Saturday , May 25 2024

PATRATELUL ROSU CU TRICOLOR – Atentie la palarie!

* Azi e vineri; logic, poim`ine va fi duminic\. Duminic\, 15 august, Sf`nta Maria. ~n contextul continuit\]ii rom=nilor pe aceste meleaguri, trebuie amintit\ vorba aia, b\tr`neasc\, “Dup\ Sf`nta M\rie faci `n ea, de p\l\rie!”. Adic\, `n anumite zone geografice ale patriei, dup\ Sf`nta Maria, dup\ 15 august, vremea se schimb\, se r\ce[te, a[adar rom=nul ar trebui s\ se g`ndeasc\ tot mai serios s\ schimbe p\l\ria de var\ cu c\ciula. ~n 2010, s\ schimbe p\l\ria anti-radia]ii solare cu o c\ciul\ anti-radia]ii solare. Se pare c\ str\mo[ii no[tri aveau, totu[i, o viziune oarecum limitat\, `n ceea ce prive[te meteorologia [i schimb\rile meteorologice la nivel global. Nu aveau Internet, deci nu puteau afla, doar tast`nd “meteo Sarmizegetusa”, starea vremii pentru urm\toarele zile. Am c\utat noi pe net, adineauri, s\ afl\m cum va fi vremea, [i am ajuns la concluzia c\ omul care `[i va pune c\ciul\ pe cap, imediat dup\ 15 august, are toate [ansele s\ devin\ vedet\ Pro TV, la [tirile de la ora 17.00. Eventual, cu titlurile “I s-au copt creierii!” sau “Fum [i foc de sub cu[ma unui c\ru]a[!”.
* Practic, la ce modific\ri climatice exist\, nici nu prea mai conteaz\ data din calendar, nici nu mai are importan]\ dac\ e Cuptor sau Gustar. Mul]i se preg\tesc s\ plece de-abia acum `n vacan]\; poate c\ tocmai pentru ei s-a b\gat la [tiri un scurt material, din care am urm\rit o bucat\: era ceva pe tema tendin]elor estivale [i ni s-a spus c\ “Slipul bunicii revine `n for]\”, apoi c\ “Nu investi]i prea mul]i bani `n culorile verii: toamna aduce noi tendin]e!”. Prima informa]ie ne-a sugerat titlul unui film de groaz\, gen “~ntoarcerea mor]ilor-vii”, “Mumia revine” sau “Budig\ile bunicii contraatac\”, deci ne-am speriat – mai ales c\ ne-am imaginat slipul bunicii prinz`nd via]\ [i b`ntuind `n toiul nop]ii pe la geamuri. Dup\ aia am mai stat pu]in [i ne-am g`ndit: de ce s\ nu mai investeasc\ telespectatorii `n culorile verii? Doar pe motiv c\ toamna aduce noi tendin]e? Adic\ s\ nu ne mai cump\r\m acum costum de baie, ci s\ a[tept\m p`n\ `n toamn\, eventual s\ mergem la mare `n noiembrie? Da’ chiar: de ce s\ ne mai cump\r\m costum de baie `n toamn\, c\ poate se schimb\ din nou modelele? Pesemne c\ ar fi cel mai bine s\ achizi]ion\m de pe-acum costume de baie de iarn\, pentru ski – eventual `mbl\nite. Oare cum le-ar sta domni[oarelor f`[ne]e de pe plaj\ s\ fie `mbr\cate `n sutien flau[at cu glug\ [i clape peste urechi [i purt`nd m\nu[i lungi de baie, v\tuite, cu un singur deget?
* Urm\rind [tirile externe – [i, dintre ele, cele legate de situa]ia locuitorilor din Moscova, afla]i cam `n cea]\ (mai bine zis, cam `n fum) – ne sim]im datori s\-i anun]\m pe editorii jurnalelor c\ acest ora[ este capitala rus\, nu “capitala moscovit\”, dup\ cum am auzit de vreo cin[pe ori `n ultimele zile, pe multe posturi. A[a, doar a[a, s\ se [tie, s\ se bage la cap!
* R\sfoind pe micul ecran al calculatorului presa extern\, am dat peste o [tire aproape interesant\: cic\ s-ar fi inventat un fel de praf care, dizolvat `n ap\, d\ o b\utur\ u[or acidulat\, cu arom\ de l\m`ie [i – asta-i important! – 3 la sut\ alcool. Praful se vinde la plicu[oare, un euro [i ceva bucata, [i b\nuim c\ n-are nici o [ans\ s\ prind\ la noi, pe motiv de alea doar trei procente de alcool din el. Dac\ ar avea m\car 5, ca berea, poate. Eventual, plicu[oarele ar avea un viitor dac\ ar scrie pe ele „`ndulcitor pentru ceai [i cafea”, s\ se pun\ pe mesele din restaurante, al\turi de celelalte plicule]e cu zah\r, lapte praf sau scobitori. Dat\ fiind prognoza meteo, v\ ur\m deja un sf`r[it de s\pt\m`n\ plin de r\coare, `n care s\ v\ `nc`nta]i auzul cu susurul izvora[ului ]`[nind din dozator. La mul]i ani, Marie, Marine, acolo unde v\ afla]i!

Cip IE{AN

Vezi si

Când pot să-mi învăț copilul să meargă pe trotinetă și care sunt beneficiile acesteia pentru copii

Trotineta pentru copii este una dintre acele jucării clasice pe care copiii le primesc cu …