Monday , February 6 2023

Tag Archives: someri

Judetul Suceava, pe locul 15 in privinta diminuarii numarului de someri la nivel teritorial

La nivel teritorial, num\rul de [omeri a cunsocut o cre[tere care este vizibil\ `n 11 jude]e, [i anume: `n jude]ele Olt ( cu 513 persoane), Harghita (cu 441 persoane), Bistri]a (cu 285 persoane), D=mbovi]a (cu 258 persoane), Mure[ (cu 235 persoane) [i Constan]a (cu 233 persoane). Totodat\, `n 30 de …

Mai mult »

Numarul somerilor din judetul Suceava s-a diminuat in luna octombrie a acestui an

La sf=r[itul lunii octombrie 2010, num\rul total de [omeri care a fost `nregistrat `n eviden]a Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) este de 18.966 de persoane, dintre care 8.076 sunt femei, care reprezint\ un procent de 42 %. Directorul institu]iei, Aurelia Foc[a, a declarat c\ num\rul total de …

Mai mult »

Mai bine de jumatate din somerii Sucevei nu beneficiaza de indemnizatii

N num\rul [omerilor neîndemniza]i la sfâr[itul lunii august 2010 a fost de 10.996 persoane [i reprezenta 56,5% din num\rul [omerilor înregistra]i n dup\ nivelul de instruire, ponderea cea mai mare în totalul [omerilor înregistra]i la sfâr[itul lunii august 2010 o de]in persoanele cu preg\tire primar-gimnazial\ sau profesional\, 13.651 persoane (70,2%), …

Mai mult »