Monday , April 15 2024

PUNCTUL CRITIC – Himera valorii estetice

Istoriile unor epoci delimitate, eventual tratatele colective au sor]i de izb`nd\, dar o sintez\ de autor care s\ acopere pertinent o întreag\ literatur\, s\-i traseze articula]iile, s\-i impun\ ierarhia valoric\ [i care s\ nu arunce la co[ un întreg fundal de pe care se ridic\ piscurile nu mai e posibil\ azi.

Citind [i recenz`nd cur`nd o nou\ istorie a literaturii române, din care a ap\rut doar prima parte, nu mi-am putut refuza c`teva medita]ii pe seama acestui proiect. Oare de ce îi b`ntuie el pe majoritatea exege]ilor no[tri cu [taif? În Occident, astfel de lucruri nu mai prind, oricum, nu garanteaz\ accesul autorului în mult visatul Olimp al criticii. La noi, dup\ C\linescu, a scrie o istorie a literaturii române, dac\ e posibil de la origini p`n\ în prezent, a r\mas ]elul suprem, utopia oric\rui critic reputat [i chiar a oric\rui biet publicist. E ca [i cum fiecare istoric ar visa s\ dea o sintez\ a trecutului nostru de la întemeierea provinciei daco-romane p`n\ la c\derea lui Ceau[escu. Dup\ ce critici precum Dumitru Micu, Ion Rotaru, Marian Popa, Alex {tef\nescu, Nicolae Manolescu au publicat în ultimii ani istorii ale literaturii care au st`rnit interminabile discu]ii, genul pare a fi intrat, paradoxal, într-o eclips\ din care nu cred c\ va mai ie[i. Eu unul cred ([i am [i scris, acum un an [i ceva) c\ tentativa e[uat\ a lui Manolescu marcheaz\ declinul unui gen care î[i p\strase, în cultura noastr\, o anacronic\ autoritate. Eu cred c\ e un semn c\ ne îndrept\m c\tre normalitate. Istoriile unor epoci delimitate, eventual tratatele colective au sor]i de izb`nd\, dar o sintez\ de autor care s\ acopere pertinent o întreag\ literatur\, s\-i traseze articula]iile, s\-i impun\ ierarhia valoric\ [i care s\ nu arunce la co[ un întreg fundal de pe care se ridic\ piscurile nu mai e posibil\ azi. Atunci c`nd va mai fi folosit, acest titlu va acoperi lucr\ri cu un asumat caracter didactic, de uz [colar, a[a cum, de altfel, s-a [i impus el prin secolul al XIX-lea.

Cum sus]in cele de mai sus? Am s\ aleg un caz special, de care s`nt, prin natura meseriei, mai apropiat. Fiecare perioad\ a literaturii române pretinde o specializare aparte, în special ceea ce numim literatur\ veche e un domeniu aproape diferit de studierea literaturii moderne, încep`nd cu secolul al XIX-lea. Cum s-ar mai putea scrie o istorie a literaturii vechi? E imposibil ca temerarul care s-ar încumeta sa mai viziteze începuturile literaturii noastre s\ mai ]inteasc\ exhaustivitatea. De altfel, a-i pretinde a[a ceva ar fi, ast\zi, prea mult: dup\ ce, la începutul, respectiv la jum\tatea veacului trecut cei doi c\rturari (urma]i, imediat, de al]ii, precum Sextil Pu[cariu, P.P. Panaitescu, {t. Ciobanu, Dan Simionescu [i, dup\ r\zboi, de I.C. Chi]imia, George Iva[cu, Al. Du]u, Dan Horia Mazilu, Elvira Sorohan, Eugen Negrici, Doina Curtic\peanu, C\t\lina Velculescu) au des]elenit terenul, e greu s\ mai calci pe un teritoriu neb\t\torit. Ceea ce mai ]ine de amprenta personal\ a cercet\torului este atitudinea, metoda, modul de raportare la un trecut care înc\ nu [i-a c`[tigat cu totul un statut similar cu al altor epoci ale literaturii noastre. De ce s\ nu o recunoa[tem, ceea ce numim, din iner]ie, cu o sintagm\ din ce în ce mai perimat\, „literatur\ veche” nu doar c\ st`rne[te cititorului obi[nuit o re]inere, dar reprezint\ [i o provocare la care pu]ini istorici ai literaturii r\spund. E un domeniu delicat, care pretinde cuno[tin]e stratificate [i care, acesta e adev\rul, nu prea mai intereseaz\ la noi dec`t în cercuri din ce în ce mai restr`nse. În plus, critica la zi este infinit mai facil\ dec`t aprofundarea lui Cantemir, s\ spunem, [i î]i ofer\ [i mult mai multe avantaje imediate, dintre care notorietatea nu o fi chiar cea din urm\. A[a st`nd lucrurile, nu pot dec`t s\ m\ bucur în timp ce m\ mir\ s\ v\d c\ în urma unor critici [i cercet\tori precum cei numi]i mai sus mai vin tineri cu [tiin]\ de carte [i cu interes pentru cultura noastr\ veche (cu riscul de a trece sub t\cere contribu]ii notabile, amintesc m\car dou\ nume: Gabriel Mih\ilescu [i Laura Z\v\leanu).

Dincolo de asta, apar [i probleme mai sensibile. Paul Zumthor a impus o teorie care la noi nu prea a prins: „tocmai viziunea despre lume a epocii este cea care impune caracteristicile literaturii medievale”. Prin urmare, devine obligatorie o profund\ cunoa[tere a contextului istoric, cultural al epocii care a generat textele analizate. De regul\, noi citim vechile texte prin prisma sensibilit\]ii noastre, a cunoa[terii noastre, a modului nostru de a ne raporta la o realitate pe care, sigur, medievalii o percepeau în mod diferit. Siluim cumva aceste texte [i le oblig\m s\ r\spund\ unor exigen]e care nu ]in de natura lor. Una dintre principalele prejudec\]i care pornesc din aceast\ denaturare prin lectur\ a unor texte vechi este a[a-numita valoare estetic\ a cut\rei opere. Critica noastr\ a r\mas cu acest fix: ea cere oric\rui text s\ treac\ examenul f\r\ criterii precise al evalu\rii estetice. Or, ce însemna valoare estetic\ pentru medievali? Mai mult dec`t at`t, ce însemna gratuitatea actului artistic? Întotdeauna literatura (de fapt, ceea ce obi[nuim noi s\ numim literatur\, pentru cei vechi termenul avea o cu totul alt\ rezonan]\) a fost cheza[a unor valori socotite superioare (de ordin religios, spiritual, na]ional, istoric, identitar etc.) Dac\ reiau unele ipoteze care au mai circulat timid, o fac pentru a atrage aten]ia c\ e nevoie de competen]e specifice atunci c`nd avem de a face cu texte vechi. O astfel de oper\ trebuie înscris\ în contextul cultural care a generat-o. Or, contextul acesta cultural depinde de cel istoric. De aceea, o lectur\ adecvat\ a textelor vechi este obligatoriu una profesionist\. Cu at`t mai mult o istorie a literaturii nu poate opera, atunci c`nd are de a face cu opere din epoci at`t de diferite, doar cu laxul criteriu „îmi place-nu-mi place”. Acesta este unul din p\catele grele ale amintitei Istorii critice a lui Nicolae Manolescu.

Bogdan CRE}U

Vezi si

Teatru magic pentru copii, ateliere de creație și târg de adopție căței și pisici, în acest weekend la Iulius Mall Suceava

În acest final de săptămână, cei mici sunt așteptați la Iulius Mall Suceava, unde vor …