Sunday , June 16 2024

Tag Archives: judet

300 de politisti si 20 de jandarmi pusi sa faca ordine in judet, la sfarsitul saptamanii

300 de poli]i[ti [i 20 de jandarmi au fost angaja]i, la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, `ntr-o opera]iune f\r\ precedent, `n ultima perioad\, pe linia asigur\rii siguran]ei publice, `n toate localit\]ile din jude]. Vineri sear\,  între orele 18.00-24.00, structurile de ordine public\ ale posturilor [i birourilor de poli]ie au executat 358 controale, …

Mai mult »

Salarii care rad in nas crizei, la Directia de Finante

N ultimele declara]ii de avere publicate pe site-ul Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal\ arat\ c=t de bine tr\iesc [efii finan]i[tilor suceveni n cel mai mic salariu, de la nivelul [efilor de administra]ii municipale `n sus, nu au fost mai mici de 50 de milioane de lei lunar n ca o …

Mai mult »

Suceava a primit anul acesta de la Guvern peste 1.500 de miliarde de lei vechi

N pentru sus]inerea mai multor proiecte de investi]ii, Guvernul a alocat numai `n ultimele zile sume care, cumulat, se ridic\ la 20 de milioane de lei n pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, este de p\rere c\ aceasta reprezint\ una din dovezile de implicare activ\ `n vederea solu]ion\rii mai …

Mai mult »

Populatia judetului Suceava a crescut in ultimii cinci ani cu aproape 2.000 de persoane

N `n lipsa unui recens\m=nt general derulat prin intermediul Direc]iei de Statistic\ [i care s\ certifice aceast\ tendin]\, Direc]ia de S\n\tate Public\ sus]ine c\ sunt date provizorii care conduc la ideea c\, pe ansamblu, popula]ia jude]ului a crescut cu prec\dere `n mediul rural [i mai pu]in `n mediul urban Tendin]a …

Mai mult »

Extinderi ale retelelor de canalizare si apa se vor face, de la anul, in tot judetul Suceava

N un proiect de 120 de milioane de euro, cu finan]are european\ nerambursabil\, ar putea fi aplicat, cel mai devreme de la anul viitor, pentru reabilitarea [i extinderea aliment\rii cu ap\ [i canaliz\rii `n tot jude]ul Suceava, municipiul Suceava `mpreun\ cu ora[ul Salcea urm=nd s\ primeasc\ nu mai pu]in de …

Mai mult »

Drumurile din judet, functionale dupa prima cadere de zapada importanta din aceasta iarna

N poli]i[tii rutieri fac apel la [oferi s\ lase utilajele de desz\pezire s\ `[i fac\ treaba Cantitatea de z\pad\ care s-a a[ternut ieri `n jude], se pare c\ nu a reu[it s\ ia pe nimeni prin surprindere [i mai ales nu a reu[it s\ perturbe foarte r\u traficul auto de …

Mai mult »

Judetul Suceava va fi pregatit pâna la sfârsitul anului pentru aderarea la Spatiul Schengen

N crede prefectul Sorin Popescu Jude]ul Suceava va fi preg\tit pân\ la sfâr[itul acestui an pentru aderarea la Spa]iul Schengen a declarat ieri prefectul jude]ului, Sorin Popescu, care a ar\tat c\ se finalizeaz\ lucr\rile atât la fâ[ia verde, cât [i cele de modernizare la punctele de trecere a frontierei cu …

Mai mult »

Granituirea intre localitatile din judet, dar si a judetului Suceava cu vecinii, pe cale de a fi rezolvata

N Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ a pus `n practic\ un proiect de  rem\surare a grani]elor între localit\]i [i stabilirea exact\ a limitelor între cele 114 unit\]i administrativ-teritoriale din jude] O problem\ foarte important\, cea a delimit\rii administrativ-teritoriale `ntre localit\]ile din jude] va fi clarificat\ `n perioada urm\toare, prin …

Mai mult »
error: