Thursday , April 18 2024

Editorial – Rezectia, o solutie la sistemul bugetar

Decizia, total nedreapt\, arat\ c\ o serie restr`ns\ de subiec]i din r`ndul unei societ\]i poate s\-[i creeze un mediu separat de restul structurii [i s\ `[i extrag\ avantaje, rente, de pe urma `ntregului ansamblu.

O bun\ parte din situa]ia critic\ prin care trecem `n prezent, at`t la nivel social dar mai ales economic, se datoreaz\ modului `n care este construit sectorul bugetar. El nu s-a dezvoltat, a[a cum este teoretizat, `n interesul cet\]eanului [i pentru a crea servicii sau produse pe care sectorul privat nu are interes s\ le aduc\ pe pia]\ deoarece nu aduc destul profit sau fiindc\ presupun investi]ii foarte ridicate. Mai degrab\, aceast\ parte a societ\]ii a c\pat via]\ proprie, delimitat\ de societatea `n sine prin reglement\ri speciale care s`nt deasupra celor pe care le respect\ restul membrilor sistemului social. Ca s\ ne `n]elegem, din capul locului vom preciza c\ nu vom supune criticii necesitatea existen]ei sistemului bugetar, este deja un r\u acceptat `n lumea modern\. Iar, respingerea lui, `n totalitate, nu face dec`t s\ ne a[eze pe pozi]ii total radicale [i nu asta dorim. Demersul are la baz\ pur [i simplu c`teva observa]ii care arat\ c\ o structur\ creat\ pentru ajutorul societ\]ii `n totalitatea sa a devenit una autonom\, care func]ioneaz\ `n interes v\dit propriu, `n special pentru conservarea avantajelor membrilor s\i. Practic, `n loc s\ ajute la crearea de boga]ie nu face dec`t s\ redistribuie bunurile [i serviciile sau mai simplu resursele, a se citi banii, care rezult\ din activitatea mediului privat. A[a se poate explica lipsa de autostr\zi, de case pentru p\turile s\race, de servicii medicale sau de un `nv\]\m`nt de baz\ performant. Desigur, `ntre cele dou\ medii ar trebuie s\ existe un raport invers propor]ional, prin care pl\titorii de taxe [i impozite s\ poat\ influen]a deciziile luate `n administra]ia de stat. ~ns\, at`ta vreme c`t Guvernul poat\ s\ creasc\ o tax\ f\r\ s\ aib\ acordul majorit\]ii membrilor s\i atunci nici constr`ngerea de mai sus nu este respectat\, dar nici m\car principiul elementar al democra]iei. Pentru a `nt\ri cele descrise mai sus vom analiza dou\ exemple, spunem noi, foarte gr\itoare pentru situa]ia dat\.
Recent, “Ziarul de Ia[i” a publicat un articol prin care ar\ta c\ nici unul din posturile de conducere de la institu]iile publice ocupate `n ultima perioad\ nu a fost anun]at [i la Agen]ia Jude]ean\ de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Ia[i. Asta `n condi]iile `n care legea spune c\ to]i angajatorii s`nt obliga]i s\ anun]e institu]ia `n momentul `n care are disponibil un anumit post. Pentru nerespectarea prevederii s`nt prev\zute amenzi cuprinse `ntre 3.000 [i 5.000 de lei. Dar, cu toate c\ `n ultima vreme au fost angajate 125 de persoane `n func]ii de conducere, numai `n jude]ul Ia[i, [i nu au fost anun]ate `n prealabil, AJOFM Ia[i nu a aplicat nici o amend\. Nici m\car un director de institu]ie public\ nu a fost sanc]ionat fiindc\ nu a respectat legea. De aici nu putem `n]elege dec`t c\ institu]iile publice se comport\ diferit `n func]ie de subiectul care trebuie sanc]ionat. C`nd a venit momentul s\ fie amendat un confrate atunci regula nu s-a mai aplicat. {i asta `n condi]iile `n care AJOFM trebuia s\ ofere un exemplu drastic tocmai mediului privat, care la r`ndul lui anun]\ [i nu prea posturile vacante. O lege, care `n sine este bun\, deoarece asigur\ accesul la informa]ii unui num\r mare de persoane aflate `n c\utarea unei slujbe este `ngr\dit tocmai de institu]ia care este pus\ s\ aplice normele respective. Interesant\ este [i pozi]ia [efului jude]ului, prefectul Dragomir Toma[eschi. “V\ rog s\ o suna]i pe purt\toarea mea de cuv`nt. La revedere”, ne-a spus prefectul dup\ ce a ascultat `ntreb\rile reporterilor “Ziarului de Ia[i” pe aceast\ tem\. Solu]ia la problema angaj\rilor `n mediul bugetar este simpl\ [i la `ndem`na autorit\]ilor: trebuie creat un site la nivel na]ional unde s\ fie postate ofertele de angajare ale institu]iilor publice pe m\sur\ ce acestea apar. Poate fi copiat, u[or, Sistemul Electronic de Achizi]ii Publice. Chiar dac\ nu este perfect este totu[i un pas important `nainte pentru a pune ordine `n r`ndul achizi]iilor publice. Singura condi]ie ca propunerea s\ func]ioneze este aceea ca sectorul bugetar s\ nu se comporte ca un organism viu care lucreaz\ separat de sectorul privat. Altfel, putem u[or asem\na comportamentul statului cu al cancerului, care `n timp conduce la metastaze `n tot corpul.
Cel de-al doilea exemplu este unul mai vechi, dar este potrivit pentru critica noastr\. C`nd, la `nceputul verii, s-a pus `n discu]ie recalcularea pensiilor speciale, membrii Cur]ii Constitu]ionale au hot\r`t c\ se poate apela la aceast\ m\sur\, dar nu [i `n cazul magistra]ilor. Judec\torii Cur]ii, magistra]i la r`ndul lor, nu f\ceau dec`t s\ `[i apere avantajele c`[tigate `n timp. Cu alte cuvinte, `[i pl\smuiau prin aceast\ m\sur\ legi proprii care erau deasupra celor care `i vizau pe restul membrilor societ\]ii. Decizia, total nedreapt\, arat\ c\ o serie restr`ns\ de subiec]i din r`ndul unei societ\]i poate s\-[i creeze un mediu separat de restul structurii [i s\ `[i extrag\ avantaje, rente, de pe urma `ntregului ansamblu f\r\ s\ se raporteze la principiile generale.
~n concluzie, societatea poate ajunge `n echilibru doar `n momentul `n care se va g\si o contrapondere care s\ elimine posibilitatea apari]iei de suprastructuri care s\ func]ioneze independent de ceilal]i membri ai sistemului. Tratamentul persoanelor depistate cu tumori const\ cel mai adesea `n rezec]ie, adic\ se taie [i se `nl\tur\, `n parte sau `n `ntregime, un organ sau un ]esut. Este o metod\, dur\, radical\ pentru organism. De cele mai multe ori `ns\ este sigura care poate salva pacientul.

Dan CONSTANTIN

Vezi si

Vineri, la Muzeul de Istorie, vernisajul expoziției „Costin Neamțu Omul poveste, pictorul în poveste”

Muzeul Național al Bucovinei vă invită, vineri, 19 aprilie 2024, la ora 13, la vernisajul …