Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) de la Luxemburg a decis marţi că părinţii unui copil, care s-a născut într-un stat UE, dobândind astfel cetăţenie europeană, pot locui şi munci în statul membru. „Cetăţenia Uniunii impune ca un stat membru să autorizeze resortisanţii unei ţări terţe, părinţi ai unui copil având cetăţenia acestui...

Aurelia Foc[a, [efa Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\, a declarat c\ cei ce doresc s\ beneficieze de indemniza]ii de [omaj [i vor s\ aib\ continuitate la cotizarea la bugetele de asigur\ri de [omaj, asigur\ri sociale [i asigur\ri de s\n\tate trebuie s\ `nregistreze cererea pentru acordarea acestei indemniza]ii `n termen de 10 zile de la data `ncet\rii raporturilor...

N speran]a ca aceste sume s\ fie `ncasate de cadrele didactice este minim\, Guvernul av=nd preg\tit\ o nou\ ordonan]\ de urgen]\ prin care plata sumelor cuvenite, rezultate din ac]iunile `n instan]\ `mpotriva neaplic\rii legii 221/2008, privind majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50%, se va am=na p=na `n 2012 n Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava a primit `n aceast\...

N `n jude]ul Suceava sunt 114 servicii voluntare pentru situa]ii de urgen]\, unde sunt `ncadrate 3.013 persoane, din care 204 angaja]i [i 3.009 voluntari Controalele de prevenire la gospod\riile popula]iei nu s-au realizat decât `n procent de 54% din cauza ne`ndeplinirii de c\tre majoritatea consiliilor locale a obliga]iilor stipulate `n contractele de voluntariat privind...