Wednesday , May 22 2024

Românul fara fata care conduce mafia irlandeza

Bandele criminalit\]ii [i prostitu]iei sunt actori majori în comer]ul cu sex lucrativ din Irlanda, unde zeci de femei din fostul bloc al URSS au fost arestate. Îns\ bandele din România nu pot opera în Irlanda f\r\ permisiunea celui supranumit ”împ\ratul”, sau f\r\ protec]ia unui alt gangster de top, scrie publica]ia Sunday World, specializat\ în relat\ri privind criminalitatea irlandez\, în edi]ia de luni.

Cel supranumit ”împ\ratul’ –  Keyser Soze – , este exponentul unui nou tip de gangster interna]ional care a ap\rut dup\ c\derea Cortinei de Fier [i sfâr[itul regimurilor comuniste. Globalizarea [i internetul au f\cut mai u[or transferul de persoane [i bani cash de-a lungul frontierelor, asistându-se la un boom al pie]ei negre, relev\ publica]ia men]ionat\.
În timp ce poli]ia irlandez\ îl cunoa[te sub un anumit nume, poli]i[tii români au un alt ”alias” pentru el, dar sunt siguri c\ este aceea[i persoan\, potrivit investiga]iilor Sunday World. Una dintre figurile cele mai sumbre ale lumii interlope de nep\truns a Irlandei, ”împ\ratul” este un gangster de top dintr-un cartel al criminalit\]ii românesc cu tentacule ce se întind pe glob aproape în fiecare ac]iune a lumii interlope, subliniaz\ publica]ia.
Ani de zile a stat în umbr\, evitând aten]ia mass-media [i reu[ind s\ nu fie arestat de poli]ia irlandez\, în timp ce în ]ara sa are doar condamn\ri minore, de[i este un infractor profesionist. S\pt\mâna trecut\ îns\, Sunday World l-a reperat pe acest mafiot, care folose[te o varietate de identit\]i [i este cunoscut sub nume diferite în lumea interlop\. Cartelul s\u func]ioneaz\ ca o societate secret\, cu o ierarhie în care membrii respect\ reguli stricte [i sunt identifica]i prin coduri secrete [i tatuaje.
Gangsterul s-a infiltrat cu u[urin]\ în popula]ia imigrant\ care lucreaz\ în Dublin, dar este legat mai ales de interese criminale cum ar fi traficul cu fiin]e umane, prostitu]ia, în[el\ciunea [i frauda la scar\ larg\.
Simpla men]ionare a numelui s\u este suficient\ pentru a insufla teama în rândul românilor care tr\iesc în Irlanda. Are leg\turi cu cartelurile criminalit\]ii organizate din România [i cu mafia rus\. Este descris de cei care îl cunosc drept un ‘de]in\tor de franciz\’ pentru infractori din Europa de Est în Irlanda, cu contacte în fiecare zon\ a lumii interlope interna]ionale.
Operând în Irlanda de peste un deceniu, a acumulat o avere uria[\. Se crede c\ face parte dintr-o re]ea care traficheaz\ femei tinere din ora[e s\race din România la Dublin [i alte capitale vest-europene, cu promisiunea unei vie]i mai bune [i se crede c\ s-ar afla în spatele mai multor bordeluri care opereaz\ în Irlanda.
Printre afacerile lui se afl\ [i un racket privind credite riscante de mai multe milioane de euro legat de boom-ul imobiliar. Are de asemenea afaceri cu un veteran al lumii interlope irlandeze implicat în afaceri la scar\ mare cu droguri. Cei doi coopereaz\ într-o varietate de escrocherii, printre care [i furturi de ma[ini de lux, de vehicule comerciale [i utilaje de construc]ii, care sunt scoase din ]ar\ [i revândute.
Este privit ca ”franciza irlandez\” a unei bande interna]ionale cu sediul la Bruxelles, în Belgia, implicat\ în escrocherii criminale la nivel de UE. Se [tie c\ a fost direct implicat în traficul cu prostituate, cer[etorie, organizarea de bande de ho]i de buzunare, contraband\ cu ]ig\ri [i skimming de bancomate. Este implicat [i în comer]ul cu haine second-hand colectate de la familii caritabile din ]ar\.
A reu[it s\ r\mân\ în Irlanda, în pofida încerc\rilor f\cute de ”Garda National Immigration Bureau” de a-l expulza. Sunday World l-a numit anterior ‘F\gin’, atunci când a prezentat o band\ specializat\ în furtul din buzunare în centrul ora[ului Dublin. Gangsterul a câ[tigat 200.000 de euro pe lun\ din opera]iune. Peste 100 de adolescen]i romi au fost transporta]i cu avionul în Irlanda din Spania [i li s-a spus s\-i vizeze pe turi[tii din centrul ora[ului Dublin. Ho]ii de buzunare trebuiau s\ predea cardurile [i banii fura]i, dar puteau p\stra telefoanele mobile.
Publica]ia mai precizeaz\, citând surse proprii, c\ mafio]i din Rusia, România [i Kosovo se întâlnesc periodic în baruri din centrul ora[ului Dublinului, unde pun la cale afaceri.
Sunday World relateaz\ în alt articol c\ o band\ român\ care se ocupa cu traficul de prostituate în Irlanda a folosit un website irlandez pentru a face publicitate sexual\. Banda acuzat\ de trafic, [antaj, tentativ\ de omor [i sp\lare de bani l-a pl\tit pe proxenetul condamnat Peter McCormick pentru acest serviciu. Procurorii din România a sus]inut c\ banda conducea un serviciu ‘VIP’ în Irlanda, folosind 10 prostituate trimise aici la munc\.
Irlandezii pl\tesc mai mult pentru a face sex cu prostituate decât rata obi[nuit\ în Europa, ceea ce face din aceasta o pia]\ profitabil\ pentru ”vice-lorzii” acestui tip de infrac]ionalitate. O parte vital\ a industriei sexului din Irlanda este controlat\ de proxenetul [i fostul poli]ist McCormick, care face milioane din anun]urile explicite despre acest viciu.
Opt membri ai bandei române Ghenosu au fost pu[i sub acuzare în ]ara lor, împreun\ cu [apte femei care au lucrat ca prostituate – printre care dou\ c\rora li s-a f\cut publicitate pe website-ul lui McCormick. Banda era controlat\ de Florin Ghinea dintr-un penitenciar românesc. Se crede c\ ”vice-lorzii” au câ[tigat 2,3 milioane de euro pe an în urma trimiterii femeilor peste hotare pentru a lucra ca prostituate.
Poli]ia irlandez\ nu a putut s\-l urm\reasc\ în justi]ie pe McCormick, deoarece este dificil s\ se dovedeasc\ unde este actualizat website-ul având în vedere c\ folose[te servere din Marea Britanie [i Rusia.
De[i în Marea Britanie nu este ilegal s\ faci publicitate prostitu]iei, în Irlanda acest lucru este interzis, mai precizeaz\ publica]ia. (Agerpres)

Vezi si

Primul scaner cu raze X  pentru combaterea contrabandei a fost instalat la o vamă din Galați. Până la finalul anului ar urma să fie montat unul și la Siret

Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) au inaugurat, marți, la Biroul Vamal Galați-Giurgiulești, primul …