Thursday , April 18 2024

Teutonul român – Perle de risu-plinsu, perle de reflectie

Lumea fotbalului care domina prim-planul sportiv nici nu poate fi altfel decît lumea din jur, societatea româneasc\…

{tiu, sînt destui care strîmb\ din nas doar cînd aud de presa sportiv\ româneasc\, în 9 din 10 cazuri axat\ 93,75% pe fotbal. Dau [i eu orientativ cifra asta care mi-a ie[it dup\ un calcul pe edi]ia de joi a Gazetei sporturilor, c\ci n-are mare importan]\ dac\-i vorba de 87,25 ori de 95, 75%. {tiu de asemenea prea bine c\, vrem nu vrem, clubului Steaua Bucure[ti i se dedic\ cele mai multe pagini, iar zilele astea pîinea presei sportive const\ cu asupra de m\sur\ din circul Becali-Steaua-Becali-Pi]urc\!
Plictisitor, per total, cu atîta vorb\raie cu puternice accente tabloide despre fotbal?
P\i, da [i nu. Sigur c\ pare o nebunie s\ cite[ti toat\ învîrtita asta în jurul sportului rege, ca s\ recurg la un cli[eu clasic, dar, sincer s\ fiu, parc\ nu e zi în care s\ nu dau [i peste vreo perl\ – de-]i vine s\ rîzi, de-]i vine s\ plîngi, dar [i de te pune pe gînduri – pe bune! Altfel, lumea fotbalului care domina prim-planul sportiv nici nu poate fi altfel decît lumea din jur, societatea româneasc\…

Înapoi la valori!

{i acum s-o lu\m în sens invers, s\ pornesc chiar de la edi]ia Gsp din joia asta – v-a]i fi putut imagina c\ un consumator de pres\ sportiv\ ar putea citi într-unul din cele dou\ cotidiane sportive de la noi cum c\ “toat\ societatea româneasc\ trebuie s\ se întoarc\ la valori”?!? Ei, ce crede]i, cine-i autorul declara]iei? Nu, sorry, nu e vorba de Dan Puric, ci de incorigibilul, inegalabilul, incontrolabilul (cînd abil, cînd labil) etc. etc. Gigi Becali. Contextul? Ee, mai conteaz\? Ce naiba, n-are dreptate? Are, cum s\ nu aib\! Dar ca s\ nu r\mîn\ unii chiar pe dinafar\, atît mai precizez: omul îl prezenta pe noul pre[edinte al F.C. Steaua Bucure[ti, pe eroul de la Sevilla [i portarul de cartea recordurilor Helmuth Duckadam. Pam-pam! Completînd istorica fraz\ cu revela]ia: “Eu mi-am dat seama c\ m\ simt extraordinar cînd aud «Ap\r\ Duckadaaam!»” V\ da]i seama? Cred c\ v\ da]i.

Becali [i Brazilia

O pagin\ mai încolo, ce s\ vezi: interviu cu noul brazilian rapidist Glauber Leandro Honorato Berti. În care Glauber \sta ajunge [i la imprevizibilul, inevitabilul [i inconturnabilul Gigi Becali: “Îl v\d tot timpul pe ecran, m-am s\turat.” Poftim? Dup\ doar cîteva s\pt\mîni? Drag\ Leandro (ca s\ evit gagafonia), e[ti de prea pu]in timp în România, nu [tii limba, dar dup\ ce-o vei [ti m\car cît Moraes de la Bistri]a (de Eric de la Media[ nu mai spun, \la-i jum\tate român de-acum), vei putea [i tu s\ apreciezi incredibila suculen]\ a prezen]ei becaliene pe sticla tv din Românica! Altfel, acela[i Glauber ne-a lini[tit: “Dar nu e ceva [ocant pentru mine. În Brazilia sînt pre[edin]i de cluburi [i mai nebuni.” V\ da]i seama? “…{i mai nebuni”! Decît Becali!???!??? Ce u[urare!

Salariu mediu lunar de 1925 euro. În România!

