. N Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur consider\ c\ jude]ul Suceava ar putea fi jude] pilot în ceea ce prive[te dezvoltarea unor proiecte comune la nivel local [i regional în cadrul rela]iilor dintre România [i Germania n pentru `nceput, Flutur a adresat o invita]ie marilor operatori de turism germani s\ participe mai multe zile la un Tur al...

. ieri, la M\n\stirea Dragomirna au fost semnate contractele de execu]ie a lucr\rilor dintre cele trei m\n\stiri [i firmele c=[tig\toare finan]area se asigura din fonduri europene atrase prin programul Opera]ional Regional, iar la eveniment a fost prezent [i Gheorghe Flutur, în calitate de pre[edinte al Agen]iei de Dezvoltare Regionala Nord – Est valoarea totala...

Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur N strategia de promovare turistic\ „Hai `n Bucovina!” este g=ndit\ astfel `nc=t s\ vin\ `n `nt=mpinarea proiectului „Cr\ciun `n Bucovina”, pentru care administra]ia jude]ean\ sucevean\ vrea s\ ob]in\ finan]are european\ Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava inten]ioneaz\ s\ elaboreze o strategie de promovare a turismului, care...

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur “Am nemul]umiri, eu ca om, pentru c\ nu am putut s\ ob]in mai mul]i bani  n proiecte pe infrastructura de ap\ [i canal de 120 de milioane de euro, înc\ 50 de milioane de euro pentru de[euri în urm\torii doi ani “Cred c\ [i cei mai r\ut\cio[i trebuie s\ recunoasc\ faptul c\ am adus ceva venituri în buzunarul...