Wednesday , March 29 2023

Teutonul român – Perle de risu-plinsu, perle de reflectie

Lumea fotbalului care domina prim-planul sportiv nici nu poate fi altfel decît lumea din jur, societatea româneasc\…

{tiu, sînt destui care strîmb\ din nas doar cînd aud de presa sportiv\ româneasc\, în 9 din 10 cazuri axat\ 93,75% pe fotbal. Dau [i eu orientativ cifra asta care mi-a ie[it dup\ un calcul pe edi]ia de joi a Gazetei sporturilor, c\ci n-are mare importan]\ dac\-i vorba de 87,25 ori de 95, 75%. {tiu de asemenea prea bine c\, vrem nu vrem, clubului Steaua Bucure[ti i se dedic\ cele mai multe pagini, iar zilele astea pîinea presei sportive const\ cu asupra de m\sur\ din circul Becali-Steaua-Becali-Pi]urc\!
Plictisitor, per total, cu atîta vorb\raie cu puternice accente tabloide despre fotbal?
P\i, da [i nu. Sigur c\ pare o nebunie s\ cite[ti toat\ învîrtita asta în jurul sportului rege, ca s\ recurg la un cli[eu clasic, dar, sincer s\ fiu, parc\ nu e zi în care s\ nu dau [i peste vreo perl\ – de-]i vine s\ rîzi, de-]i vine s\ plîngi, dar [i de te pune pe gînduri – pe bune! Altfel, lumea fotbalului care domina prim-planul sportiv nici nu poate fi altfel decît lumea din jur, societatea româneasc\…

Înapoi la valori!

{i acum s-o lu\m în sens invers, s\ pornesc chiar de la edi]ia Gsp din joia asta – v-a]i fi putut imagina c\ un consumator de pres\ sportiv\ ar putea citi într-unul din cele dou\ cotidiane sportive de la noi cum c\ “toat\ societatea româneasc\ trebuie s\ se întoarc\ la valori”?!? Ei, ce crede]i, cine-i autorul declara]iei? Nu, sorry, nu e vorba de Dan Puric, ci de incorigibilul, inegalabilul, incontrolabilul (cînd abil, cînd labil) etc. etc. Gigi Becali. Contextul? Ee, mai conteaz\? Ce naiba, n-are dreptate? Are, cum s\ nu aib\! Dar ca s\ nu r\mîn\ unii chiar pe dinafar\, atît mai precizez: omul îl prezenta pe noul pre[edinte al F.C. Steaua Bucure[ti, pe eroul de la Sevilla [i portarul de cartea recordurilor Helmuth Duckadam. Pam-pam! Completînd istorica fraz\ cu revela]ia: “Eu mi-am dat seama c\ m\ simt extraordinar cînd aud «Ap\r\ Duckadaaam!»” V\ da]i seama? Cred c\ v\ da]i.

Becali [i Brazilia

O pagin\ mai încolo, ce s\ vezi: interviu cu noul brazilian rapidist Glauber Leandro Honorato Berti. În care Glauber \sta ajunge [i la imprevizibilul, inevitabilul [i inconturnabilul Gigi Becali: “Îl v\d tot timpul pe ecran, m-am s\turat.” Poftim? Dup\ doar cîteva s\pt\mîni? Drag\ Leandro (ca s\ evit gagafonia), e[ti de prea pu]in timp în România, nu [tii limba, dar dup\ ce-o vei [ti m\car cît Moraes de la Bistri]a (de Eric de la Media[ nu mai spun, \la-i jum\tate român de-acum), vei putea [i tu s\ apreciezi incredibila suculen]\ a prezen]ei becaliene pe sticla tv din Românica! Altfel, acela[i Glauber ne-a lini[tit: “Dar nu e ceva [ocant pentru mine. În Brazilia sînt pre[edin]i de cluburi [i mai nebuni.” V\ da]i seama? “…{i mai nebuni”! Decît Becali!???!??? Ce u[urare!

Salariu mediu lunar de 1925 euro. În România!

