N deschiderea ofertelor de proiectare [i execu]ie la licita]ia anun]at\ pe internet se va face pe 23 noiembrie a.c. Site-ul E- Licitatie.ro a f\cut public ieri anun]ul de organizare a unei licita]ii organizate de Prim\ria Mitocu Dragomirnei, pentru proiectarea [i execu]ia unui proiect integrat cu finan]area european\ prin programul FEADR, m\sura 322. Valoarea estimat\...

N `n dou\ zile, structura din subordinea Consiliului Jude]ean a `mp\r]it lucr\ri de peste 16 miliarde la [ase firme din jude] Direc]ia Jude]ean\ de Drumuri [i Poduri Suceava, unitate aflat\ `n subordinea Consiliului Jude]ean a fost `n aceast\ s\pt\m=n\ `ntr-o postur\ fast\. Direc]ia a atribuit direct la mai multe firme din Jude]ul Suceava lucr\ri finan]ate din bugetul...

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat rectificarea cu fonduri ob]inute din dona]ii pentru `nl\turarea efectelor inunda]iilor din vara acestui an. Astfel, au fost dona]i 437.000 de lei din partea salaria]ilor complexului de la Rovinari, 860.000 de lei de la Electrica Nord [i 138.000 de lei de la RNP. Flutur a spus c\ CJ Suceava a primit `n acest an 12,5 milioane de...

Comisarul Liviu Sfichi, seful Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Suceava N prima z\pad\ de pe Mestec\ni[ a pus pe jar poli]i[tii rutieri, care au fost nevoiti s\ `ntrerup\ traficul `n zon\, chem=nd oameni de acas\ `n timp ce angaja]ii de la Sec]ia Drumuri Na]ionale C=mpulung Moldovenesc nu s-au ridicat din pat n “ nu este treaba Poli]iei...

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat `ns\ c\ `n categoria lucr\rilor ce ar putea fi finan]ate de Guvern intr\ [i proiectele pentru care nu a mai fost ob]inut\ finan]are european\ nerambursabil\ prin m\sura 3.2.2 Mai multe trasee de drumuri jude]ene sucevene, dar [i de drumuri locale ar urma s\ fie construite sau reabilitate printr-un...

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava va `ncepe lucr\rile de `ntre]inere a drumurilor jude]ene [I se va axa, `n urm\toarele s\pt\m=ni, pe plomb\ri. Anun]ul a fost f\cut de pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. El a ar\tat c\ p=n\ la sf=r[itul acestui an se vor realiza `n special lucr\ri de plombare a drumurilor jude]ene. [eful administra]iei jude]ene a precizat c\ una dintre...