Saturday , April 1 2023

PATRATELUL ROSU CU TRICOLOR – Hai la bai, fete si flacai!

* Soarele arde. Radia]iile ard. Tsunami-ul solar arde. Apa m\rii e plin\ de mizerii [i de turi[ti. A mai r\mas aproape o lun\ de var\: ce facem? Unde mergem, pentru a `mbina utilul cu pl\cutul [i veselia cu s\n\tatea? P\i, ne uit\m la brandul de ]ar\ [i vedem pe el o frunz\ verde [i o ap\ curg\toare, deci… Nu, nu la rudele dumneavoastr\ din zonele inundate ne g`ndeam s\ merge]i, ci acolo unde apele curg pe sub frunze, exact ca `n brand: la b\i, `n sta]iunile balneoclimaterice ale patriei! C`te or mai fi r\mas nefurate sau nestricate…
* V-a]i g`ndit din timp s\ petrece]i concediul la mare taman `n aceast\ perioad\. Nu v-a]i g`ndit din timp `ns\ c\ aceast\ perioad\ ofer\ un litoral caracterizat at`t printr-o aglomera]ie specific\ mijloacelor de transport `n comun, la orele de v`rf, c`t [i printr-o aferent\ `nflorire a pre]urilor (`n paralel cu ofilirea condi]iilor). Dup\ o noapte alb\, v-a]i trezit cu capul pe un vraf de h`rtii cu calcule [i socoteli care arat\ c\, la banii pe care-i ave]i, ori pleca]i la mare nu `n Neptun-Olimp, ci `n Noiembrie-Octombrie, ori accepta]i o vacan]\ `ntr-una dintre sta]iunile balneare ale patriei, mai accesibile. ~n lumina proverbului “Nu l\sa pe m`ine ce po]i face azi”, opta]i pentru cea de-a doua variant\, g`ndind c\ s\n\tatea e nepre]uit\. ~nainte de a spune “Da!”, a[a cum a]i f\cut `n fa]a ofi]erului St\rii Civile, trece]i, totu[i, peste testul urm\tor, g`ndindu-v\ c\ p`n\ [i apele minerale prezint\ contraindica]ii:
1) G`ndi]i-v\ un minut, apoi scrie]i ce sta]iuni v\ pute]i aminti:
a) Amara, C\ciulata, Sovata, Govora, C\lim\ne[ti, Ol\ne[ti, C`ineni, S`ngeorz-B\i, Geoagiu-B\i, B\ile Herculane etc.
b) Sta]iunea experimental\ Dealu Mare, Sta]iunea Viticol\ Copou, B\ile Panciu, B\ile Murfatlar, B\ile Publice etc.
c) Sta]iunea orbital\ „Mir” [i c`teva sta]iuni de tramvai sau autobuz. B\i cunoa[te]i vreo dou\-trei: Baia Mare, B\icoi [i Baia Sprie.
2) De ce merge]i la b\i?
a) S\ preveni]i diverse afec]iuni cardio-respiratorii, urinare, ginecologice, dermatologice, ale aparatului muscular [i sistemului osos etc.
b) S\ v\ sp\la]i: la dumneavoastr\, `n cartier, centrala termic\ a intrat `n revizie, a[a c\ n-ave]i ap\ cald\. ~n plus, s`nte]i dornic s\ cunoa[te]i noi sortimente de ape minerale pentru [pri].
c) Fiindc\ v-a]i cump\rat bilet `n sta]iune balneoclimateric\.

3) A]i ajuns la b\i. Acolo exist\ de toate: n\mol puturos, ap\ sulfuroas\, aerosoli cu miros de ciorapi vechi etc. Ce face]i?
a) Dac\ tot a]i ajuns, face]i tot ce vi se cere: doctorii din sta]iune [tiu ei mai bine ce trebuie pentru s\n\tatea dumneavoastr\.
b) Face]i vesele glume de vacan]\: la cantina turi[tilor de la Vila “Iepura[ul” turna]i n\mol terapeutic `n mu[tarul de pe mas\ ori v\ invita]i vecinii din camera de al\turi s\ ciocni]i un [pri] de var\ cu ap\ sulfuroas\.
c) Face]i tartine cu salamul adus de acas\.
* Noi doar at`t v\ spunem: indiferent ce variant\ a]i `ncercuit, dac\ merge]i `n sta]iune balneoclimateric\ tot v\ pute]i strica la burt\, din pricina m`nc\rii, `n combina]ie cu apele sulfuroase-puturoase. Prin urmare, mai g`ndi]i-v\, mai judeca]i la rece, dac\ se poate, fiindc\ nu ia nimeni sta]iunile alea de acolo. Sau, cine [tie? S-au mai v\zut cazuri! R\m`ne la latitudinea dumneavoastr\…

Cip IESAN

Vezi si

Expoziția “Ciprian Porumbescu – 170. O viață, o epocă, un ideal”, deschisă pe pietonalul din fața Palatului Administrativ

2023 a fost decretat prin lege Anul Ciprian Porumbescu și, cu această ocazie, Muzeul Național …