Hai s\ trec [i la lucruri (mai) serioase. {i s\ atrag aten]ia asupra faptului c\ la Federa]ia Român\ de Fotbal s-a trecut la “M\suri de criz\” (Gsp, 25.07.10) prin înjum\t\]irea “indemniza]iei de [edin]\ pentru membrii Comitetului executiv, de la 1680 de lei la 840”. Mult mai interesant\ îns\ este alt\ informa]ie aflat\ cu aceast\ ocazie: anume c\ fondul de salarii pe 2010 al FRF se ridic\ la 2,31 milioane de euro pentru “cei circa 100 de angaja]i”! M\i, s\ fie, mi-am zis [i am deschis repejor calculatorul de-am împ\r]it suma la 100 [i apoi la 12. Rezultatul? Salariul mediu rezultat este unul de-a dreptul occidental, dragi microbi[ti: 1925 de euro/lun\! Of, m\car de-ar fi [i rezultatele echipelor na]ionale pe m\sur\!…

Logica dup\ Copos

O preafrumoas\ perl\ de logic\ a fost sc\pat\ de Gsp în edi]ia dedicat\ evenimentului care a n\scut-o – prezentarea lui Marius {umudic\ ca antrenor al Rapidului. Conform edi]iei din duminica de 13 iunie a.c., George Copos ar fi zis, printre altele, urm\toarele: “Conducerea îi poate oferi lui Dinu Gheorghe 5,5 milioane de euro.” Citatul complet l-am g\sit (de auzit am auzit perla cu urechile mele la tv) pe prosport.ro: “Noi putem s\-i asigur\m domnului Dinu Gheorghe un buget de cel pu]in 5,5 milioane de euro, dar nu mai mult de at`t.” Cel pu]in, dar nu mai mult! Beton!

Un fel de patriotism

{i de-acum urmeaz\ chestiile realmente faine, f\r\ nici o ironie. Iat\ ce fraz\ a pus pe hîrtie (ce formulare romantic\…) Alin Fornade într-un comentariu dedicat finalei dintre Oltchim [i Viborg pentru Liga Campionilor la handbal: “Nu o înjura]i pe Cristina V\rzaru! E o form\ de patriotism s\-]i faci meseria temeinic printre str\ini.” (Gsp,15.05.10) A[a este. De-ar fi existat o majoritate care s\ fi gîndit a[a cu 20 de ani în urm\, la alegerile din 20 mai 1990 (duminica orbilor!), Ion Ra]iu devenea pre[edinte, iar Iliescu cel mult [eful opozi]iei…

Paradox românesc

Sincer s\ fiu, destule comentarii semnate de Radu Naum m\ cam enerveaz\ [i nici n-a[ putea spune exact de ce. Dar de citit, le citesc! În cel intitulat “Un secol [i ceva m\run]i[” (Gsp, 17.04.10), am dat peste urm\toarea fraz\ parc\ cioplit\-n piatr\: “O zei]\ izvorît\ din za]”. Se refer\ la Nadia Com\neci, ocupanta locului 8 într-un top 100 pe secolul 20 întocmit de L’Equipe Magazine în 2000 – peste Mark Spitz, Borg, Beckenbauer, Bubka, Cruyff, Maradona, Senna sau Katarina Witt! “Merit\.” De ce? “Pentru c\ ea a dat globului imaginea perfect\ a paradoxului românesc: o zei]\ izvorît\ din za].”

Restul – destin

Cînd cu ceva vreme în urm\ am meditat un pic pe tema destinului, am uitat de-un titlu tulbur\tor de paradoxal dat de Gsp atunci cînd Florin Costea, perla Universit\]ii Craiova, a suferit o accidentare cumplit\: “50% medicii, 50% Costea, restul destin” (27.03.10) P\i, cum adic\? Zero destin? Sau destinul e acel ceva necuantificabil, care din cînd înseamn\ exact ceea ce face diferen]a între via]\ [i moarte…?

Un memento [i o invita]ie la medita]ie

Alin Fornade a semnat în Gsp din 26 martie 2010 un feature dedicat pove[tii lui {tefan Cîrjan, “tehnicianul care a schimbat mai multe închisori decît echipe”, cel care a refuzat transformarea Unirii Tricolor în Dinamo, pl\tind cu 10 ani de închisoare – 15, chiar, conform istoricului clujean Gheorghe Bodea. În “Arestat la antrenament”, el îl citeaz\ la un moment dat pe fotbalistul Remus Cîmpeanu, fost c\pitan la U Cluj, care l-a cunoscut pe {tefan Cîrjan: “Mi-a spus c\ era a[ezat pe o mas\ [i b\tut la t\lpi de sim]ea c\-i iese creierul din cap. A observat c\ oamenii simpli, ]\ranii, suportau mai u[or atrocit\]ile, spre deosebire de intelectuali, care deveneau turn\tori.”
Mementoul este pentru tehnicianul Cîrjan, invita]ia la medita]ie – pentru to]i intelectualii.
Michael ASTNER

Vezi si

Expoziția “Ciprian Porumbescu – 170. O viață, o epocă, un ideal”, deschisă pe pietonalul din fața Palatului Administrativ

2023 a fost decretat prin lege Anul Ciprian Porumbescu și, cu această ocazie, Muzeul Național …