N viceprimarul Lucian Har[ovschi a f\cut un apel la cet\]enii care depun cereri de subven]ie pentru `nc\lzire `n sistem centralizat, c=t [i la asocia]iile de proprietari, s\ completeze corect formularele pentru a nu ap\rea probleme de legalitate Una din patru cereri depuse de sucevenii a c\ror locuin]e se `nc\lzesc cu gaze naturale `n vederea ob]inerii unor subven]ii la...