Thursday , September 28 2023

PATRATELUL ROSU CU TRICOLOR – Cornulet si fapte!

* Vara asta, dup\ cum poate deja v-a]i dat seama, se apropie de un sf`r[it inevitabil, calendaristic [i astronomic. Ce spuneam de cur`nd, `n leg\tur\ cu zicala aia, “Dup\ Sf`nta M\rie po]i s\ faci `n p\l\rie!”. Vara asta, c\lduroas\ peste m\sur\, va l\sa locul, dup\ nu se [tie c`te zile (meteorologii habar n-au, ca de obicei!), ploilor triste, dar [i roadelor bogate (e rubric\ de umor, deci ne permitem s\ scriem asta!), cerului plumburiu [i scandalurilor politice, dar [i clopo]elului care veste[te `nceputul unui nou an [colar. Un an [colar `n care, de[i criza mondial\ e mai mu[c\toare ca oric`nd, iar lipsa fondurilor se simte ca niciodat\, cei mai mici dintre elevi vor primi din nou cornule]ele [i laptele din fiecare pauz\ mare! Preg\tirile pentru campania de cornule]\rit – 2010 au `nceput deja. Pentru [colarii din Paralela de Sus, de exemplu, toamna va aduce nu un cornule], ci c`te dou\ coarne, `n fiecare diminea]\! Vestea `mbucur\toare vine de la domnul director al [colii, deoarece un frate al s\u se ocup\, printre altele, cu cre[terea [i exportul melcilor. Prin grija celuilalt frate, care posed\ o ferm\ piscicol\ de succes, micu]ii vor primi tot `n fiecare zi [i c`te un pahar cu lap]i. {i [colarii din H\ndr\l\i pot sta lini[ti]i: datorit\ unui om de afaceri cu suflet mare, patron de abator, ei vor primi zilnic c`te un corn. Cei mai silitori vor beneficia [i de c`te o copit\, ca supliment.
* ~ntr-o sear\ am auzit o vedet\ povestind la televizor c\ doar la mare se simte `n largul s\u. Asta ne-a f\cut s\ ne g`ndim c\ [i chestia asta, cu largul, e relativ\: cu ani `n urm\, un amic de-al nostru aflat la mare cu familia plus soacra, profit`nd c\ doamna adormise pe salteaua pneumatic\, a t`r`t-o `nceti[or, pe nisip, p`n\ `n ap\, i-a f\cut un v`nt discret cu piciorul, apoi a privit-o cum se `ndep\rta, luat\ de curen]i. La c`teva ore dup\ asta, amicul nostru se sim]ea `n largul lui, iar soacra sa era `n largul m\rii. De aici reiese bine de tot c\ formularea cuprinde o doz\ mare de relativitate, cum spuneam [i mai sus. Dup\ c`teva zile, prietenul [i-a b\ut banii de concediu [i s-a `ntors acas\, iar soacra lui a ajuns `ntr-un port oarecare, unde a continuat s\ doarm\.
* Citind pe Internet diverse [tiri neinteresante din lumea larg\, ne-am dat seama c\ e tare bine s\ fii dul\u bogat la Berlin: ai hotel special pentru c`ini [i chiar un autobuz doar pentru cotarle. Ma[ina respectiv\ are 40 de cabine separate (s\ nu se h\r\]easc\ ori s\ se `nc`rlige stima]ii c\l\tori) dotate cu geam, aer condi]ionat, culcu[ moale [i boxe la care se aude `n permanen]\ muzic\ simfonic\, pentru a calma animalele pe durata transportului. Practic, dac\ st\m [i ne g`ndim, reiese c\ `n autobuzul pentru c`ini de la Berlin e mult mai comod [i mai convenabil dec`t `n autobuzele [i tramvaiele (b\nuim c\ [i dec`t `n autocarele) rom=ne[ti. Alegerea muzicii simfonice a fost una fericit\ [i ne imagin\m c\ animalele din mijlocul de transport `n comun nu vor cere s\ li se pun\ manele la aparat, cum fac mul]i pasageri din autocarele rom=ne[ti de curs\ lung\. De asemenea, b\nuim c\ [oferul (de[i cu siguran]\ este un om, nu tot un c`ine cu maieu [i basc\!) nu va opri autovehicolul pe traseu, s\ pofteasc\ `n\untru diver[i cet\]eni ie[i]i la “ia-m\, nene!” – cum am p\]it noi mai demult, c`nd mergeam cu autocarul, iar [oferul a oprit de dou\ ori `ntr-un ceas: `nt`i, ca s\ ia o bab\ cu trei g\ini vii, apoi, pentru a `nc\rca ni[te nunta[i chercheli]i, care c\rau o tob\, un acordeon [i ni[te bidoane din care au b\ut tot drumul, f\r\ s\ ne invite [i pe noi. ~n fine, s`ntem siguri c\ `n autobuzul pentru c`ini din Berlin nu vor urca diverse pot\i care s\ ciordeasc\, la `nghesuial\, zg\rzi cu medalion.

Cip IE{AN

Vezi si

Concursul de machete ”Muzeul de Ştiințele Naturii în imaginația copiilor” are în acest an tema ”Anotimpurile”

Muzeul Național al Bucovinei continuă seria proiectelor de educație muzeală dedicate copiilor. Astfel, ajuns la …