Sunday , April 21 2024

Tag Archives: ISJ Suceava

IȘJ Suceava face demersuri pentru a scăpa de ”scheletul” noii Case a Corpului Didactic din Șcheia, după ce a cheltuit în ultimii ani 500.000 lei cu paza zidurilor

”Investiția este de 20 miliarde de lei vechi și noi am cheltuit, până acum, 5 miliarde lei vechi cu paza. Neavând drum de acces și utilități, cum să investești în așa ceva? Clădirea se degradează, se infiltrează apa în ea, deci vom avea probleme de structură. Am vorbit cu diferite …

Mai mult »

ISJ Suceava a modificat durata contractului individual de muncă pentru 166 de cadre didactice calificate

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a informat că pentru 166 de cadre didactice din județul Suceava s-a propus modificarea duratei contractului individual de muncă din durata determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului, începând cu anul școlar 2022-2023, în condițiile art. 93^1. Este …

Mai mult »

Reuniune managerială online, organizată de IȘJ Suceava

Ședința a avut ca scop analiza stării învățământului sucevean în anul școlar 2019-2020, prezentându-se punctele tari și punctele slabe ale sistemului, rețeaua școlară și schimbările survenite pe parcursul anului școlar trecut, situația resursei umane și materiale, proiecte și programe guvernamentale sociale implementate. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a organizat joi …

Mai mult »

Un proiect al Inspectoratului Scolar Suceava – ales ca exemplu la nivel european

Un proiect ini]iat [I desf\[urat de Inspectoratul {colar Suceava a fost invitat s\ participe la proiectul de diseminare [i bune practici CityM, al\turi de alte dou\ proiecte din România, care au fost desemnate de c\tre Agen]ia Na]ional\. Este vorba despre Colegiului Na]ional “Ion Minulescu” Slatina, judeţul Olt [i Consor]iul Interna]ional …

Mai mult »

Profesori pe care n-o sa-i vedeti niciodata facand greva: Fabrica de bani de la ISJ Suceava

N c=]iva angaja]i ai ISJ c=[tig\ mai mult dec=t pre[edintele sau premierul Rom=niei n contabilul [ef [i [eful serviciului de salarizare au venituri salariale mai mari dec=t inspectorul general [i cei doi adjunc]i ai s\i n unul din ponturile mari de a rotunji veniturile salariale este cel al activit\]ilor de …

Mai mult »

Sindicatele au somat ISJ Suceava sa nu mai avizeze state de plata pentru ca procedura e ilegala

N [eful ISJ Suceava a fost avertizat, joi, de sindicate s\ interzic\ avizarea statelor de plat\, în caz contrar urmând s\ depun\ plângeri penale pentru obstruc]ionarea aplic\rii hot\rârilor judec\tore[ti privind încadrarea corect\ a personalului didactic, iar conducerea ISJ a sistat aceste aviz\ri Într-o adres\ transmis\ ISJ Suceava, semnat\ de liderul …

Mai mult »

Activitatea Inspectoratului Scolar Suceava, controlata de Ministerul Educatiei

N `n aceast\ s\pt\m=n\ se afl\ la Suceava [apte reprezentan]i ai Ministerului Educa]iei care efectueaz\ un control tematic at=t la Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava, c=t [i `n unit\]ile [colare din jude] n ~n aceast\ s\pt\m=n\, Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava se afl\ sub lupa Ministerului Educa]iei, care a trimis [apte …

Mai mult »

Seful Inspectoratului Scolar cere directorilor de scoli sa fie prudenti in relatia cu ONG-urile

N „~[i urm\resc propriul interes. V-a[ ruga s\ fi]i mai aten]i c=nd semna]i vreun parteneriat”, le-a cerut Petru Carcalete directorilor unit\]ilor de `nv\]\m=nt sucevene, spun=nd c\, `n realitate, sunt multe funda]ii care nu [tiu ce se `nt=mpl\ `n sistemul educa]ional [i care sunt problemele de fond Inspectorul [colar general al …

Mai mult »

Inspectoratul Scolar Suceava, reorganizat pe trei departamente si cu 50 de angajati in minus

N `ncep=nd cu noul an [colar, num\rul de posturi finan]ate de la bugetul de stat pentru I{J Suceava [i structurile subordonate este de 202,5, fa]\ de 253 c=te erau anul trecut n începând cu 1 septembrie a.c., Inspectoratul {colar va fi organizat pe trei departamente – departamentul Administrativ,  departamentul Descentralizare, …

Mai mult »