Monday , March 4 2024

Voci in Europa Libera – Gagademii

Nu [tiu cît\ lume a aflat de existen]a în România a mai multor academii, pe lîng\ venerabila Academie Român\. Printre aceste academii cu certificate în regul\ o pozi]ie proeminent\ ocup\ Academia Oamenilor de {tiin]\ din România. Înfiin]at\ în 1996, ea are statut, sec]ii, organisme de conducere, editur\ – ce mai, tot tacîmul. Partea dubioas\ a chestiunii este c\ respectiva academie, ca [i celelalte din aceea[i categorie, sînt academii-c\pu[\, sugînd din vistieria statului, adic\ din punga noastr\. Academicienii în[i[i au calit\]i de vampiri, unii sugînd [i din banii academiei proprii [i din ai Academiei Române, primind adic\ indemniza]ii lunare din dou\ locuri: membrii titulari 2 milioane de lei, membrii coresponden]i 1.400.000 lei (vechi). Sugînd – scuza]i repeti]ia, dar n-am alt termen – la mai multe oi, academicienii ne arat\ c\ au [i darul ubicuit\]ii, fiind prezen]i (e un fel de a spune: în fapt, fiind absen]i) în mai multe sanctuare de înalt\ cultur\. Cum au ajuns reputatele personalit\]i în Academia-c\pu[\ a Oamenilor de {tiin]\? Greu de spus, c\ci neb\nuite sînt c\ile Dumnezeului academicienilor de mucava. S-a zvonit de mit\, de trafic de influen]\. Dar s\ nu vorbim cu p\cat. În definitiv, valoarea – ca [i m\rimea – nu conteaz\. Fapt este c\ înaltul for e împ\r]it în trei sec]iuni: membri români, membri str\ini de origine român\ [i membri str\ini. {tim cu to]ii c\ nu e de ici-colo s\ fii membru, mai ales membru plin, dotat corespunz\tor, cu vechime, experien]\ [i rezultate fecunde în plan [tiin]ific. Pre[edinte e dl. Vasile Cândea, de care – o fi poate vina mea – n-am auzit niciodat\. Printre membrii de onoare – marele ziarist Ion Cristoiu, fosilele comuniste Mihnea Gheorghiu, Ilie B\descu (teoreticianul „protocronismului”), Dan Zamfirescu, omul ce plîngea de emo]ie cînd îl vedea pe Ceau[escu la televizor. {i, spre marea lui satisfac]ie, plîngea foarte des. Academicienii cu fric\ de Dumnezeu pot avea blagoslovirea a altor doi membri de onoare, I.P.S. Teodosie, arhiepiscop al Tomisului [i I.P.S. Nifon, arhiepiscop de Tîrgovi[te. Masoneria e reprezentat\ prin Marele Maestru Eugen Radu Chirovici. Printre membrii activi – str\lucitul scriitor [i om de teatru Dinu S\raru, autorul capodoperei Ni[te ]\rani, ajuns, peste noapte, om de [tiin]\, istoricul R\zvan Theodorescu, foarte activ în 1990, cînd minerii au invadat Bucure[tiul, generalul de armat\ deputat Eugen B\d\lan, Ecaterina Andronescu, fost ministru PSD al educa]iei. De notat prezen]a lui Constantin B\l\ceanu-Stolnici, b\rbat de veche [i nobil\ spi]\ care îns\, cum tot n-a refuzat micile bac[i[uri primite ca informator al Securit\]ii, nu-[i face procese de con[tiin]\ în ce prive[te pluriprezen]a academic\. Despre al]i academicieni, cum ar fi Suzana Geangal\u, din Piatra Neam], sau Ion Cucui – parc\ din Tîrgovi[te – n-am nici un fel de informa]ii. Nici despre academicienii români din str\in\tate n-am elemente de identificare; doar, [tiu eu, printre ei e un anume Amoros; s\ fie cumva Gigi Amoroso, cel cîntat de Dalida? Idem despre membrii str\ini: remarc o prezen]\ exotic\, japonezul Yokogaura Izumi, specialist în vulcanologie (c\ci, nu-i a[a, în România avem vulcani în activitate). În parantez\ fie spus, Traian B\sescu, spre cinstea lui, a refuzat recent titlul de membru de onoare; cam tîrziu îns\, pentru c\ tot el i-a dat sediu  academiei pe cînd era primar al Capitalei.

Academia tocmai a fost zguduit\ de o [tire cu efecte dramatice: Ministerul Culturii i-a t\iat TOAT| subven]ia de la buget. {oca]i [i noi de aceast\ n\ucitoare veste, venim cu o propunere salvatoare: Academia Oamenilor de {tiin]\ din România s\ se adreseze unui sponsor privat. ~l recomand cu toat\ c\ldura pe viitorul pre[edinte al Rom=niei, dl Dan Diaconescu. (Text difuzat la Radio Europa liber\, joi, 1 septembrie)

Alexandru C|LINESCU

Vezi si

Manifestare dedicată regretatului critic și istoric literar Alex Ştefănescu, la Biblioteca Bucovinei

Luni, 4 martie 2024, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, în Sala de Artă ”Elena Greculesi”, …