N `ntr-un deceniu, a avut [apte dosare penale pe rolul instan]elor, `n patru a fost condamnat definitiv, `ntr-unul doar `n prima instan]\ n pedepsele totale primite dep\[esc 25 de ani n primele trei condamn\ri au fost contopite la doi ani [i jum\tate n ce-a de-a patra, de trei ani [i jum\tate, pedeapsa cea mai grea `n dosarul Funda]iei Olanda Rom=nia, este contestat\ de...

N solicitarea fusese avizat\ favorabil de Penitenciarul Boto[ani, cu dou\ zile `n urm\ n cererea de punere `n libertate formulat\ de afaceristul sucevean va fi reanalizat\ de magistra]ii de la Judec\toria Boto[ani abia pe 5 iunie 2011 n “Tcaciuc Severin este discriminat prin hot\r=rea judec\toriei”, declar\ Drago[ Cremene, unul dintre ap\r\torii `n instan]\ ai lui...

N ieri, afaceristul sucevean de]inut `n Penitenciarul Boto[ani a primit un r\spuns favorabil din partea comisiei de liberare condi]ionat\, `ntrunit\ pentru a analiza solicitarea lui n m=ine, Judec\toria Boto[ani va analiza dac\ liberarea lui Severin Tcaciuc, pentru care penitenciarul a dat aviz favorabil, va fi pus\ `n practic\ Conducerea Peniteciarului Boto[ani a anun]at...

N instan]a boto[\nean\ a respins ieri, `n recurs, cererea de liberare condi]ionat\ sub control judiciar depus\ de Severin Tcaciuc, pe motive de s\n\tate Tribunalul Boto[ani a respins ieri, `n recurs, cererea de liberare condi]ionat\ sub control judiciar depus\ de Severin Tcaciuc, pe motive de s\n\tate. Opinia general\ a ap\r\torilor omului de afaceri sucevean, care, extr\dat...

N Penitenciarul Boto[ani anun]\ c\ afaceristul sucevean  are de executat un mandat de 3 ani [i [ase luni de `nchisoare n ap\r\torii lui Tcaciuc spun c\ acest mandat a fost deja anulat de instan]\ Severin Tcaciuc r\m=ne `n continuare de]inut `n Penitenciarul de maxim\ siguran]\ Boto[ani `n baza unei sentin]e din vara acestui an a tribunalului din jude]ul vecin, `n care...

N instan]a din jude]ul vecin a respins ac]iunea `naintat\ de  afaceristul sucevean, `n care cerea punerea `n libertate n dac\ vrea `n libertate, Severin Tcaciuc va trebui s\ a[tepte pronun]area `n dosarele `n care a cerut liberarea la `mplinirea a dou\ treimi din pedeaps\ n Tcaciuc mai are `n spate o alt\ condamnare, de trei ani [i jum\tate, pentru care `ns\ nu exist\...