Declar\ directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu n aproape jum\tate din cheltuielile pe care Direc]ia Silvic\ Suceava le face pentru administrarea fondurilor de v=n\toare ce le gestioneaz\ vizeaz\ asigurarea hranei animalelor Activitatea de v=n\toare desf\[urat\ pe fondurile administrate de Direc]ia Silvic\ Suceava a adus anul trecut unit\]ii venituri importante...

Din totalul cifrei de afaceri al RNP, Direc]ia Silvic\ Suceava asigur\ 18% n “P\durile pe care le avem la Suceava  [i modul `n care au fost gospod\rite sunt conforme principiilor impuse de Uniunea European\ pentru conservarea biodiversit\]ii”, declar\ directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor, Valerian Solov\stru Valerian Solov\stru, directorul general al...

Directorul general al Regiei Nationale a Padurilor, Valerian Solovastru N mai mul]i [efi de ocoale, un jurist, dar [i un [ef de birou din cadrul structurii centrale a Direc]iei Silvice sunt considera]i acum ca indezirabili, pentru c\ `n perioada anterioar\ s-au manifestat echivoc `n diferendul cu Funda]ia Fondului Bisericesc [i ar fi fost dispu[i s\ vireze rapid c\tre...

N profitul realizat a fost de 7 milioane de lei, mai mare cu 7% dec=t cel programat N “fa]\ de anul trecut, cifra de afaceri  a unit\]ii silvice sucevene a crescut cu 10%”, declar\ directorul tehnic al direc]iei Silvice Suceava, Marius R\gu[itu n Direc]ia Silvic\ Suceava a `ncheiat anul 2010 cu rezultate pozitivel la aproximativ to]i indicatorii propu[i anterior....

N peste 10% din exploat\rile forestiere din jude] vor  fi f\cute anul viitor de Holzindustrie Schweighofer n firma austriac\ a c=[tigat dreptul de expoatare pentru 30.000 de metri cubi de mas\ lemnoas\ n EGGER a adjudecat p=n\ `n 15.000 de metri cubi, Kronospan Rom=nia [i Rob–Dav SRL, de asemenea n ~n aceast\ s\pt\m=n\ s-a derulat la Direc]ia Sivic\ Suceava “marea...

N `n func]ie de buzunare [i preten]ii, sucevenii vor putea s\ `[i cumpere pomi cu pre]uri pornind de la 10 lei, care vor ajunge p=n\ la 50 de lei n la Direc]ia Silvic\ Suceava vor fi t\ia]i pomi de Cr\ciun numai pe baz\ de comenzi, anul acesta planific=ndu-se recoltarea a 8800 de brazi [i molizi Adrian Airoaie, [eful Biroului Produc]ie din cadrul Direc]iei Silvice Suceava...