Sunday , December 4 2022

O pictura parfumata cu vibrari de violent

Din punct de vedere legal, nu avem mai multe zile libere decît alte popoare, dar nu rat\m nici o ocazie de a transforma o zi de lucru într-una festiv\.

Martie. Afar\ era un frig de-]i venea s\-]i ]ii congelatorul deschis pentru a se mai înc\lzi ni]el în cas\. Fulgi albi d\n]uiau ferici]i prin v\zduhul paralizat de bucuria venirii acestor vestitori ai prim\verii. Trec\tori înfofoli]i ca lupt\torii ninja se agitau, cu ultimele r\m\[i]e de c\ldur\ corporal\, s\ cumpere flori ginga[e, cu gîndul de a le oferi celor dragi [i mai pu]in dragi, în semn de pre]uire [i pentru c\, ah, ce coinciden]\!, a venit prim\vara. Privind pe geam, parc\ îmi scîr]îia în urechi chitara unui prieten din studen]ie, care, în r\coarea verii, la vreme de apus, susura, spre deliciul unor colege mai sensibile, Antiprim\vara lui Adrian P\unescu: „Prim\var\, care-ai fost/ Nu veni, n-ai nici un rost/ Po]i s\ pleci, s`ntem reci/ Iarn\ ni-i pe veci”.

Deschid c\su]a de e-mail: „A venit prim\vaara!”. Într-adev\r, sosise. De la mai mul]i expeditori [i cu mai multe înf\]i[\ri: ghiocei, zambilu]e, power-point-uri cu mugura[i, gîzu]e [i p\s\rele… „O prim\var\ superb\!”. La mul]i ani [i vou\, dragi trimi]\tori!

Tot superb\ era [i prim\vara multina]ionalelor care s-au folosit de venirea zilei 1 Martie pentru a le aminti clien]ilor c\, într-o zi atît de frumoas\ [i de deosebit\, obrazul sub]ire cu mare cheltuial\ se ]ine: „De 1 martie, noi î]i r\spl\tim fidelitatea. Cump\r\-]i un telefon!” sau „Numai la noi vei g\si (de 1 martie, desigur) cea mai complet\ gam\ de…” Adjectivul complet o fi avînd, oare, grade de compara]ie?

În cutia po[tal\, prima zi din martie se l\f\ia ca o beizadea. Pliante vesele, colorate [i pline de promisiuni alungau din dou\ vorbe blestemata iarn\ [i-]i aduceau în suflet [i în minte verdele crud al cîmpului, mireasma reav\n\ a p\durii [i alte cîteva oferte irezistibile: plasme, laptopuri, mîncare la ofert\ [.a.m.d.

Schi]a ar putea continua, dar nu vreau s\ m\ fac în]eles gre[it. Nu m\ num\r printre moroc\no[i, ci încerc\m s\ constat\m existen]a unei dimensiuni ie[ite din matca ei fireasc\, anume festivismul exacerbat pe care unele dintre zilele calendarului îl presupun. Nu este, a[adar, vorba despre 1, 8 sau 9 (pentru unii) Martie, nici de 1, 2 sau 9 Mai, nici de 1 iunie, de Pa[te ori de Cr\ciun, de zilele de na[tere sau de cele onomastice. Este vorba despre reac]ia unduitoare a lumii la ceea ce se petrece, la scar\ na]ional\, în zile ca acestea [i în altele ca ele.

Omul românesc nu mai cunoa[te m\sura zilelor [i a lucrurilor. În fiecare 14 februarie sîntem dirija]i discret s\ ne iubim aproapele, m\car cu un iepura[ de plu[ sau cu o inim\ din catifea ro[ie, pe care scrie „I love you”. Zece zile mai tîrziu, Dragobete strikes back! Iepura[i, inimi catifelate, cin\ romantic\, film, dans [i declara]ii de iubire ve[nic\. Ceea ce de 1 Martie este firesc [i frumos s-a transformat într-o mecanic\ crud\, lipsit\ de emo]ii. Am înghe]at sub asaltul a sute de modele de m\r]i[oare, mii de fire de flori, milioane de ur\ri frumos umplute [i decorate. Din toate acestea a disp\rut esen]ialul, adic\ fiin]a c\reia i se adreseaz\ o asemenea efuziune. Dincolo de faptul c\ astfel de manifest\ri populare sprijin\ IMM-urile [i specula cu flori, mai r\mîn doar r\m\[i]ele de gesturi a c\ror relevan]\ e pe cale s\ se ascund\ între faldurile capitalismului nostru original.

Cu bucurie am preluat [i din festivismul altora. Deschiderea c\tre importuri vine probabil din vremea în care dolarul, cartu[ul de Kent [i cafeaua cu arom\ str\in\ contribuiau spornic la a[ezarea ierarhiilor, favorurilor [i serviciilor, de[i unii au b\nuiala c\ un astfel de comportament suspect de tolerant e un mai vechi n\rav românesc, pe care BT-ul [i salamul de Sibiu l-au cizelat pe ici, pe colo.

A[adar, dac\ nu v\ place Valentine, poate v\ bucura]i de Halloween. Dac\ ave]i ceva împotriva Zilei Interna]ionale a Muncii, poate v\ convine mai mult Ziua Independen]ei (4 iulie), Ziua Fran]ei (14 iulie) sau Ziua Recuno[tin]ei.

Din punct de vedere legal, nu avem mai multe zile libere decît alte popoare, dar nu rat\m nici un prilej de a transforma o zi de lucru într-una festiv\. În principiu, orice zi poate fi o s\rb\toare. Martie este doar promisiunea unui an spectaculos [i bogat. V\ doresc o prim\var\ superb\!  (Ioan MILIC|)

Vezi si

Luni, dublă lansare de carte la Biblioteca Bucovinei

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” invită publicul iubitor de carte, luni, 5 decembrie, de la …