N membrii Sindicatului „Bucovina” R\d\u]i organizeaz\ azi, `n toate [colile arondate, o grev\ japonez\ în intervalul orar 11.00 – 13.00 n demersul este un semn de solidaritate cu demersul înv\]\toarei din Caracal, Cristina Anghel, absolvent\ a Liceului Pedagogic Suceava, promo]ia 1978, care se afl\ în greva foamei de peste 50 de zile, protest=nd astfel `mpotriva...

N Gheorghe Flutur a ]inut s\ precizeze c\ nu este vorba de o alocare de fonduri pe criterii politice [i a justificat acest pucnt de vedere ar\t=nd c\ opt dintre localit\]ile unde s–au alocat fonduri sunt conduse de primari ai PSD Guvernul Rom=niei a aprobat alocarea sumei de 3,15 milioane de lei pentru finan]area lucr\rilor de modernizare [i reparare la mai multe [coli...

Profesorii au suspendat, vineri, cursurile în mai multe unităţi de învăţământ din judeţele Piteşti, Suceava, Satu Mare, Iaşi, Constanţa, Prahova, aceştia anunţând că de luni acţiunile lor vor căpăta o şi mai mare amploare. Secretarul general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Liviu Pop, a anunţat că vineri erau „semnale”...

N motivul este c=t se poate de simplu – reducerea cheltuielilor cu utilit\]ile, astfel `nc=t plata facturilor lunare s\ nu ating\ sume colosale n managerii [colari au decis s\ porneasc\ centralele termice, dar s\ fie furnizat\ c\ldura `ntr-un anumit interval orar, `n ideea realiz\rii unei economii n unii au optat pentru `nc\lzirea spa]iilor pe timp de noapte, temperaturile...

N controalele efectuate dup\ `nceperea anului [colar au g\sit 347 de copii cu pediculoz\ (p\duchi), 24 de copii cu scabie (r=ie) [I 696 copii cu angine Triajul epidemiologic din acest an [colar a fost efectuat pe un num\r de aproximativ 96 de mii de copii prezen]i `n gr\dini]e, [coli, licee, [coli speciale [i [coli de arte sau meserii. ~n cadrul acestor controale au fost...

N vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, a declarat c\ pe fondul austerit\]ii bugetare nu au fost prev\zute fonduri pentru achizi]ia [i distribu]ia de mere `n [colile din jude], de[i Suceava este pe locul `nt=i pe ]ar\ `n ce prive[te finalizarea procedurilor privind distribuirea `n unit\]ile de `nv\]\m=nt a produselor lactate [i de panifica]ie pentru...