Thursday , April 18 2024

PATRATELUL ROSU CU TRICOLOR – Hai la bai, fete si flacai!

* Soarele arde. Radia]iile ard. Tsunami-ul solar arde. Apa m\rii e plin\ de mizerii [i de turi[ti. A mai r\mas aproape o lun\ de var\: ce facem? Unde mergem, pentru a `mbina utilul cu pl\cutul [i veselia cu s\n\tatea? P\i, ne uit\m la brandul de ]ar\ [i vedem pe el o frunz\ verde [i o ap\ curg\toare, deci… Nu, nu la rudele dumneavoastr\ din zonele inundate ne g`ndeam s\ merge]i, ci acolo unde apele curg pe sub frunze, exact ca `n brand: la b\i, `n sta]iunile balneoclimaterice ale patriei! C`te or mai fi r\mas nefurate sau nestricate…
* V-a]i g`ndit din timp s\ petrece]i concediul la mare taman `n aceast\ perioad\. Nu v-a]i g`ndit din timp `ns\ c\ aceast\ perioad\ ofer\ un litoral caracterizat at`t printr-o aglomera]ie specific\ mijloacelor de transport `n comun, la orele de v`rf, c`t [i printr-o aferent\ `nflorire a pre]urilor (`n paralel cu ofilirea condi]iilor). Dup\ o noapte alb\, v-a]i trezit cu capul pe un vraf de h`rtii cu calcule [i socoteli care arat\ c\, la banii pe care-i ave]i, ori pleca]i la mare nu `n Neptun-Olimp, ci `n Noiembrie-Octombrie, ori accepta]i o vacan]\ `ntr-una dintre sta]iunile balneare ale patriei, mai accesibile. ~n lumina proverbului “Nu l\sa pe m`ine ce po]i face azi”, opta]i pentru cea de-a doua variant\, g`ndind c\ s\n\tatea e nepre]uit\. ~nainte de a spune “Da!”, a[a cum a]i f\cut `n fa]a ofi]erului St\rii Civile, trece]i, totu[i, peste testul urm\tor, g`ndindu-v\ c\ p`n\ [i apele minerale prezint\ contraindica]ii:
1) G`ndi]i-v\ un minut, apoi scrie]i ce sta]iuni v\ pute]i aminti:
a) Amara, C\ciulata, Sovata, Govora, C\lim\ne[ti, Ol\ne[ti, C`ineni, S`ngeorz-B\i, Geoagiu-B\i, B\ile Herculane etc.
b) Sta]iunea experimental\ Dealu Mare, Sta]iunea Viticol\ Copou, B\ile Panciu, B\ile Murfatlar, B\ile Publice etc.
c) Sta]iunea orbital\ „Mir” [i c`teva sta]iuni de tramvai sau autobuz. B\i cunoa[te]i vreo dou\-trei: Baia Mare, B\icoi [i Baia Sprie.
2) De ce merge]i la b\i?
a) S\ preveni]i diverse afec]iuni cardio-respiratorii, urinare, ginecologice, dermatologice, ale aparatului muscular [i sistemului osos etc.
b) S\ v\ sp\la]i: la dumneavoastr\, `n cartier, centrala termic\ a intrat `n revizie, a[a c\ n-ave]i ap\ cald\. ~n plus, s`nte]i dornic s\ cunoa[te]i noi sortimente de ape minerale pentru [pri].
c) Fiindc\ v-a]i cump\rat bilet `n sta]iune balneoclimateric\.

3) A]i ajuns la b\i. Acolo exist\ de toate: n\mol puturos, ap\ sulfuroas\, aerosoli cu miros de ciorapi vechi etc. Ce face]i?
a) Dac\ tot a]i ajuns, face]i tot ce vi se cere: doctorii din sta]iune [tiu ei mai bine ce trebuie pentru s\n\tatea dumneavoastr\.
b) Face]i vesele glume de vacan]\: la cantina turi[tilor de la Vila “Iepura[ul” turna]i n\mol terapeutic `n mu[tarul de pe mas\ ori v\ invita]i vecinii din camera de al\turi s\ ciocni]i un [pri] de var\ cu ap\ sulfuroas\.
c) Face]i tartine cu salamul adus de acas\.
* Noi doar at`t v\ spunem: indiferent ce variant\ a]i `ncercuit, dac\ merge]i `n sta]iune balneoclimateric\ tot v\ pute]i strica la burt\, din pricina m`nc\rii, `n combina]ie cu apele sulfuroase-puturoase. Prin urmare, mai g`ndi]i-v\, mai judeca]i la rece, dac\ se poate, fiindc\ nu ia nimeni sta]iunile alea de acolo. Sau, cine [tie? S-au mai v\zut cazuri! R\m`ne la latitudinea dumneavoastr\…

Cip IESAN

Vezi si

Vineri, la Muzeul de Istorie, vernisajul expoziției „Costin Neamțu Omul poveste, pictorul în poveste”

Muzeul Național al Bucovinei vă invită, vineri, 19 aprilie 2024, la ora 13, la vernisajul …