Hai s\ trec [i la lucruri (mai) serioase. {i s\ atrag aten]ia asupra faptului c\ la Federa]ia Român\ de Fotbal s-a trecut la “M\suri de criz\” (Gsp, 25.07.10) prin înjum\t\]irea “indemniza]iei de [edin]\ pentru membrii Comitetului executiv, de la 1680 de lei la 840”. Mult mai interesant\ îns\ este alt\ informa]ie aflat\ cu aceast\ ocazie: anume c\ fondul de salarii pe 2010 al FRF se ridic\ la 2,31 milioane de euro pentru “cei circa 100 de angaja]i”! M\i, s\ fie, mi-am zis [i am deschis repejor calculatorul de-am împ\r]it suma la 100 [i apoi la 12. Rezultatul? Salariul mediu rezultat este unul de-a dreptul occidental, dragi microbi[ti: 1925 de euro/lun\! Of, m\car de-ar fi [i rezultatele echipelor na]ionale pe m\sur\!…

Logica dup\ Copos

O preafrumoas\ perl\ de logic\ a fost sc\pat\ de Gsp în edi]ia dedicat\ evenimentului care a n\scut-o – prezentarea lui Marius {umudic\ ca antrenor al Rapidului. Conform edi]iei din duminica de 13 iunie a.c., George Copos ar fi zis, printre altele, urm\toarele: “Conducerea îi poate oferi lui Dinu Gheorghe 5,5 milioane de euro.” Citatul complet l-am g\sit (de auzit am auzit perla cu urechile mele la tv) pe prosport.ro: “Noi putem s\-i asigur\m domnului Dinu Gheorghe un buget de cel pu]in 5,5 milioane de euro, dar nu mai mult de at`t.” Cel pu]in, dar nu mai mult! Beton!

Un fel de patriotism

{i de-acum urmeaz\ chestiile realmente faine, f\r\ nici o ironie. Iat\ ce fraz\ a pus pe hîrtie (ce formulare romantic\…) Alin Fornade într-un comentariu dedicat finalei dintre Oltchim [i Viborg pentru Liga Campionilor la handbal: “Nu o înjura]i pe Cristina V\rzaru! E o form\ de patriotism s\-]i faci meseria temeinic printre str\ini.” (Gsp,15.05.10) A[a este. De-ar fi existat o majoritate care s\ fi gîndit a[a cu 20 de ani în urm\, la alegerile din 20 mai 1990 (duminica orbilor!), Ion Ra]iu devenea pre[edinte, iar Iliescu cel mult [eful opozi]iei…

Paradox românesc

Sincer s\ fiu, destule comentarii semnate de Radu Naum m\ cam enerveaz\ [i nici n-a[ putea spune exact de ce. Dar de citit, le citesc! În cel intitulat “Un secol [i ceva m\run]i[” (Gsp, 17.04.10), am dat peste urm\toarea fraz\ parc\ cioplit\-n piatr\: “O zei]\ izvorît\ din za]”. Se refer\ la Nadia Com\neci, ocupanta locului 8 într-un top 100 pe secolul 20 întocmit de L’Equipe Magazine în 2000 – peste Mark Spitz, Borg, Beckenbauer, Bubka, Cruyff, Maradona, Senna sau Katarina Witt! “Merit\.” De ce? “Pentru c\ ea a dat globului imaginea perfect\ a paradoxului românesc: o zei]\ izvorît\ din za].”

Restul – destin

Cînd cu ceva vreme în urm\ am meditat un pic pe tema destinului, am uitat de-un titlu tulbur\tor de paradoxal dat de Gsp atunci cînd Florin Costea, perla Universit\]ii Craiova, a suferit o accidentare cumplit\: “50% medicii, 50% Costea, restul destin” (27.03.10) P\i, cum adic\? Zero destin? Sau destinul e acel ceva necuantificabil, care din cînd înseamn\ exact ceea ce face diferen]a între via]\ [i moarte…?

Un memento [i o invita]ie la medita]ie

Alin Fornade a semnat în Gsp din 26 martie 2010 un feature dedicat pove[tii lui {tefan Cîrjan, “tehnicianul care a schimbat mai multe închisori decît echipe”, cel care a refuzat transformarea Unirii Tricolor în Dinamo, pl\tind cu 10 ani de închisoare – 15, chiar, conform istoricului clujean Gheorghe Bodea. În “Arestat la antrenament”, el îl citeaz\ la un moment dat pe fotbalistul Remus Cîmpeanu, fost c\pitan la U Cluj, care l-a cunoscut pe {tefan Cîrjan: “Mi-a spus c\ era a[ezat pe o mas\ [i b\tut la t\lpi de sim]ea c\-i iese creierul din cap. A observat c\ oamenii simpli, ]\ranii, suportau mai u[or atrocit\]ile, spre deosebire de intelectuali, care deveneau turn\tori.”
Mementoul este pentru tehnicianul Cîrjan, invita]ia la medita]ie – pentru to]i intelectualii.
Michael ASTNER

Vezi si

Vineri, la Muzeul de Istorie, vernisajul expoziției „Costin Neamțu Omul poveste, pictorul în poveste”

Muzeul Național al Bucovinei vă invită, vineri, 19 aprilie 2024, la ora 13, la vernisajul …