Florin Georgescu, prim-viceguvernator al BNR, nominalizat pentru Ministerul Finanţelor, a mai ocupat acest post în perioada 1992 – 1996, el urmând să conducă până la alegerile parlamentare din toamnă o instituţie strategică în păstrarea echilibrelor economice şi în relaţia cu FMI. Georgescu a făcut parte din Cabinetul Văcăroiu în perioada noiembrie...

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, inten]ioneaz\ s\ `i aduc\ `n aceast\ var\ la Suceava pe ministrul de Finan]e [i cel al Muncii pentru o dezbatere pe probleme legate de Codul Fiscal [i Codul Muncii. Anun]ul a fost f\cut de [eful administra]iei jude]ene sucevene la primei `nt=lnire pe care a avut-o, ieri, cu membrii filialei sucevene a Uniunii...

Comisia Na]ional\ de Analiz\ a ~mprumuturilor de pe l=ng\ Ministerul Finan]elor Publice a avizat favorabil transformarea emisiunii de obliga]iuni municipale `n credit pe termen lung. Recent, Consiliul Local Suceava a votat conversia contractul de `mprumut pentru emisiunea de obliga]iuni municipale `ntr-un credit pe termen lung, plata ratelor egale urm=nd a se face `ncep=nd...

N ultimele declara]ii de avere publicate pe site-ul Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal\ arat\ c=t de bine tr\iesc [efii finan]i[tilor suceveni n cel mai mic salariu, de la nivelul [efilor de administra]ii municipale `n sus, nu au fost mai mici de 50 de milioane de lei lunar n ca o particularitate a Finan]elor sucevene, majoritatea func]iilor de conducere la Administra]iile...

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană (UE) au aprobat principiile unui sistem permanent pentru rezolvarea crizelor din Europa, denumit Mecanismul European de Stabilitate, în care investitorii ar putea contribui gradual la acoperirea costurilor unei eventuale intrări în incapacitate de plată. Mecanismul se bazează pe propunerile Germaniei şi Franţei, iar...

N „Nu po]i s\ solici]i acestor oameni s\ combat\ evaziunea fiscal\, s\ reduc\ arieratele [i s\ se a[eze la frontiera dintre interesul public [i interesul privat f\r\ s\ le dai un minim de demnitate”, a declarat, la Suceava, fostul ministru de Finan]e Vicepre[edintele PNL, senatorul ie[ean Varujan Vosganian a declarat, s=mb\t\, la Suceava, c\ PNL sus]ine acoradrea `n...