Sunday , October 1 2023

EDITORIAL – Ziua sacrificiului

Cauza real\ a evenimentelor cumplite de alalt\sear\ este r\zbunarea unui sistem c\ruia `i mai trebuie destule resurse umane [i materiale ca s\ func]ioneze bine.

Tragedia de la maternitatea bucure[tean\ a f\cut s\ nu mai existe alte lucruri [i evenimente care s\ conteze zilele acestea. Maternitatea devenit\ crematoriu a devenit brusc simbolul crizei prin care trece societatea româneasc\ `n general [i domeniul S\n\t\]ii `n particular. Pierderea at`tor bebelu[i, unii abia intra]i pe lumea asta – pentru c\ la sec]ia care a ars se aflau mai ales cei n\scu]i prematur – a st`rnit durere, disperare [i neputin]\. Ne putem imagina iadul prin care au trecut micu]ii din spusele celui care a coordonat opera]iunea de salvare, subsecretarul de stat Raed Arafat, care explica dificultatea de a-i identifica ([i de a anun]a astfel p\rin]ii) din cauz\ c\ biletele cu nume, care de obicei s`nt legate de m`nu]e ca ni[te br\]\ri, au ars. Imaginile `nregistrate `n sec]ia distrus\ imediat dup\ ce pompierii au stins fl\c\rile au ar\tat dimensiunea real\ a catastrofei.
~n ciuda comunic\rii [i a explica]iilor date de autorit\]i, sentimentul de neputin]\ este amplificat de `nt`rzierea identific\rii cauzelor dezastrului. Cel mai probabil, un scurtcircuit a aprins ni[te obiecte inflamabile, dar leg\tura `ntre incendiu [i explozie nu a putut fi f\cut\ nici la 24 de ore dup\ producerea nenorocirii, mai ales c\ personalul medical a exclus prezen]a `n sec]ia de reanimare a recipientelor sub presiune, cum ar fi tuburile de oxigen.
Sistemul sanitar [i lipsurile lui s`nt [i vor fi `ntoarse pe toate p\r]ile. Nu c\ n-ar fi fost deja p`n\ acum, `ns\ cumplita `nt`mplare va men]ine subiectul zile la r`nd. Dar c`t de obiective vor fi dezbaterile? Ar fi p\cat ca [i analiza aceasta s\ se termine `n politic\, `n loc s\ ating\ punctele slabe din domeniu. De exemplu, primul lucru invocat este plecarea medicilor [i asistentelor `n afara ]\rii. Ce este r\u `n asta? E o realitate care este prezentat\ `n lumina cea mai sumbr\, de parc\ toate facult\]ile de medicin\ [i [colile sanitare din ]ar\ [i-ar fi `nchis por]ile. Cum se vor fi sim]ind absolven]ii c`nd presa, televiziunile [i destui comentatori pl`ng cu invidie dup\ emigran]i, ignor`ndu-i cu des\v`r[ire pe cei care vin din urm\?
Sigur c\ dot\rile spitalelor las\ de dorit [i c\ uneori mizeria constituie un factor psihologic dezolant pentru pacien]i. E o chestiune de mentalitate, de responsabilitate [i de respect reciproc `n rela]iile pacient – pacient [i pacient – personalul medical.
C`t prive[te tragedia din maternitatea bucure[tean\, probabil c\ o asistent\ sau dou\, plus [eful sec]iei ATI vor avea de dat socoteal\, iar spitalul, adic\ statul român prin Ministerul S\n\t\]ii, va pl\ti `n solidar daunele care se cuvin p\rin]ilor micu]ilor. Posibil s\ fie tra[i la r\spundere [i cei care au proiectat dotarea performant\ a sec]iei de Terapie Intensiv\ f\r\ s\ includ\ sau s\ pun\ `n func]iune un sistem de detectare a fumului.
~nv\]\turile de tras din acest caz nu se rezum\ doar la at`t. Dar dac\ ele vor fi uitate, atunci degeaba [i campaniile menite s\ str`ng\ fonduri pentru salvarea c`te unui micu] grav bolnav ori pentru dotarea unui spital pediatric specializat. Riscurile ar r\m`ne la fel de mari ca acum.

Radu ME{NI}|

Vezi si

Concursul de machete ”Muzeul de Ştiințele Naturii în imaginația copiilor” are în acest an tema ”Anotimpurile”

Muzeul Național al Bucovinei continuă seria proiectelor de educație muzeală dedicate copiilor. Astfel, ajuns la …