Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava (DSP) a `nceput s\ fac\ demersurile necesare c\tre Ministerul S\n\t\]ii pentru achizi]ionarea vaccinului gripal sezonier. ~ntr-o prim\ faz\ se va `ncepe campania de sensibilizare a popula]iei prin mijloace informative specifice [i apoi se vor stabili grupele de risc, respectiv persoanele care sunt cel mai expuse la infectarea cu virusul...