Thursday , September 29 2022

Se apropie alegerile. Guvernul propune FMI dublarea valabilitatii contractelor de munca colective si sporuri pentru bugetari

Guvernul a propus FMI dublarea limitei maxime de valabilitate a unui contract colectiv de munc\, posibilitatea prelungirii acestui contract de mai multe ori decât o singur\ dat\ [i eliminarea interdic]iei ca în contracte s\ fie incluse alte drepturi în bani [i natur\ decât cele din legea în vigoare.


În acela[i timp, conform propunerilor Guvernului c\tre Fondul Monetar Interna]ional (FMI), Comisia European\ [i Banca Mondial\ ob]inute de MEDIAFAX, prelungirea contractului colectiv de munc\ nu va mai fi limitat\ la cel mult 12 luni, extinderea urmând s\ fie posibil\ de câte ori p\r]ile, respectiv societatea [i sindicatele, convin asupra acestui lucru [i pe o durat\ cel mult egal\ cu durata ini]ial\ a contractului. Propunerile modific\ forma actual\ a Codului de Dialog Social [i au fost primite din partea mai multor organiza]ii sindicale [i patronale.
În prim\vara anului trecut, Guvernul [i-a angajat r\spunderea în Parlament pentru Codul de Dialog Social, anun]ând la acea dat\ c\ astfel contractul colectiv de munc\ la nivel na]ional î[i înceteaz\ existen]a, iar salarii mai mari decât salariul minim garantat în plat\ aprobat de Guvern vor putea fi negociate doar la nivel de unitate, liderii sindicali na]ionali pierzând astfel “obiectul muncii” legat de semnarea contractului colectiv la nivel na]ional. Guvernul, condus atunci de Emil Boc (PDL), ar\ta c\ este nevoie de o lege a dialogului social “de dreapta”, dup\ modificarea Codului Muncii. Noul Executiv USL a transmis îns\ FMI o serie de propuneri de modificare a Codului de Dialog Social, care flexibilizeaz\ regulile de încheiere a contractului colectiv de munc\.
Astfel, conform propunerii, contractul colectiv de munc\ va fi încheiat pe o perioad\ determinat\, care nu poate fi mai mic\ de 12 luni [i mai mare de 48 luni, iar p\r]ile pot hot\rî prelungirea aplic\rii contractului pe o durat\ cel mult egal\ cu durata ini]ial\.
Legisla]ia actual\ stabile[te c\ un contract colectiv de munc\ se încheie pe o perioad\ determinat\, care nu poate fi mai mic\ de 12 luni [i mai mare de 24 luni, iar p\r]ile pot hot\rî prelungirea aplic\rii o singur\ dat\, cu cel mult 12 luni.
Contractele se prelungesc “de c=te ori este nevoie”
Contactat de MEDIAFAX, pre[edintele Confedera]iei Sindicatelor Democratice din România, Iacob Baciu, a declarat c\ inten]ia legat\ de termenele privind încheiarea contractelor colective de munc\ este ca negocierile pentru acest tip de contract s\ înceap\ din luna noiembrie, cu circa trei luni înainte de expirare, iar documentul s\ fie parafat în ianuarie-februarie, pentru a include toate datele fiscale aferente unui an calendaristic. Practica de pân\ acum arat\ c\ de cele mai multe ori contractele colective de munc\ se aprob\ în perioada verii. El a ar\tat de asemenea c\ aceste contracte ar urma s\ fie prelungite ori de câte ori este necesar, nu o singur\ dat\ ca în prezent, decizia fiind la aprecierea celor dou\ p\r]i, respectiv societate-sindicate, [i în func]ie de situa]ia economico-financiar\ a unit\]ii, cu impact direct inclusiv asupra nivelului de salarizare al angaja]ilor.
Liber la sporuri
În documentul aflat în posesia MEDIAFAX se propune [i abrogarea prevederii actuale care stabile[te c\ prin contractele/acordurile colective de munc\ încheiate în sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi în bani [i în natur\, altele decât cele prev\zute de legisla]ia în vigoare pentru categoria respectiv\ de personal.
Este abrogat\ [i regula conform c\reia drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege în limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor [i nu pot fi modificate prin contracte colective de munc\. În aceste condi]ii, în contractele colective de munc\ va fi posibil s\ fie introduse, de exemplu, [i alte sporuri salariale, care exced restric]iile legale actuale.
Prin legea salariz\rii unitare în sectorul bugetar, adoptat\ în 2009, sporurile nu pot dep\[i 30 la sut\ din salariul de baz\.
În scrisoarea transmis\ institu]iilor financiare interna]ionale de c\tre ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, se arat\ c\ propunerile au fost primite de la o parte dintre partenerii sociali reprezentativi la nivel na]ional, pe baza criticilor formulate de exper]ii Organiza]iei Interna]ionale a Muncii, [i urm\resc “restabilirea echilibrului între drepturile [i obliga]iile partenerilor sociali”.
Guvernul a[teapt\ avizul institu]iilor financiare interna]ionale înainte de a aproba aceste modific\ri. t

Vezi si

Ministrul Mediului susține intervenția Guvernului pe piața lemnului: “Piața liberă poate duce prețul la 800 lei/mc”

Piața liberă poate să ducă prețul lemnului inclusiv la 800 de lei pe metru cub …