N de[i punctele vamale de frontier\ de la Ulma, Vicovu de Sus [i Clim\u]i urmau s\ fie modernizate p=n\ `n iulie 2010, lucr\rile se vor finaliza, cel mai probabil, `n lunile mai – iunie, cauza acestor `nt=rzieri fiind lucr\rile suplimentare legate de aderarea Rom=niei la Spa]iul Schengen Circula]ia bunurilor [i persoanelor pe la frontiera rom=no – ucrainean\ este `ngreunat\...

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at demararea unor lucr\ri de amenajare `n dou\ parcuri ale ora[ului. Este vorba despre un parc situat pe strada Aleea Zorilor [i un altul `n cartierul Burdujeni. Pe Aleea Zorilor, `n cartierul George Enescu, va fi ini]iat\ `n cursul s\pt\m=nii acesteia activitatea de recondi]ionare a parcului aflat incinta Colegiului Na]ional de Informatic\...

Gheorghe Flutur - presedintele CJ Suceava – considera ca acesta este cel mai mare proiect din ultimele doua decenii pentru reabilitarea infrastructurii rutiere din judetul Suceava N Guvernul a decis, ieri, `nceperea lucr\rilor de modernizare a 300 de kilometri de drumuri din Suceava [i Boto[ani, finan]area fiind de 100 de milioane de euro, `n baza unui credit furnizor...

Primul proiect transfrontalier de modernizare a infrastructurii cu fonduri nerambursabile asigurate prin Programul Opera]ional Comun (POC) Rom=nia – Ucraina – Republica Moldova a fost aprobat [i presupune modernizarea unui drum care face leg\tura `ntre C=mpulung Moldovenesc [i Izvoarele Sucevei. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur,...

N primarul Ion Lungu spune c\ suma cea mai mare pentru lucr\rile ce vor fi executate va fi alocat\ `n baza unei hot\r=ri de Guvern recent adoptate Guvernul a aprobat, `n urma unei recente [edin]e, un proiect de hot\r=re `n baza c\ruia urmeaz\ a se aloca fonduri pentru modernizarea Parcului Areni situat `n imediata vecin\tate a Prim\riei Suceava, Stadionului „Areni”...

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sus]ine c\ municipalitatea sucevean\ ar fi dispus\ s\ investeasc\ `n modernizarea cabinetelor [colare doar dac\ ar [ti c\ nu se desf\[oar\ activit\]i private. ~n lipsa acestei certitudini, Prim\ria nu este dispus\ s\ aloce sume de bani pentru modernizarea cabintelor medicale din [coli [i licee. Primarul Ion Lungu [i-a motivat afirma]iile...