Monday , May 20 2024

In raspar – Civilizatia anonimatului de pe Internet

Nu este vorba numai de înjur\tura pe Internet, ci de exersarea urii în general. Înjur\tura brut\ nu este decît extrema de jos, la limita fiziologicului, ca s\ zicem a[a. Dar spectrul violen]ei [i urii este mult mai larg.

În martie anul acesta, Andrei Ple[u a publicat un articol memorabil despre forumurile pe Internet. Pornind de la Forumul sau Agora antice, locuri ale dezbaterii [i dialogului public, domnul Ple[u concluziona: „Forumi[tii ar trebui, poate, (…) s\-[i pun\, m\car din cînd în cînd, problema unei minime etici a forumului. Forumul nu e o anex\ a dormitorului sau a closetului de-acas\. E o ie[ire în lume, cu tot ceea ce o asemenea ie[ire presupune, de la ve[mînt la discurs. E un centru social, nu o ber\rie de cartier.” (Ce este un forum? Adev\rul, 16 martie 2010). Problema minimei etici a forumistului cu limbaj de [antierist a preocupat pe mul]i al]ii, astfel c\ senatoarea PSD Olgu]a Vasilescu s-a gîndit la o lege prin care s\ fie înfiin]at\ o structur\ care s\ monitorizeze înjur\turile, amenin]\rile [i obscenit\]ile de pe site-urile de pres\ [i de pe forumuri. Imediat, diverse agen]ii de pres\ [i ziare au început s\ titreze ma]u-gaia: Înjur\turile pe Internet vor fi interzise, R\zboi cu postacii. Fire[te, nu în maniera aceasta acerebrat\ se pune problema.

Mai întîi c\ nu este vorba numai de înjur\tura pe Internet, ci de exersarea urii în general. Înjur\tura brut\ nu este decît extrema de jos, la limita fiziologicului, ca s\ zicem a[a. Dar spectrul violen]ei [i urii este mult mai larg. Prea adesea forumurile ajung o toalet\ social\, în care analfabetismul, incultura, ignoran]a, b\d\r\nia primeaz\. Ideile fixe, obsesiile nedomolite rev\rsate pe Net, instinctele a[ijderea ale unor opiniaci ce devin opimaniaci creeaz\ impresia nu a unui forum, ci a unei viermuieli imunde, a unui [antier vrai[te, netocmit, în care in[i în pufoaice unsuroase [i flendurite, cu glasuri dogite, î[i arunc\ m\sc\ri. S\ m\ ierte cei de bun\ credin]\ care scriu pe forumuri, nu despre ei este vorba. Nu ei domin\, din p\cate, aceasta [i din cauza faptului c\ prefer\ s\ se retrag\ din fa]a valului de instinctuali [i lobotomiza]i.

Au [i motive s\ se retrag\. Problema este c\ împotriva acestora nu ai cum lupta cu argumente, nu ai cum s\-i provoci la o polemic\ civilizat\. Ei au de partea lor ANONIMATUL, cu alte cuvinte desc\rcarea de orice responsabilitate. Sub masca anonimatului dispare „minima moralia” dorit\ de Andrei Ple[u, anonimii devin ni[te troglodi]i care iau antipatiile personale drept „principii” [i îi detest\ pe B\sescu, de pild\, sau pe Elena Udrea, înjur`ndu-i pe forum pe ace[tia, chiar dac\ în articolul respectiv se vorbe[te despre produc]ia de barabule din jude]ul Suceava. Al]ii î[i consider\ competen]ele proprii infailibile [i au resentimente fa]\ de cei care au alt\ p\rere într-o chestiune. Al]ii cer[esc o leac\ de recunoa[tere public\ [i bolmojesc tot felul de tîmpenii la adresa unei personalit\]i, doar-doar îi va lua în seam\ [i pe ei cineva. Oh, cît de mul]i întîlnim din \[tia, care tot vorbesc, se iau în seam\, dau sfaturi prin tramvaie, pe culoare, prin consilii locale, comitete [i comi]ii! Vin apoi cei care pare c\ a[teapt\ ocazia, stau pe vine la cotitur\ cu m\ciuca [i, cînd nu le convine ceva, încep: „Securistule, comunistule, cu cît te pl\tesc, cine e[ti tu, m\, insignifiantule” etc. S\ nu-i uit pe poli]aii gramaticii, cei care se cred georgepruteni reîncarna]i [i semnaleaz\ hibe de cele mai multe ori inexistente în scrisul t\u. {i cî]i nu mai sînt: cei ce ling blidele pe la partide [i te înjur\ focos de scrii împotriva partidului lor, obseda]ii de conspira]ii na]ionale [i mondiale, rasi[tii, [ovinii, suporterii nerozi [i analfabe]i de pe forumurile de sport…

Andrei Cornea (Revista 22, 24 aug. 2010) trage o concluzie inacceptabil\ [i însp\imînt\toare pentru mine, voind eu s\ cred pîn\ în pînzele albe în frumuse]ea omului. Pîinea [i circul forumurilor s`nt v\zute de domnul Cornea în culori mult mai sumbre fa]\ de cît îndr\znisem eu s\ v\d: „… afl\m astfel adev\rul – crud, mizerabil, dar nu mai pu]in adev\r. Nu-mi place acest adev\r, îmi place cunoa[terea lui. O fi virtual mediul Internetului, dar adev\rul s\u e prea real. Cred într-adev\r c\ majoritatea celor care posteaz\ anonim pe Internet (fie bune, dar mai ales rele) s`nt imaturi psihic, care nu au curajul s\ trimit\ scrisori semnate. Dar se pare c\ ei formeaz\ majoritatea omenirii. E un adev\r trist, dar un adev\r ce merit\ [tiut, c\ o mare parte a na]iunii pretinde c\ în]elege ordinea mondial\, dar saboteaz\ ordinea gramaticii [i a ortografiei limbii române. S\ nu ne facem iluzii: [i înaintea Internetului existau frustrare [i la[itate ale «omului m\runt», iar toate acestea explodau [i incendiau lumea în momente de cump\n\ – r\zboaie [i revolu]ii. Nu s`nt convins c\ Internetul e instrumentul care ne-a deresponsabilizat cel mai mult. Mai cur`nd, el a revelat ceea ce exista dintotdeauna: netrebnicia celui m\runt la fire, care n-are curajul s\ loveasc\ sau s\ laude în nume propriu, ca «s\ nu o încaseze c`ndva»! {i revela]ia asta continu\ nu-i tocmai un lucru r\u! Acum, gra]ie Internetului, afl\m ceva mai mult despre num\rul [i frustr\rile acestor suflete de slug\ [i m\car [tim c\ tr\im pe o uria[\ cloac\ de ur\, de acreal\ resentimentar\ [i, mai ales, de violen]\ disperat\ s\ se manifeste. Deocamdat\, ea se manifest\ mai ales în «nick-names»-uri ridicole [i în violurile asupra logicii [i ortografiei. Deocamdat\”.

Aceasta s\ fie “civiliza]ia” anonimilor de pe Internet?

Radu P|RP|U}|

Vezi si

Weekend plin de evenimente la Iulius Mall:  Bursa Generală a Locurilor de Muncă revine cu o nouă ediție, iar copiii talentați se întâlnesc la etapa zonală a Festivalului-concurs naţional „Voinicelul”

AJOFM Suceava organizează vineri, la Iulius Mall Suceava, Bursa Generală a Locurilor de Muncă, un …