirmat Igor Muller, un analist la Wood & Co., o banc\ central\ european\ de investi]ii.
Potrivit FT, el nu s-a în[elat. Ac]iunile GTC au sc\zut cu 13% la 7,31 zlo]i (2,34 dolari) la Bursa din Var[ovia, departe de vârful de 310 de zlo]i în 2006, apogeul boom-ului imobiliar din Europa Central\. 
La întrevederea cu jurnali[tii, Alroy a fost nostalgic cu privire la construirea unei companii care a valorat numai 6 milioane de dolari în 1994, atunci când [i-a asumat pariul curajos de a încerca [i moderniza un peisaj post-comunist alc\tuit din depozite abandonate [i fabrici, în partea de sud a ca-pitalei poloneze. GTC a ajuns s\ construiasc\ primul parc modern de birouri acolo, urmat de primul centru comercial mare din Var[ovia.
GTC a continuat apoi construind dezvolt\ri de sine-st\t\toare în stil american în suburbii - o alt\ premier\ central-european\. Succesul GTC a ajutat la transformarea sudului Var[oviei, în prezent al doilea centru de afaceri al ora[ului. Alroy a remarcat cu mândrie faptul c\ re]eaua de drumuri din sudul Var[oviei reflect\ în mare parte impactul investi]iilor companiei sale în ca-pitala Poloniei.
Dezvoltatorul israelian - care acum vrea s\ construiasc\ o afacere ce conecteaz\ companii high-tech poloneze [i israeliene - trebuie s\ spere în redresarea GTC, salvându-[i astfel reputa]ia de unul dintre oamenii care au ajutat la reconstruc]ia Europei Centrale dup\ deceniile pierdute sub comunism, noteaz\ FT în final. t

Vezi si

INS: Mai mulți bărbați șomeri în România decât femei

Rata şomajului a crescut în luna octombrie cu 0,1 puncte procentuale, faţă de cea înregistrată …