Sunday , September 25 2022

Tag Archives: fonduri

Criterii de performanta pentru alocarea de fonduri pentru scoli

N cheltuielile cu utilit\]ile la unit\]ile de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava au fost, luna trecut\, de un milion de lei P=n\ la 31 martie va avea loc o prim\ evaluare cu reducerea cheltuielilor materiale din unit\]ile de `nv\]\m=nt sucevene, urm=nd a se stabili criterii de performan]\ pentru ca din toamna …

Mai mult »

Suplimentare de fonduri la ruta ocolitoare in vederea consolidarii zonei Hagigadar

Dou\ milioane de euro au fost alocate, ieri, pentru lucr\rile suplimentare la ruta ocolitoare a municipiului Suceava. Potrivit pre[edintelui Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, banii au fost aloca]i de la Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii `n urma [edin]ei de vineri a Consiliului Tehnico-Economic. Fondurile vor fi cheltuite, conform celor spuse …

Mai mult »

Singurele investitii majore pentru ISU au fost, anul acesta, din fonduri europene

N chiar [i a[a, ISU Suceava este deficitar `n privin]a dot\rilor tehnice, colonelul Ion Burlui preciz=nd c\ utilajele ce vor fi `nlocuite dup\ ce vor veni altele noi achizi]ionate cu fonduri europene vor fi transmise la serviciile voluntare pentru interven]ii de urgen]\ O parte din ac]iunile de `nzestrare ale Inspectoratului …

Mai mult »

Flutur invita la Suceava ambasadori din tarile UE pentru a vedea la fata locului cum s-au cheltuit fondurile europene

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, va invita pe ambasadorii ]\rilor Uniunii Europene s\ viziteze jude]ul Suceava pentru a le ar\ta modul `n care s-au cheltuit fondurile europene de preaderare [i de postaderare. „Este o obliga]ie a noastr\ ca s\ ar\t\m cum s-au cheltuit ace[ti bani. Nimic nu este …

Mai mult »

Fonduri europene pentru comunele inundate care nu au primit finantare pe proiecte de dezvoltare rurala

N pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ Rom=nia ar putea primi de la Comisia European\ o sum\ de 130 de milioane euro, bani pentru localit\]ile care nu au primit finan]are pe proiectele depuse pe m\sura 3.2.2, dar care au fost afectate de inunda]ii Rom=nia ar putea …

Mai mult »

Financial Times: România a cheltuit doar 239 milioane euro din fonduri structurale, din totalul de 19,668 mliarde euro alocat

România a cheltuit pentru proiecte în derulare 239 de milioane de euro din fonduri structurale europene, din totalul de 19,668 miliarde de euro alocat pentru perioada 2007-2013, potrivit unei analize Financial Times. Publicaţia subliniază că România va primi de două ori mai mult fonduri structurale decât contribuţia la bugetul general …

Mai mult »

Proiectele cu finantare europeana – un pariu pe termen prea lung

N de finan]\rile europene pentru IMM-uri au beneficiat [i mon[tri precum IBM, Fiat [i retailerul de mod\ H&M n culmea stupizeniei finan]\rilor europene: 1,6 milioane de euro acordate British American Tobacco, pentru a ajuta la construirea unei fabrici de ]ig\ri, `n timp ce UE cheltuie[te zeci de milioane anual pentru …

Mai mult »

Fonduri suplimentare pentru strazile Sucevei

Primarul municipiului Suceava inten]ioneaz\ s\ aloce fonduri suplimentare pentru str\zile din ora[, conform unui ultim proiect de hot\r=re privind rectificarea bugetului local urm=nd a fi repartizat\ suma de 350.000 de lei. Proiectul de hot\r=re urmeaz\ a fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii `n [edin]a Consiliului Local Suceava `n [edin]a ce …

Mai mult »