N din cauz\ c\ legea achizi]iilor publice opre[te cump\rarea de mobilier, `n noul sediu de la Prim\ria comunei Brodina va fi mutat mobilierul `nvechit din actualul sediu Prim\ria comunei Brodina se va muta `n cas\ nou\, dar ini]iativa “gospod\reasc\” a edilului a fost blocat\ la jum\tate de prevederile legale actuale. De[i legisla]ia `i d\ voie s\ fac\ un sediu nou,...

15 cupluri care au `mplinit 50 de ani de la c\s\torie ne`ntrerupt\ vor fi s\rb\torite la Prim\ria Suceava. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu care a precizat c\ evenimentul la care se vor acorda diplome de onoare va avea loc s=mb\t\, 11 decembrie, la Prim\ria Suceava. Este vorba despre un eveniment organizat `n fiecare trimestru,...

N primarul Ion Lungu a primit, vineri, la Paris, acceptul bancherilor de la DEXIA de transformare a proiectului de emitere de obliga]iuni municipale `ntr-un credit cu scaden]a `n 2029, cu patru ani perioad\ de gra]ie n „Acest credit este acordat `n condi]ii foarte avantajoase fa]\ de cele existente acum pe pia]\ [i ne va permite s\ implement\m proiectele din cadrul...

N Primarul Lungu se `nt=lne[te la sf=r[itul s\pt\m=nii, la Paris, cu bancherii  de la DEXIA KOMMUNALKREDIT, pentru transformarea obliga]iunilor municipale de 500 de miliarde de lei vechi `ntr-un credit pe cel pu]in 20 de ani Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a declarat ieri c\ la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni va pleca `n Fran]a unde, vineri, la Paris, se va `nt=lni...

N primarul Ion Lungu a declarat c\ `n [edin]a Consiliului Local se va reactualiza lista consiliilor de administra]ie ale unit\]ilor de `nv\]\m=nt, iar reprezentan]ii primarului vor fi instrui]i `n aceast\ privin]\ Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anun]at c\, `n [edin]a din aceast\ lun\ a Consiliului Local, va fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii un proiect...

N conducerea Prim\riei Suceava a `ndemnat popula]ia de la case s\ duc\ to]i c=inii la sterilizat, pentru c\ pe viitor vor fi nevoi]i s\ pl\teasc\ aceast\ opera[iune pentru to]i c=inii f\r\ pedigree Prim\ria municipiului Suceava `n colaborare cu Asocia]ia de protec]ie a animalelor „Vier Pfoten” s-au pus pe treab\, iar `n dou\ s\pt\m=ni au fost steriliza]i 186 de c=ini...