Sindicatele cred ca în învatamânt se va reveni la vechile salarii peste câtiva ani

reportersite
21/10/10 ora:11:18pm

Noua form\ a grilelor de salarizare pentru personalul din înv\]\mânt, cu coeficien]i de ierarhizare u[or îmbun\t\]i]i, prezentate joi, la întâlnirea liderilor din educa]ie cu mini[trii Muncii [i ai Educa]iei, ar urma s\ se aplice în doi ani.

“Grilele prezentate se refer\ la o perioad\ ulterioar\, dup\ anul 2013 [i nu la 1 ianuarie 2011. Am cerut insistent aplicarea cu data de 1 ianuarie 2011. Oamenii tr\iesc ast\zi, nu peste doi ani, m\nânc\ azi nu peste doi ani. Au rate [i ast\zi, ei nu pot a[tepta doi ani” a spus Gheorghe Isvoranu, pre[edinte Federa]ia Spiru Haret.

Acesta a ar\tat c\ în discu]ii nu s-a dorit abordarea anului viitor ceea ce-l face s\ aprecieze c\ “prin aceast\ lege a salariz\rii [i prin eventuala ei asumare de c\tre Guvern se va permanentiza diminuarea salariilor”.

Referindu-se la situa]ia din înv\]\mântul universitar pre[edintele Alma Mater, Anton Had\r, a ar\tat c\ “s-au f\cut ceva pa[i, nu foarte importan]i”. De pild\ un asistent universitar va avea la debut coeficientul de ierarhizare de 2,43. De asemenea, dup\ renun]area la sporul de doctorat, s-a introdus premiul anual de excelen]\ care va fi acordat la 60% din personal. “Astfel, sper\m c\ va fi încurajat\ competi]ia [i performan]a în înv\]\mântul universitar”, a spus Anton Had\r.

Marius Nistor a spus c\ lipsa de transparen]\ a Ministerului Educa]iei în privin]a construc]iei bugetare pentru anul 2011 arat\ c\ [i anul viitor salaria]ii din înv\]\mântul preuniversitar nu vor recupera reducerile suferite în 2010.

La rândul s\u, pre[edintele Federa]iei Educa]iei Na]ionale, Constantin Ciosu, a apreciat c\ noua form\ a grilelor care vor deveni anexe la legea salariz\rii ar trebui ref\cut\. “Consider\m c\ întâlnirea de azi nu poate fi ultima pe aceast\ tem\. A[tept\m o nou\ rea[ezare a coeficien]ilor de ierarhizare [i totodat\ sper\m în adoptarea unei legi care s\ creeze stabilitate financiar\ cadrelor didactice”, a spus Constantin Ciosu.

Ministrul Muncii, Ioan-Nelu Boti[ le-a promis sindicali[tilor înc\ o întâlnire în primele zile ale s\pt\mânii viitoare, ace[tia sperând c\, pân\ atunci, profitându-se de prezen]a delega]iei Fondului Monetar Interna]ional la Bucure[ti, se va [ti valoarea salariului minim pe economie care st\ la baza calcul\rii salariilor bugetarilor anul viitor. Sindicali[tii doresc 700 de lei, iar Guvernul 600 de lei. Adoptarea propunerii guvernamentale ar duce la salarii foarte mici.