Noul sediu al Primariei Salcea N de doi ani, Guvernul le interzice autorit\]ilor [i institu]iilor publice s\-[i mai achizi]ioneze din buget mobilier n ca s\ poat\ totu[i s\ se mute `n noua cl\dire a Prim\riei, gata de mai bine de jum\tate de an, primarul a apelat la o fundatie din Elve]ia O funda]ie din  Elve]ia doneaz\ mobilier Prim\riei ora[ului Salcea, pentru ca func]ionarii...

N consilierii locali de la toate prim\riile din jude] au în lucru un proiect de hot\râre prin care vor fixa taxa administrativ\ de divor] n `n cazul `n care cuplurile vor s\ ia aceast\ decizie `n fa]a unui notar, vor trebui s\ scoat\ din buzunar suma de 500 de lei n taxa care trebuie achitat\ la Prim\ria Suceava va fi aceea[i ca la notar n la Prim\ria Suceava [i la cabinetele...

N Lungu d\ vina pe o ordonan]\ de urgen]\ a Guvernului, din 17 ianuarie, care ar fi limitat fondul de salarii la administra]iile publice locale Cheltuielile de personal prev\zute în proiectul de buget pentru anul 2011 al Prim\riei Suceava au fost diminuate cu cinci milioane de lei, a anun]at, miercuri, primarul Ion Lungu, care a men]ionat c\ situa]ia a fost determinat\...

N reabilitarea esplanadei [i construirea celor dou\ parcaje subterane vor fi realizate de firma General Construct din Suceava n proiectul privind cre[terea gradului siguran]ei publice prin montarea de camere video `n mai multe locuri  publice va fi realizat de compania bucure[tean\ UTI Traffic Management n pentru realizarea Centrului Tradi]iilor Populare, reabilitarea...

Prim\ria Suceava mai are de v=ndut 18 cabinete medicale din cele aflate `n proprietatea Consiliului Local (CL) Suceava. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu, care a precizat c\ dore[te ca s\ ob]in\ fonduri la bugetul local [i a explicat c\ pentru Prim\rie nu constituie, din punctul s\u de vedere, o prioritate investi]ii `n cabinete medicale. Tocmai de aceea,...

N PDL Suceava trebuie s\ `[i finalizeze lista cu candida]ii la alegerile locale din 2012 cu un an mai devreme n trei parlamentari „grei” ai PDL Suceava au criticat opozi]ia, `ndeosebi PSD, au apreciat m\surile nepopulare ale Guvernului ca fiind utile [i consider\ c\ la Suceava vor fi f\cute „lucruri bune [i `n 2011” Pre[edin]ii organiza]iilor jude]ean\ [i, respectiv,...