N “]inem pasul cu modernizarea sec]iilor din Spitalul Jude]ean. Ast\zi a venit r=ndul sec]iei de Urologie”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur n “am v\zut `n ]ar\ unit\]i spitalice[ti cu nume grele care nu se ridic\ nici pe departe la condi]iile oferite ast\zi de Spitalul Jude]ean”, a afirmat primarul Ion Lungu n “aceste lucr\ri s-au...

N managerul spitalului, Vasile R`mbu, sus]ine c\ `n perioada urm\toare vor avea loc modific\ri `n schemele de personal de la alte sec]ii, astfel `nc=t s\ se poat\ acoperi deficitul de la Centrul antidiabetic Suceava Ieri au fost recep]ionate lucr\rile de modernizare executate la Ambulatoriul Sec]iei de Diabet din cadrul Spitalului Jude]ean de Urgen]\ (SJU) „Sf=ntul Ioan...

N dac\ la licita]ia pentru construc]ia unui nou CET dimensionat pe nevoile actuale ale ora[ului s-a prezentat o firm\ iar `n maximum o s\pt\m=n\ se va lua o hot\r=re `n sensul accept\rii sau neaccept\rii ofertei, la licita]ia de concesionare a actualului CET `n vederea moderniz\rii [i schimb\rii solu]iei de producere a energiei termice nu s-a prezentat nicio firm\ n directorul...

N primarul Ion Lungu a precizat c\ este vorba de punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4 iar modernizarea se va face doar `n interior, nu [i la re]elele ce asigur\ distribu]ia energiei termice de la punctul termic la blocurile de locuin]e arondate Punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4 din municipiul Suceava vor fi modernizate p=n\ la finele acestui an. Anun]ul a fost f\cut,...

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat `ns\ c\ `n categoria lucr\rilor ce ar putea fi finan]ate de Guvern intr\ [i proiectele pentru care nu a mai fost ob]inut\ finan]are european\ nerambursabil\ prin m\sura 3.2.2 Mai multe trasee de drumuri jude]ene sucevene, dar [i de drumuri locale ar urma s\ fie construite sau reabilitate printr-un...

N directorul general al SC ACET SA, {tefan Groza, sus]ine c\ realitatea este mai dur\ dec=t arat\ h=rtiile prezentate de firma spaniol\ Dytras care realizeaz\ modernizarea sta]iei de epurare pentru c\ odat\ cu r\cirea vremei nu vor mai putea s\ fie f\cute probele la re]elele ce trebuie `nlocuite Lucr\rile de modernizare de la sta]ia de epurare a apelor uzate din municipiul...