Wednesday , February 1 2023

Licitație de aproape 13 milioane de euro pentru consolidarea și reabilitarea Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou

În cazul fericit în care se va încheia un contract anul acesta, abia în prima parte a anului 2026 ar urma să fie încheiate lucrările. Cifra de afaceri de 25 de milioane de euro este una din condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții de la licitația organizată de Compania Națională de Investiții. Data limită la care vor trebui depuse ofertele este 18 aprilie.  

Compania Națională de Investiții organizează o licitație deschisă pentru atribuirea contractului privitor la proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții: „Consolidare și reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava»”, valoarea estimată contractului fiind, conform anunțului de participare pus pe SEAP, de 63.290.490,41 lei, fără TVA. Data limită la care vor trebui depuse ofertele este cea de 18 aprilie. Criteriul de atribuire al lucrărilor este „cel mai bun raport calitate-preț” unde componenta financiară reprezintă maxim 60% din punctaj iar experiența profesională și organizarea managerială reprezintă criterii tehnice punctate cu câte 20%.

Durata contractului este – potrivit celor specificate în anunțul de participare – de 102 luni și este compusă din: proiectare – 6 luni (180 zile); execuția lucrărilor – 36 luni (1.080 zile); perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor – 60 luni. Pe de altă parte, în modelul de contract care a fost pus pe SEAP și face parte din documentația de atribuire a contractului privitor la proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții: „Consolidare și reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava»” este menționat că durata de execuție a contractului este de 42 de luni din care 6 pentru proiectare și restul pentru execuție lucrări

Una din condițiile care trebuie să fie îndeplinite de ofertanți este ca media cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 trei ani – 2018, 2019, 2020 – (pentru anul 2021 rezultatele economice se pot cunoaște în vara lui 2022, după finalizarea depunerii bilanțurilor de activitate) să fie cel puțin egală cu 126.000.000 lei.

De asemenea, ofertanții vor trebui să depună lista principalelor lucrări în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertei), cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarilor publici sau privați, însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent iar prin lista lucrărilor trebuie să se facă dovada că au fost executate lucrări similare cu o valoare totală, fără TVA, mai mare sau cel puțin egală cu 52.000.000 lei la nivelul a maximum două contracte din care cel puțin unul să fi presupus execuția unor lucrări aferente monumentelor istorice. În privința serviciilor de proiectare, lista principalelor servicii prestate trebuie să acopere cel mult ultimii 3 ani(calculați până la data limită de depunere a ofertei), cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent iar prin listă trebuie facă dovada că a prestat și dus la bun sfârșit servicii similare cu o valoare totală, fără TVA mai mare sau cel puțin egală cu 3.000.000 lei la nivelul a maximum trei contracte.

În ceea ce privește suma estimată pentru proiectare și execuție, ea este compusă din: 2.145.265 lei – cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului; 3.547.940 lei – cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului; 3.243.105 lei – cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică a proiectului; 52.263.635 lei – cheltuieli pentru investiția de bază; 2.090.545,41 lei – alte cheltuieli din care 1.829.227,23 lei pentru organizare de șantier și 261.318,18 lei pentru cheltuieli conexe.

Potrivit anunțului de participare la licitația deschisă, autoritatea contractanta optează pentru achiziționarea ulterioară de noi servicii și/sau lucrări de la ofertantul a cărui oferta va fi declarată câștigătoare (s.r.), în cuantum de 3.113.927,93 lei fără TVA.

Despre valoarea aferentă lucrărilor suplimentare, autoritatea contractantă face precizarea își rezervă dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în situatia în care, în executie apar lucrări noi care constau în repetarea unor lucrări similare prevăzute în contractul initial. Valoarea suplimentară va fi folosită de autoritatea contractantă doar pentru achiziționarea eventualelor lucrări suplimentare de arhitectură și structură (s.r.), ce se vor dovedi necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții și care nu au făcut obiectul documentatiei de atribuire (Caiet de Sarcini, DALI, Expertize Tehnice, Studii de Specialitate) respectiv a ofertei, fiind identificate în faza de execuție a lucrărilor după realizarea activităților de desfaceri, decopertări, demontări, etc. Decontarea lucrarilor suplimentare ce vor face obiectul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se va realiza în baza cantităților real executate stabilite prin dispoziții de șantier și confirmate de dirigintele de șantier. Valoarea acestor lucrări se va stabili pe baza: elementelor similare și relevante din contract, dacă există; estimărilor rezonabile de costuri la care se adaugă un profit rezonabil și prețurilor de piață.

Ansamblul, amplasat pe o suprafață de 16.558 mp, va beneficia de o serie de intervenții la elementele de arhitectură, bazate în special pe concluziile studiilor istorice și pe studiile tehnice preliminare privind elementele de lemn și de zidărie din piatră și cărămidă. (Dan PRICOPE)

Vezi si

”Spune NU cariilor!”, campanie de igienă orală derulată în 94 unități de învățământ, la inițiativa Grădiniței ”Țăndărică” Suceava

”Scopul campaniei a fost îndeplinit cu succes prin intermediul numeroaselor activități desfășurate prin mijloace de …