N surse din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava spun c\ exist\ mai multe astfel de situa]ii `n care chiar [i ofi]eri de poli]ie ar dori s\ plece la munc\ `n afar\, dar `nc\ nu au f\cut acest pas Salariile mic[orate considerabil `i determin\ tot mai mult pe poli]i[ti s\ aib\ `n vedere alte variante de a ob]ine venituri, plecarea `n str\in\tate fiind una din...