Masurile dure de austeritate determina mii de firme din România sa se transfere în Bulgaria

1/10/10 ora:7:28pm

M\surile dure de austeritate, pentru respectarea acordului de finan]are cu institu]iile financiare interna]ionale, au determinat mii de firme din România s\ se transfere în Bulgaria, unde taxele mai mici [i reglement\rile stabile ofer\ un mediu de afaceri mai prietenos, comenteaz\ Reuters.

În Bulgaria, impozitul pe profit este de numai 10%, comparativ cu 16% în România, iar taxa pe valoarea ad\ugat\ (TVA) este mai mic\, dup\ ce Guvernul român a majorat TVA de la 19% la 24%.

Autorit\]ile din Bulgaria au redus [i birocra]ia, iar capitalul ini]ial pentru înfiin]area unei firme este de numai dou\ leva (1 euro), comparativ cu nivelul anterior de 5.000 de leva (2.500 euro) [i 200 de lei în România.

De asemenea, timpul necesar înfiin]\rii unei firme în Bulgaria este de numai o s\pt\mân\, jum\tate fa]\ de cel din România.

Oamenii de afaceri români sus]in c\ viteza cu care sunt operate modific\rile prev\zute în acordul cu FMI [i incertitudinile legate de viitoarele m\suri de austeritate i-au încurajat s\ î[i transfere sediile.

Autorit\]ile din Bulgaria nu au publicat date precise, dar potrivit presei locale pân\ la 2.500 de companii române[ti s-au stabilit deja în aceast\ ]ar\, iar alte dou\ se înregistreaz\ zilnic în Ruse.

“Legisla]ia româneasc\ [i fiscalitatea se schimb\ de la o zi la alta. Cum pot avea vreo garan]ie, sau certitudine, dac\ înfiin]ez acolo o companie? A[ putea chiar mâine s\ m\ trezesc cu un impozit de 40%”, a declarat Bogdan Popescu din Bucure[ti, în vârst\ de 23 de ani, care vrea s\ înfiin]eze o televiziune online [i s\ o înregistreze în Bulgaria.

De[i singura leg\tur\ rutier\ dintre cele dou\ ]\ri, pe o distan]\ de 470 de kilometri, este un pod peste Dun\re, companiile pot avea sediul central în Bulgaria [i s\ desf\[oare activit\]ile în România, noteaz\ Reuters.

Ambele ]\ri trec printr-o recesiune profund\ dup\ criza din 2008, dar România trebuie s\ aplice reduceri dureroase ale cheltuielilor [i major\ri de impozite, în timp ce Bulgaria, care a avut anterior excedente bugetare mari, î[i permite s\ men]in\ taxele sc\zute.

Tranzi]ia la economia de pia]\ a fost sus]inut\ de investi]ii str\ine masive în ]\ri precum Polonia, Ungaria [i Cehia, care au fost urmate în Uniunea European\ de România [i Bulgaria, în 2007.

Impozitele din România [i Bulgaria se afl\ la un nivel sc\zut, comparativ multe alte state, ca [i costul for]ei de munc\, dar infrastructura continu\ s\ fie neatractiv\ pentru afaceri.

Bulgaria este cel mai s\rac stat din UE, iar contribu]iile pentru asigur\ri sociale sunt cu dou\ treimi mai sc\zute.

Taxa pe valoarea ad\ugat\, de 20%, este în prezent mai mic\ decât în România

‘Dac\ Grecia [i România trebuie s\ combat\ criza prin major\ri de impozite, ar fi mai bine pentru Bulgaria s\ nu ia o astfel de m\sur\ în acela[i timp”, a declarat Georgi Angelov, analist la Institutul pentru o Societate deschis\ din Sofia.

Companiile care s-au transferat în Bulgaria sunt reticente s\ vorbeasc\ despre acest fapt, pentru a nu atrage aten]ia autorit\]ilor fiscale din România, sus]in juri[tii.

“Exist\ un interes sporit din partea companiilor române[ti în leg\tur\ cu costurile stabilirii afacerilor în Bulgaria”, a declarat Desislava Grozeva, expert în marketing la camera de comer] româno-bulgar\, cu sediul în Ruse.

Ea a ad\ugat c\ majorarea TVA influen]eaz\ decizia românilor de a-[i înregistra afacerile în Bulgaria.

Parlamentarul Varujan Pambuccian a declarat c\ trebuie redus\ birocra]ia pentru a facilita activitatea companiilor, iar impozitele nu trebuie s\ fie semnificativ mai mari dect în ]\rile vecine.

“Este mai mult o problem\ de imagine. Companiile nu vin s\ investeasc\ în România, care are nevoie acum de investi]ii’, a ar\tat Nicolae Alexandru-Chidesciuc, economist [ef la ING Bank.

Impactul plec\rii companiilor în Bulgaria este foarte mic, în privin]a veniturilor pierdute, circa 0,1%-0,2%, poate 0,3% din PIB, a ad\ugat el.

Avocatul Denislav Marinov din Ruse a declarat c\ în prezent ajut\ la înregistrarea a patru companii române[ti pe lun\, dublu fa]\ de perioada anterioar\ major\rii TVA în România.

Majoritatea clien]ilor provin din comer]ul en-gros, retail, sectorul materialelor de construc]ii, transporturi [i agricultur\.