Friday , March 1 2024

Câinii îmbunatatesc productivitatea la birou

Prezen]a unui câine la locul de munc\ poate îmbun\t\]i productivitatea angaja]ilor, sus]ine o echip\ de cercetare de la Central Michigan University în Mount Pleasant, SUA, informeaz\ publica]ia The Economist.
Christopher Honts si colegii s\i s-au întrebat dac\ simpla prezen]\ a unui cîine la birou poate s\ îi fac\ pe oameni s\ colaboreze mai eficient [i, constatând c\ nu exist\ prea multe studii pe acest subiect, s-au decis s\ vad\ dac\ este adev\rat.
Rezultatul – spre bucuria cercet\torilor, afirmativ – a fost prezentat la o reuniune a Societ\]ii Interna]ionale de Etologie Uman\, din Madison, Wisconsin, la data de 2 august.
Pentru a ajunge la aceast\ concluzie, cercet\torii au realizat dou\ experimente. În primul, au strâns 12 grupuri de câte patru persoane [i au cerut fiec\rui grup s\ elaboreze o reclam\ de 15 secunde, pentru un produs fabricat. Toat\ lumea a fost rugat\ s\ contribuie cu idei pentru reclam\, îns\ într-un final grupul trebuia s\ se decid\ asupra unei singure idei.
Unele grupuri au avut prin preajma lor câte un câine, altele nu. Dup\ terminarea experimentului, to]i voluntarii au trebuit s\ r\spund\ unui chestionar privind modul în care s-au sim]it dup\ ce au colaborat cu al]i membri ai echipei. Honts a descoperit c\ grupurile care au avut în preajm\ un câine au avut o p\rere mai bun\ [i au colaborat mai bine cu colegii de echip\ decât cei lipsi]i de prezen]a animalelor.
În al doilea experiment, în care s-au folosit 13 grupuri, cercet\torii au analizat modul în care prezen]a unui animal modific\ comportamentul juc\torilor într-un joc cunoscut sub numele de ‘dilema prizonierului’. În versiunea acestui joc jucat de voluntari, to]i cei patru membri ai fiec\rui grup a fost ‘acuza]i’ de o crim\. Individual, ei ar fi putut alege (f\r\ a putea vorbi cu ceilal]i) s\ î[i ‘toarne’ colegii de echip\ sau s\ împart\ vina al\turi de ei.
Decizia fiec\rui individ îi va afecta atât pe ceilal]i trei, cât [i pe sine într-un mod care a fost explicat în avans. Cea mai mic\ pedeaps\ va fi dat\ celui care alege s\ ‘ciripeasc\’, dac\ ceilal]i nu o fac, iar cea mai grea celui care nu m\rturise[te atunci când to]i ceilal]i trei au f\cut-o. Cel de-al doilea rezultat cel mai bun pentru grup este când to]i patru decid s\ nu toarne. [i a[a mai departe.
Prezen]a unui câine în apropiere i-a f\cut pe voluntari cu 30% mai pu]in dispu[i s\ î[i toarne coechipierii decât pe cei care nu au avut în jurul lor unul. Morala: mai mul]i câini în birouri, mai pu]ini în sta]iile de poli]ie.

Vezi si

Cel mai vechi ruj din toate timpurile are aproape 4.000 de ani

O descoperire arheologică din Iran a scos la iveală că cel mai vechi ruj din …